Stebės pratybas „Geležinis Vilkas“
An­tra­die­nį Jo­na­vos ra­jo­ne, Ruk­lo­je, vyks tarp­tau­ti­nių ka­ri­nių pra­ty­bų „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ sve­čių die­na, pra­ty­bų ste­bė­ti yra at­vy­kęs NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas, jo­se lan­ky­sis ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ir Len­ki­jos gy­ny­bos mi­nis­tras An­to­ni Ma­cie­re­wicz.

„Šios pra­ty­bos pil­nai par­odo, kad baig­tas for­muo­ti NA­TO prieš­aki­nis ba­ta­lio­nas, jis pil­nai da­ly­vaus šio­se pra­ty­bo­se. Bū­tent ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius yra tas ar­chi­tek­tas, ku­rio dė­ka mes ir tu­ri­me NA­TO ba­ta­lio­nus, la­bai čia daug ir jo as­me­ni­nio in­dė­lio, kad to­kios grei­tos NA­TO re­for­mos įvyk­tų ir spren­di­mai bū­tų taip grei­tai įgy­ven­din­ti. Tai­gi mes šį žmo­gų lai­ko­me sa­vo drau­gu, Lie­tu­vos drau­gu“, – LRT ra­di­jui sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Ren­gi­ny­je taip pat da­ly­vaus kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas. Į ren­gi­nį lau­kia­ma at­vyks­tant ki­tų NA­TO ša­lių am­ba­sa­do­rių, ka­riuo­me­nių va­dų, Sei­mo na­rių, Jo­na­vos, Kė­dai­nių sa­vi­val­dy­bių me­rų, ki­tų sve­čių.

Sve­čiai ste­bės, kaip pra­ty­bų ka­riai vyk­do van­dens kliū­ties įvei­ki­mo ope­ra­ci­ją. Per šią ope­ra­ci­ją tarp­tau­ti­nė ko­vi­nė gru­pė su su­nkią­ja ka­ri­ne tech­ni­ka per­si­kels per upę ka­ro in­ži­ne­ri­jos spe­cia­lis­tų įreng­tu lai­ki­nu pon­to­ni­niu til­tu ir to­liau vyks vyk­dy­ti už­duo­ties. Ren­gi­nio vie­to­je bus iš­ri­kiuo­ta pra­ty­bų da­ly­vių ka­ri­nė tech­ni­ka ir da­ly­vau­jan­tys ka­riai.

Bir­že­lio 12–23 die­no­mis Lie­tu­vo­je vyks­tan­čio­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“ da­ly­vau­ja per 5,3 tūkst. ka­rių iš de­šim­ties NA­TO vals­ty­bių. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se ir ki­to­se te­ri­to­ri­jo­se ša­lies ir są­jun­gi­nin­kų ka­riai tre­ni­ruo­ja­si at­lik­ti gy­ny­bos ir puo­li­mo ope­ra­ci­jas.

Pra­ty­bo­se taip pat bus ver­ti­na­mas NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės pa­si­ren­gi­mas kar­tu su par­tne­riais vyk­dy­ti įvai­raus ti­po už­duo­tis.

„Ge­le­ži­nis vil­kas 2017“ yra Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je vyks­tan­čių pra­ty­bų „Sa­ber Stri­ke“ (liet. „Kar­do kir­tis“) da­lis. Šių me­tų pra­ty­bų pa­grin­di­nis dė­me­sys ski­ria­mas NA­TO prieš­aki­niams ba­ta­lio­nams tre­ni­ruo­ti ir jų veiks­mų su­de­ri­na­mu­mui su NA­TO są­jun­gi­nin­kais ge­rin­ti.