Statutinių pareigūnų įstaigose įsteigta beveik 20 psichologų etatų
Vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų įstai­go­se nuo rugp­jū­čio įsteig­ta 19,5 psi­cho­lo­gų eta­tų.

Eta­tams už­pil­dy­ti be­veik vi­so­se įstai­go­se jau pa­skelb­tos at­ran­kos, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas sta­tu­ti­nės tar­ny­bos klau­si­mais Vy­tau­tas Ba­kas.

„I­ki lap­kri­čio tu­rė­tų bū­ti įdar­bin­ta vi­sa ko­man­da. Vė­liau pla­nuo­ja­me or­ga­ni­zuo­ti jiems bend­rus ba­zi­nius mo­ky­mus tam, kad pa­tei­sin­tu­mė­me sa­vo lū­kes­čius“, – BNS sa­kė jis.

De­vy­ni psi­cho­lo­gų eta­tai įsteig­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je, še­ši su pu­se eta­to – Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te bei jam pa­val­džio­se įstai­go­se. Po­li­ci­jo­je pa­pil­do­mai tu­rė­tų įsi­dar­bin­ti trys psi­cho­lo­gai, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je – vie­nas.

Esant pil­nam psi­cho­lo­gų vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je eta­tų už­pil­dy­mui, čia dirbs 48 spe­cia­lis­tai. Iki šiol po­li­ci­jo­je dir­bo 24 psi­cho­lo­gai, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bo­je, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bo­je, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­te ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je bu­vo po vie­ną psi­cho­lo­gą, Vil­niaus prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo val­dy­bo­je bu­vo įsteig­ta pu­sė psi­cho­lo­go eta­to.

Pa­sak V.Ba­ko, par­ei­gū­nų so­cia­li­nės ap­sau­gos pert­var­ka apims ne tik psi­cho­lo­gų pa­jė­gu­mų di­di­ni­mą, bet ir cen­tri­nės me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos pert­var­ką, ku­ri šiuo me­tu ruo­šia­ma dar­bo gru­pė­je, taip pat pert­var­ko­mą par­ei­gū­nų psi­cho­lo­gi­nio ren­gi­mo sis­te­mą ir nau­jo­jo Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­to, ku­ria­me nu­ma­ty­tos di­des­nės par­ei­gū­nų so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos, įgy­ven­di­ni­mą.

„Psi­cho­lo­gų eta­tai yra pir­mas žings­nis link ci­vi­li­zuo­tos pa­gal­bos Lie­tu­vos par­ei­gū­nams“, – sa­kė V.Ba­kas.

Nuo šiol psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba par­ei­gū­nui bus ski­ria­ma pri­va­lo­mai, jei­gu jis tar­ny­bos me­tu pa­nau­do­ja gink­lą, tar­ny­bos me­tu su­si­du­ria su gel­bė­ja­mų žmo­nių, nu­si­kal­ti­mų au­kų žū­ti­mi, pa­ti­ria tie­sio­gi­nę grės­mę sa­vo gy­vy­bei ir svei­ka­tai, tar­ny­bos me­tu su­si­du­ria su ko­le­gų ar ki­tų ko­man­dos na­rių ne­tek­ti­mi dėl pa­tir­to smur­to, ava­ri­jos, gais­ro, sa­vi­žu­dy­bės ar ki­to psi­cho­lo­gi­nę trau­mą ga­lin­čio su­kel­ti įvy­kio, taip pat jei tu­ri ža­lin­gų įpro­čių, pri­klau­so­my­bę, smur­to bei smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jais.

V.Ba­kas tei­gė, kad iki šiol par­ei­gū­nai ven­gė lan­ky­tis pas psi­cho­lo­gus, nes ma­nė, jog at­ei­ty­je tai ga­li at­si­liep­ti tar­ny­bo­je, pa­vyz­džiui, par­ei­gū­nai bi­jo­jo keb­lu­mų pra­ei­nant me­di­ci­ni­nę ap­žiū­rą. Taip pat daž­nu at­ve­ju par­ei­gū­nas ma­nė, jog jis pats ga­li su­sit­var­ky­ti su stre­su, tei­gė mi­nis­tro pa­ta­rė­jas, ku­ris anks­čiau bu­vo vie­nos par­ei­gū­nus vie­ni­jan­čios pro­fe­si­nės są­jun­gos ly­de­ris.

„Pa­gal­bos at­si­sa­kan­tis par­ei­gū­nas ke­lia grės­mę ir vi­suo­me­nei. Pa­gal­vo­ki­te, par­ei­gū­nas su gink­lu vaikš­to gat­vė­je ar at­lie­ka funk­ci­jas. Iš pri­nci­po, tai yra ne­sau­gu“, – sa­kė V.Ba­kas.

„Kiek aš bend­ra­vau su ko­le­go­mis iš Va­ka­rų, tai po tam ti­krų kri­ti­nių įvy­kių nie­kas ne­klau­sia, su­tin­ki tu ar ne. Pri­va­lai ei­ti pas psi­cho­lo­gą ir kal­bė­tis su juo. Tuo me­tu Lie­tu­vo­je tai iki šiol ne­bu­vo pri­va­lo­ma“, – tei­gė jis.

Psi­cho­lo­gais vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je dirbs as­me­nys, tu­rin­tys psi­cho­lo­gi­jos ba­ka­lau­ro ir psi­cho­lo­gi­jos ma­gis­tro ar­ba jam pri­ly­gin­tą kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Taip pat ga­li­ma psi­cho­lo­go kva­li­fi­ka­ci­ja, įgy­ta ne ma­žiau kaip pen­ke­rių me­tų vien­pa­ko­pių nuo­sek­lių uni­ver­si­te­ti­nių stu­di­jų me­tu.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­ei­gū­nų so­cia­li­nės ir svei­ka­tos ap­sau­gos pert­var­kos im­asi rea­guo­da­ma į tai, kad Lie­tu­vo­je sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų nu­si­žu­do dau­giau­siai Eu­ro­po­je. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus Lie­tu­vo­je nu­si­žu­dė 17 sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų. Dau­giau­siai jų – iš po­li­ci­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to.

2003–2013 me­tais, Svei­ka­tos prie­žiū­ros tar­ny­bos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je nu­si­žu­dė 43 vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nai, iš jų 29 – po­li­ci­jos par­ei­gū­nai.