Stebisi, kad Lietuvoje sudėtinga įrodinėti smurtą artimoje aplinkoje
Lie­tu­vo­je per­ne­lyg ap­sun­kin­tas smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je by­lų ty­ri­mas, sa­ko Eu­ro­pos Ta­ry­bos žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ras Ni­las Muiž­nie­kas.

Pen­kių die­nų vi­zi­tą Lie­tu­vo­je bai­gian­tis ko­mi­sa­ras iš­sa­mią at­as­kai­tą ža­da maž­daug po tri­jų mė­ne­sių, ta­čiau sa­ko, kad jau da­bar su­si­da­ręs įspū­dį, jog smur­tau­to­jai bau­džia­mi ne­pa­kan­ka­mai efek­ty­viai.

„Man tru­pu­tį keis­ta, kad smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je by­loms ga­lio­ja to­kie pa­tys rei­ka­la­vi­mai kaip ir ki­toms by­loms. Tai rei­kė­tų per­žiū­rė­ti“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Vil­niu­je penk­ta­die­nį sa­kė N.Muiž­nie­kas.

Anot jo, to­kio­se by­lo­se svar­biau­sia ap­sau­go­ti au­kas, o smur­tau­to­jai tu­ri bū­ti tin­ka­mai bau­džia­mi.

„Aš kol kas ne­ga­vau duo­me­nų apie baus­mes – kiek smur­tau­to­jų rea­liai nu­bau­džia­mi už tai, ką jie da­ro. Ti­kiuo­si gau­ti tuos duo­me­nis per ar­ti­miau­sias sa­vai­tes. Pro­ku­ro­rai, ti­rian­tys šias by­las, pa­sa­kė man la­bai įdo­mų da­ly­ką – kad, jų ma­ny­mų, teis­mai tai­ko la­bai aukš­tus stan­dar­tus įro­dy­mams by­lo­se prieš to­kius smur­tau­to­jus (...). Tai aiš­kiai rei­ka­lau­ja ati­des­nio ver­ti­ni­mo, nes svar­bu ne tik pa­sis­kųs­ti ir gau­ti ap­sau­gą, bet ir nu­baus­ti smur­tau­to­jus“, – dės­tė ko­mi­sa­ras.

N.Muiž­nie­kas taip pat ra­gi­ni Lie­tu­vą ra­ti­fi­kuo­ti Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją, ku­ri įpa­rei­go­ja ko­vo­ti su smur­tu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Lie­tu­va kon­ven­ci­ją yra pa­si­ra­šiu­si 2013 me­tais, ta­čiau iki šiol nė­ra jos ra­ti­fi­ka­vu­si.

Lie­tu­vos vys­ku­pai bei kai ku­rios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ša­lies va­do­vus ra­gi­no ne­sku­bė­ti ra­ti­fi­kuo­ti Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­ven­ci­jos, ku­rio­je, jų ver­ti­ni­mu, po­žiū­ris į ly­tį ne­su­tam­pa su žmo­gaus bio­lo­gi­ne pri­gim­ti­mi.

„Sup­ran­tu, kad tai kon­tro­ver­siš­kas klau­si­mas čia, ir jū­sų ša­lis ne vie­nin­te­lė – tai taip pat kon­tra­ver­siš­kai ver­ti­na­ma ma­no pa­ties ša­ly­je Lat­vi­jo­je ir ki­tur. Bet kaip ir ban­džiau pa­sa­ky­ti vie­šė­da­mas par­la­men­te, Stam­bu­lo kon­ven­ci­jos ra­ti­fi­ka­vi­mas siųs­tų ge­rą po­li­ti­nį sig­na­lą, kad smur­tas yra ne­priim­ti­nas. Lie­tu­vą im­tų ver­tin­ti pro­fe­sio­na­lai, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti jums pa­ge­rin­ti sis­te­mą (…). Yra ga­na daug ne­tei­sin­gos in­for­ma­ci­jos apie Stam­bu­lo kon­ven­ci­ją, bet Stam­bu­lo kon­ven­ci­ja yra apie ko­vą su smur­tu, ne apie ki­tus klau­si­mus“, – pa­brė­žė jis.

Vi­zi­to me­tu ko­mi­sa­ras, be ki­ta ko, do­mė­jo­si ne­įga­lių­jų vai­kų ir su­au­gu­sių­jų pa­dė­ti­mi, vai­kų tei­sė­mis so­cia­li­za­ci­jos cen­truo­se.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jis kri­tiš­kai ver­ti­no tai, kad Vil­niaus su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se, ku­riuo­se jis lan­kė­si, kar­tu au­ga ir svei­ki vai­kai, ku­riems rei­ka­lin­ga tik so­cia­li­nė, bet ne me­di­kų pa­gal­ba.