Stiprinama civilinė sauga: bus optimizuotos slėptuvės
Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no slėp­tu­vių op­ti­mi­za­vi­mo re­ko­men­da­ci­jas, ku­rio­se nu­sta­to­ma, ko­kiais at­ve­jais vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir įstai­gos, tu­rin­čios steig­ti eks­tre­ma­lių­jų si­tua­ci­jų ope­ra­ci­jų cen­trus, pri­va­lo tu­rė­ti slėp­tu­ves.

Šios rekomendacijos parengtos įgyvendinant Valstybės kontrolės audito apie įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms rekomendacijas, taip pat atsižvelgiant į atliktą finansinį (teisėtumo) auditą savivaldybėse.

Nustatyta, jog institucijos ir įstaigos privalo turėti slėptuves, jei Valstybiniame ekstremaliųjų situacijų valdymo plane jos yra paskirtos atsakingomis institucijomis, jei jos priklauso Civilinės saugos įstatyme nurodytoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, taip pat jei funkcijas vykdo nenutrūkstamai (visą parą, poilsio ir švenčių dienomis).

Vyriausybės patvirtintose rekomendacijose taip pat nustatyta, kad slėptuvės turi būti įrengiamos ir tais atvejais, kai valstybės institucijų ar įstaigų arba savivaldybių ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai patenka į pavojingojo objekto galimą poveikio zoną, arba patenką į statomos ar eksploatuojamos Baltarusijos branduolinės jėgainės išplėstinio planavimo atstumą.

Taip pat sutarta, kad atsisakoma Bendrojo pagalbos centro (BPC) slėptuvės. BPC veiklos tęstinumą numatoma užtikrinti vieno BPC skyriaus funkcijas perduodant kitam skyriui, jei vienas iš jų negalėtų veikti.

Rekomendacijose įtvirtinta nuostata, kad slėptuvės gali būti neįrengiamos, jei valstybės institucija, įstaiga ar savivaldybės administracijos direktorius, atlikę galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę ir ją suderinę su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklą užtikrina saugiose darbo vietose, kuriose ekstremaliųjų situacijų metu negali atsirasti gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių (ne pavojaus zonoje).

Vyriausybė taip pat nustatė aiškų įpareigojimą tokias saugias vietas įrengti iki 2021 m. sausio 1d. Įgyvendinant siūlomą sprendimą, bendras valstybės institucijų ir savivaldybių, kurios atitiktų projekte siūlomus kriterijus ir turėtų įsirengti slėptuves, skaičius sumažėtų nuo 67 iki 50 slėptuvių (33 savivaldybėse ir 17 valstybės institucijų, atsižvelgiant į tai, kad 16 slėptuvių jau įrengta).