Stiprinamas Rezervinis fondas
Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui stip­rin­ti Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą, nu­sta­tant pa­pil­do­mus jo fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nius. 

Į Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą bū­tų per­ves­tas ir Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do lė­šų li­ku­tis, o pa­tį fon­dą, įver­ti­nus ma­žė­jan­čias vals­ty­bės tur­to pri­va­ti­za­vi­mo apim­tis, siū­lo­ma nai­kin­ti.

Ati­tin­ka­mi įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pro­jek­tai tei­kia­mi Sei­mui.

Pa­kei­ti­mais nu­ma­to­ma, kad į Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą įplauks dau­giau lė­šų iš pa­pil­do­mų, nei šiuo me­tu nu­ma­ty­ta, fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių: kas­met bus per­ve­da­ma iš vals­ty­bės biu­dže­to 50 proc. gau­tų lė­šų, gau­tų, pri­va­ti­za­vus vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius ak­ci­jų pa­ke­tus, vals­ty­bei pri­klau­san­čių ak­ci­nių bend­ro­vių su­mo­kė­tų di­vi­den­dų, lė­šų, gau­tų vie­šo auk­cio­no bū­du par­da­vus vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą bei ki­tus ne­kil­no­ja­muo­sius daik­tus, vals­ty­bi­nės že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pus. Taip pat nu­ma­ty­ta, kad į fon­dą bus per­ve­da­mos per­tek­li­nio vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos, nu­ma­ty­ti ir ki­ti šal­ti­niai.

Pa­sta­rų­jų pen­ke­rių me­tų duo­me­nys ro­do, kad į Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą pa­gal siū­lo­mą tvar­ką pa­tek­tų apie 50 mln. eu­rų kas­met.

At­siž­vel­giant į pa­sta­rai­siais me­tais ma­žė­jan­čias pri­va­ti­za­vi­mo apim­tis at­si­sa­ko­ma ga­lio­jan­čių nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su Pri­va­ti­za­vi­mo fon­du, t. y. šis fon­das nai­ki­na­mas, o ja­me esan­čios lė­šos, įsi­ga­lio­jus tei­kia­miems įsta­ty­mams, bus per­ves­tos į Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą. Pa­ja­mos, gau­tos pri­va­ti­za­vus ir par­da­vus vals­ty­bės tur­tą, bū­tų nau­do­ja­mos vals­ty­bės reik­mėms fi­nan­suo­ti pa­gal ati­tin­ka­mas vals­ty­bės biu­dže­to prog­ra­mas. Taip bū­tų už­ti­kri­na­ma vals­ty­bės pa­ja­mų ir iš­lai­dų kon­tro­lė, skaid­ru­mas ir efek­ty­vu­mas.

Anks­tes­niais me­tais par­da­vus di­džiuo­sius ob­jek­tus, da­bar pri­va­ti­zuo­ja­mi smul­kūs ob­jek­tai, to­dėl ma­žė­ja pri­va­ti­za­vi­mo pa­ja­mos: 2009 me­tais į Pri­va­ti­za­vi­mo fon­dą bu­vo gau­ta 217,6 mln. eu­rų pa­ja­mų, 2010 me­tais – jau tik 10,8 mln. eu­rų, 2012 m. – 3,5 mln. eu­rų, 2013 me­tais – 3,6 mln. eu­rų, 2014 me­tais – 5,1 mln. eu­rų.