Stiprins Lietuvos ir Lenkijos strateginį dialogą
Sei­mas, 90 par­la­men­ta­rų bal­sa­vus už, nė vie­nam ne­bu­vus prieš ir 3 su­si­lai­kius, pri­ėmė re­zo­liu­ci­ją „Dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos stra­te­gi­nio dia­lo­go stip­ri­ni­mo“.

Pri­im­tu do­ku­men­tu Sei­mas, įver­tin­da­mas Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tus, ak­cen­tuo­jan­čius Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­no eko­no­mi­nį, po­li­ti­nį, gy­ny­bi­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą; įver­tin­da­mas stra­te­gi­nių Len­ki­jos ir Lie­tu­vos in­te­re­sų ta­pa­tu­mą bei bū­ti­ny­bę pa­vers­ti juos gi­laus dvi­ša­lio ir re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­grin­du; pri­min­da­mas nuo­la­ti­nius iš­ori­nių prieš­iš­kų jė­gų ban­dy­mus su­prie­šin­ti Lie­tu­vą ir Len­ki­ją, at­siž­velg­da­mas į ag­re­sy­vią Ru­si­jos už­sie­nio po­li­ti­ką, ku­ria sie­kia­ma su­žlug­dy­ti Eu­ro­pos sau­gu­mo sis­te­mą; svei­ki­na NA­TO Vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je pri­im­tus spren­di­mus, pa­nai­ki­nan­čius abe­jo­nes dėl ta­ria­mai ne­vi­sa­ver­tės Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių na­rys­tės Al­jan­se, ir pa­brė­žia dvi­ša­lio bei re­gio­ni­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo svar­bą sėk­min­gam jų įgy­ven­di­ni­mui; ak­cen­tuo­ja, jog stra­te­gi­nė par­tne­rys­tė su JAV yra Šiau­rės-Bal­ti­jos ir Vi­du­rio Eu­ro­pos vals­ty­bių sau­gu­mo ga­ran­tas, to­dėl ra­gi­na kar­tu ska­tin­ti bei stip­rin­ti tran­sat­lan­ti­nius ry­šius; re­mian­tis abi­pu­sės pa­gar­bos su­ve­re­ni­te­tui pri­nci­pais, ra­gi­na tęs­ti ir plė­to­ti stra­te­gi­nį Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dia­lo­gą par­la­men­ti­niu lyg­me­niu, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Re­zo­liu­ci­ja Len­ki­ja kvie­čia­ma kryp­tin­gai tęs­ti ener­ge­ti­nių pro­jek­tų „Lit­Pol Link“ ir GIPL su Lie­tu­va įgy­ven­di­ni­mą, sie­kiant Bal­ti­jos ša­lių elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos sinch­ro­ni­za­ci­jos su Kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais ir už­ti­kri­nant di­des­nį du­jų tie­ki­mo sau­gu­mą bei kon­ku­ren­ci­ją re­gio­no du­jų rin­ko­je ir Bal­ti­jos ša­lių kaip nuo Eu­ro­pos at­sie­tų „e­ner­ge­ti­nių sa­lų“ prob­le­mos ga­lu­ti­nio spren­di­mo; kvie­čia­ma la­biau įsi­trauk­ti ir to­liau kar­tu dirb­ti, kad „Rail Bal­ti­ca“, ku­ris yra vi­sų Bal­ti­jos ša­lių stra­te­gi­nis inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas, bū­tų sklan­džiai įgy­ven­din­tas.

Pri­im­tu tei­sės ak­tu Sei­mas ra­gi­na Len­ki­ją pa­lai­ky­ti tarp­tau­ti­nes Lie­tu­vos ini­cia­ty­vas nu­kreip­tas prieš ne­sau­gios Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bas, pa­brėž­da­mas, kad ener­ge­ti­nio sau­gu­mo trū­ku­mas yra es­mi­nis veiks­nys iš­lai­kan­tis Eu­ro­pos re­gio­ną Ru­si­jos įta­kos sfe­ro­je.

Len­ki­jos va­do­vy­bei kar­tu su re­gio­no par­tne­riais Sei­mas siū­lo Eu­ro­pos Są­jun­go­je for­mu­luo­ti am­bi­cin­gą Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos vi­zi­ją, pa­grįs­tą pa­žan­giau­sių Ry­tų par­tne­rys­tės vals­ty­bių vi­sa­ver­tės na­rys­tės ES pers­pek­ty­va, tuo pa­čiu ne­pa­mirš­tant, kad Ukrai­nos, Gru­zi­jos ir Mol­do­vos Aso­cia­ci­jos su­si­ta­ri­mų re­for­mų vyk­dy­mo sėk­mė di­džia da­li­mi pri­klau­sys ir nuo ES po­li­ti­nio dė­me­sio bei di­des­nių fi­nan­si­nių pa­ska­tų su­tei­ki­mo.

Re­zo­liu­ci­ja Sei­mas ska­ti­na Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­niu ly­giu sie­kiant įver­tin­ti ko­mu­niz­mo ir na­cio­nal­so­cia­liz­mo nu­si­kal­ti­mus.

Įver­tin­da­mas Ru­si­jos veiks­mus po Len­ki­jos Pre­zi­den­ti­nio lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos 2010 me­tais ir at­si­sa­ky­mą grą­žin­ti lėk­tu­vo nuo­lau­žas Len­ki­jai, Sei­mas ra­gi­na Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ją vi­sa­pu­siš­kai bend­ra­dar­biau­ti su Len­ki­jos Res­pub­li­kos kom­pe­ten­tin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis at­lie­kant at­nau­jin­tą lėk­tu­vo ka­tas­tro­fos ty­ri­mą.