Stiprins STT pareigūnų motyvaciją
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja (TM) sie­kia di­din­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­trauk­lu­mą. Su ko­rup­ci­ja sėk­min­gai ko­vo­sian­tiems par­ei­gū­nams ža­da­mos net iki treč­da­lio di­des­nės al­gos.

TM ėmė­si per­žiū­rė­ti tar­ny­bos STT są­ly­gas, kad į ko­vo­to­jų prieš ko­rup­ci­ją gre­tas pri­trauk­tų nau­jų, pers­pek­ty­vių spe­cia­lis­tų. Pri­pa­žįs­ta­ma, kad sie­kiant efek­ty­ves­nės STT veik­los rei­kia kel­ti aukš­tus rei­ka­la­vi­mus par­ei­gū­nams, kar­tu jiems nu­ma­tant kon­ku­ren­cin­gą dar­bo už­mo­kes­tį ir aiš­kią mo­ty­va­ci­jos sis­te­mą, ska­ti­nan­čią siek­ti ge­riau­sių dar­bo re­zul­ta­tų. Po­li­ti­kai su­abe­jo­jo, ar tei­sin­ga STT iš­skir­ti iš ki­tų ins­ti­tu­ci­jų, tai­kant vi­siš­kai ki­to­kią ap­mo­kė­ji­mo už dar­bą sis­te­mą.

Mo­ty­vuos 6 ga­li­mi al­gų variantai

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro Juo­zo Ber­na­to­nio tei­gi­mu, vie­nas iš svar­biau­sių šūs­nies teik­tų su STT veik­la su­si­ju­sių įsta­ty­mų pa­tai­sų tiks­lų – su­da­ry­ti iš­sa­mių rei­ka­la­vi­mų ir ap­ri­bo­ji­mų as­me­nims, ku­rie ga­li bū­ti ski­ria­mi į par­ei­gas STT, są­ra­šą. „Tai – iš­si­la­vi­ni­mo, ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, pa­ti­ki­mu­mo ir lo­ja­lu­mo rei­ka­la­vi­mai“, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­žy­mė­jo TM va­do­vas.

Taip pat siū­lo­ma ir nau­ja STT par­ei­gū­nų kar­je­ros ir dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma. No­ri­ma, kad STT par­ei­gū­nui dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų mo­ka­mas pri­klau­so­mai nuo jo pa­sie­ki­mų tar­ny­bo­je. Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti da­bar­ti­nių prie­dų už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą, ran­gą ir kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ri­jas, o vie­toj jų įtvir­tin­ti tar­ny­bos pa­ko­pų sis­te­mą. To­kiu at­ve­ju, vals­ty­bės par­ei­gū­nui, pa­skir­tam į STT par­ei­gas (iš­sky­rus STT di­rek­to­rių ir jo pa­va­duo­to­jus), bū­tų nu­sta­to­ma pir­mo­ji iš še­šių ga­li­mų tar­ny­bos pa­ko­pų. Par­ei­gū­no tar­ny­bą įver­ti­nus la­bai ge­rai ar­ba du kar­tus iš ei­lės – ge­rai, bū­tų nu­sta­to­ma aukš­tes­nė tar­ny­bos pa­ko­pa, le­mian­ti 10 proc. di­des­nę par­ei­gi­nę al­gą. „Nau­ja dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma pa­si­žy­mės tuo, kad bus orien­tuo­ta į par­ei­gū­no veik­los re­zul­ta­tus, ją įver­ti­nus ei­li­nės ar­ba ne­ei­li­nės at­es­ta­ci­jos me­tu“, - pri­dū­rė J. Ber­na­to­nis.

Ti­ki­ma­si, kad še­šių pa­ko­pų sis­te­ma leis il­ges­nį lai­ką mo­ty­vuo­ti par­ei­gū­nus siek­ti ge­riau­sių dar­bo re­zul­ta­tų bei ne­del­siant rea­guo­ti į tar­ny­bi­nės veik­los su­pras­tė­ji­mą. TM at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad da­bar­ti­nis STT par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis nė­ra kon­ku­ren­cin­gas, la­bai su­nku į STT pri­trauk­ti nau­jų rei­kia­mų spe­cia­lis­tų, o esa­mi dar­buo­to­jai nė­ra mo­ty­vuo­ja­mi. „Šio­je tar­ny­bo­je vyks­ta di­de­lė kai­ta – per me­tus pa­si­kei­čia apie 10 proc. per­so­na­lo“, - pa­žy­mė­jo TM va­do­vas.

Juozas Bernatonis. / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

TM at­sto­vų tei­gi­mu, mak­si­ma­lus spe­cia­lis­tų lyg­mens STT par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų iki 30 proc. di­des­nis nei šiuo me­tu, o va­do­vų lyg­mens – 10–20 proc. Reikš­min­ges­nis dar­bo už­mo­kes­čio pa­di­dė­ji­mas iš kar­to, įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mui, nu­ma­to­mas tik že­miau­sias par­ei­gas ei­nan­tiems STT par­ei­gū­nams ar­ba į jas dar tik pre­ten­duo­jan­tiems as­me­nims. TM skai­čia­vi­mu, pir­mai­siais įsta­ty­mų įgy­ven­di­ni­mo me­tais STT par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­čiui ir so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­koms pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 410 tūkst. eu­rų.

J. Ber­na­to­nis pa­žy­mi, kad tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis STT par­ei­gū­nams pa­tiks­lin­ta lei­di­mų dirb­ti ki­tą dar­bą iš­da­vi­mo tvar­ka, at­si­sa­ky­ta gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nuo­mos kom­pen­sa­ci­jos, kai tai ne­su­si­ję su tar­ny­bos po­rei­kių nu­lem­tais gy­ve­na­mo­sios vie­tos pa­kei­ti­mais, ir ki­tų „at­gy­ve­nu­sių“ kom­pen­sa­ci­jų. Sie­kiant pa­trauk­les­nės tar­ny­bos STT, par­ei­gū­nams taip pat ža­da­mos ge­res­nės są­ly­gos mo­ky­tis, kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti.

Su­stip­rins ko­vą su korupcija

STT at­sto­vai po­zi­ty­viai ver­ti­na TM siū­ly­mus. „Ma­no­me, kad nau­ja siū­lo­ma dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­ma tu­rė­tų mo­ty­vuo­ti ir ska­tin­ti dar­buo­to­jus siek­ti kuo ge­res­nių dar­bo re­zul­ta­tų. Tuo me­tu da­bar ga­lio­jan­ti dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­ma yra to­kia, kad dar­buo­to­jo at­ly­gi­ni­mas tam ti­kra da­li­mi pri­klau­so nuo jo iš­tar­nau­to, ta­čiau ne­bū­ti­nai re­zul­ta­ty­viai, lai­ko“, - por­ta­lui lzi­nios.lt tei­gė STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Pa­sak jo, tei­gia­mai ver­ti­na­mas ir STT par­ei­gū­no sta­tu­so – iš sta­tu­ti­nio vals­ty­bės tar­nau­to­jo į vals­ty­bės par­ei­gū­no – kei­ti­mas. R. Go­lu­bo­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad šiuo me­tu STT yra vie­nin­te­lė ins­ti­tu­ci­ja ne­tu­rin­ti įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jos sta­tu­to, ta­čiau STT par­ei­gū­nams tai­ko­mas Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas. „Skir­tin­gai nei ki­tos sta­tu­ti­nės įstai­gos, STT yra ne­prik­lau­so­ma tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja, at­skai­tin­ga pre­zi­den­tei ir Sei­mui. Ne­pai­sant to, STT par­ei­gū­nų sta­tu­sas yra pa­na­šus į ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų – įstai­gų prie mi­nis­te­ri­jų – par­ei­gū­nų sta­tu­są. Dėl to ky­la su­nku­mų efek­ty­viau or­ga­ni­zuo­ti tar­ny­bą STT – ypa­tin­gai pri­trau­kiant pro­fe­sio­na­lius dar­buo­to­jus bei juos mo­ty­vuo­jant re­zul­ta­ty­viam dar­bui“, - aiš­ki­no jis.

R. Go­lu­bo­vo tei­gi­mu, įgy­ven­di­nus TM siū­ly­mus STT taps „pa­trauk­les­ne pro­fe­sio­na­liems ir pers­pek­ty­viems spe­cia­lis­tams ir žy­miai stip­res­ne ko­vos su ko­rup­ci­ja ins­ti­tu­ci­ja“.

STT ne­ga­li bū­ti iš­im­tis?

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas pri­pa­žįs­ta, kad STT yra itin svar­bi vals­ty­bei ins­ti­tu­ci­ja. „Mo­ty­va­ci­ja jo­je tar­nau­ti, ko­vo­ti su ko­rup­ci­niais nu­si­kal­ti­mais – rei­ka­lin­ga“, - por­ta­lui lzi­nios.lt pa­žy­mė­jo jis.

Vis dėl­to A. Anu­šaus­kas abe­jo­ja, ar tei­sin­ga STT iš­skir­ti iš ki­tų sta­tu­ti­nių struk­tū­rų. „Kai tik vie­nai tar­ny­bai kei­čia­mas ap­mo­kė­ji­mo mo­de­lis, o ki­tos – ne­lie­čia­mos, pra­si­de­da dar­buo­to­jų mig­ra­ci­ja ir nu­ken­čia vie­na ar ki­ta sri­tis, o ypač – kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, kur rei­kia par­ei­gū­nams il­ga­me­čių įgū­džių, kad at­si­ras­tų pa­tir­tis“, - aiš­ki­no par­la­men­ta­ras.

Jis įsi­ti­ki­nęs, kad ne­ga­li­ma pa­mirš­ti ir ki­tų sta­tu­ti­nių įstai­gų. „Rei­kia svars­ty­ti ir kal­bė­ti, kad ne tik vie­nos, bet ir ki­tų tar­ny­bų par­ei­gū­nai gau­tų mo­ty­va­ci­ją tar­nau­ti“, - pa­brė­žė A. Anu­šaus­kas.