Statybos inspekcijos vadovė Laura Nalivaikienė traukiasi iš pareigų
Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kė Lau­ra Na­li­vai­kie­nė nuo ko­vo 1 die­nos trau­kia­si iš par­ei­gų, o lai­ki­nai ins­pek­ci­jai va­do­vaus jos pa­va­duo­to­ja Eg­lė Kuk­lie­rie­nė.

„Vie­nas iš L.Na­li­vai­kie­nės pri­ori­te­tų bu­vo ins­pek­ci­jos veik­los skaid­ri­ni­mas. To siek­ti pa­dė­jo įdieg­tos efek­ty­vios va­dy­bos sis­te­mos ir su­bur­ta kom­pe­ten­tin­gų spe­cia­lis­tų ko­man­da“, – ra­šo­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

L.Na­li­vai­kie­nė BNS sa­kė, kad pa­lie­ka ins­pek­ci­ją, nes ga­vo dar­bo pa­siū­ly­mą pri­va­čia­me sek­to­riu­je, ta­čiau dau­giau kal­bė­ti apie nau­jas par­ei­gas ji ne­no­rė­jo.

„Aš vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­bu jau 15 me­tų. An­tro­ji ka­den­ci­ja ei­na į pa­bai­gą, to­dėl nu­spren­džiau, kad įdo­mu bus kar­je­rą pra­tęs­ti ki­to­je pu­sė­je ir par­ei­ti į pri­va­tų sek­to­rių. Esu ga­vu­si dar­bo pa­siū­ly­mą, bet kol kas de­ta­liau apie tai ne­no­rė­čiau kal­bė­ti“, – tvir­ti­no L.Nalivaikienė

L.Na­li­vai­kie­nė ins­pek­ci­jai va­do­va­vo nuo 2008-ųjų, an­tro­ji jos ka­den­ci­ja tu­rė­jo baig­tis 2018 me­tų bir­že­lį. Per šį lai­ką ji sky­rė dė­me­sio pa­slau­gų per­kė­li­mui į elek­tro­ni­nę erd­vę, pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mo ko­ky­bės prie­žiū­rai, to­bu­li­no me­to­di­nę pa­gal­bą sta­ty­bos da­ly­viams, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.