Stiprinama Seimo viešbučio apsauga
Vy­riau­sy­bė pa­si­ta­ri­me pir­ma­die­nį pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) siū­ly­mams, kad Sei­mo vieš­bu­tį iš po­li­ci­jos pe­rim­tų sau­go­ti Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė, kad spren­di­mas dėl Sei­mo vieš­bu­čio ap­sau­gos pri­im­tas at­siž­vel­gus į par­la­men­to val­dy­bos po­zi­ci­ją. Par­la­men­to va­do­vy­bė bu­vo kri­tiš­kai įver­ti­nu­si pir­mi­nį VRM siū­ly­mą, nu­ma­čiu­sį tie­siog iš­brauk­ti iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo Sei­mo vieš­bu­tį, ku­ria­me gy­ve­na būs­to sos­ti­nė­je ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai.

„Iš es­mės mes at­siž­vel­gė­me į ar­gu­men­tus, iš­sa­ky­tus Sei­mo val­dy­bos. Sei­mo val­dy­ba ma­no, kad tai yra vien­ti­sas komp­lek­sas su Sei­mo pa­sta­tu, ma­no ir tei­kia ar­gu­men­tus pa­kan­ka­mai sva­rius, kad Sei­mo vieš­bu­ty gy­ve­na 71 Sei­mo na­rys, to­kius mums pa­tei­kė duo­me­nis, tad iš­ki­lus grės­mei ši­tam pa­sta­tui ar­ba su­trik­džius veik­lą, ne­ga­lė­tų Sei­mas su­si­rink­ti ir vyk­dy­ti sa­vo funk­ci­jų. Tas ar­gu­men­tas yra es­mi­nis ir vieš­bu­tis, jei­gu kal­ba­me apie stra­te­gi­nių ob­jek­tų ap­sau­gą, jis bus sau­go­mas taip, kaip tu­ri bū­ti sau­go­mas, o ne taip, kaip šiuo me­tu at­lie­kant po­li­ci­jos sar­gams iš es­mės sar­gų funk­ci­jas“, - aiš­ki­no mi­nis­tras.

S.Skver­ne­lio aiš­ki­ni­mu, pa­gal nau­ją­ją tvar­ką tu­rė­tų bū­ti griež­čiau ti­kri­na­mi į Sei­mo vieš­bu­tį pa­ten­kan­tys as­me­nys.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją taip pat nu­ma­to­ma iš­brauk­ti iš po­li­ci­jos sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šo - ji per­duo­da­ma sau­go­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai.

Be to, mi­nis­trai pir­ma­die­nį su­ta­rė, kad Kau­no hid­roe­lek­tri­nę ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę, ku­rias da­bar sau­go sau­gos tar­ny­bos, rei­kia pa­ves­ti sau­go­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai.

„At­si­ran­da du nau­ji ob­jek­tai, ku­riuos sau­gos Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­jė­gos: tai yra Kau­no hid­roe­lek­tri­nė ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė elek­tri­nė“, - žur­na­lis­tams po pa­si­ta­ri­mo sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Anot VRM, siū­ly­mas Kau­no hid­roe­lek­tri­nę ir Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nę elek­tri­nę, ku­rias da­bar sau­go sau­gos tar­ny­bos, pa­ves­ti sau­go­ti Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bai su­for­mu­luo­tas at­siž­vel­giant per­nai Kruo­nio hid­roa­ku­mu­lia­ci­nė­je elek­tri­nė­je vy­ku­sių elek­tri­nės užg­ro­bi­mo pla­no tes­ta­vi­mo pra­ty­bų iš­va­das dėl ne­pa­kan­ka­mos elek­tri­nės ap­sau­gos. Pa­žy­mi­ma, kad „a­bi elek­tri­nės vi­sa­pu­siš­kai su­si­ju­sios, o Kau­no hid­roe­lek­tri­nės užt­van­kos pa­žei­di­mas pa­da­ry­tų di­de­lę ža­lą ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams ir ap­lin­kai“.

Anot S.Skver­ne­lio, taip pat su­tar­ta, kad VRM val­dy­mo sri­ties įstai­gos ne­be­sau­go­tų ge­le­žin­ke­lio tu­ne­lio ir ge­le­žin­ke­lio til­to per Ne­mu­ną Kau­ne, ge­le­žin­ke­lio til­to per Du­by­są Ra­sei­nių ra­jo­ne, Ly­du­vė­nuo­se.

„Šie ob­jek­tai bus sau­go­mi ir to­liau, bet juos sau­go­tų ne vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nai (...). „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ tu­ri sa­vo sau­gos tar­ny­bą „Gel­sau­ga“, ten dir­ba la­bai daug pa­ty­ru­sių bu­vu­sių vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos dar­buo­to­jų, ma­nau, tų ob­jek­tų ap­sau­ga bus ne ma­žes­nė, o vals­ty­bei tai kai­nuos žy­miai ma­žiau“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Taip pat pir­ma­die­nį dis­ku­tuo­ta dėl Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mo į sau­go­mų ob­jek­tų są­ra­šą įra­šy­ti bend­ro­vės „Klai­pė­dos naf­ta“ val­do­mą naf­tos ter­mi­na­lą, esan­tį Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­sų uos­to te­ri­to­ri­jo­je.

„Su­ta­rė­me, kad kal­bė­si­me dar­bo tvar­ka apie vi­so jū­rų uos­to komp­lek­so ap­sau­gą. Tam ti­krus ob­jek­tus iš­skir­ti nė­ra ra­cio­na­lu“, - BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.