Statutiniai pareigūnai padidėjusius atlyginimus pajus kitąmet
Vy­riau­sy­bė­je su­tar­ta, kad sta­tu­ti­nių par­ei­gū­nų at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai di­dės 1,5 proc. Taip bus su­da­ry­tos tei­si­nės ga­li­my­bės di­din­ti par­ei­gū­nų dar­bo už­mo­kes­tį.

Nau­jos re­dak­ci­jos sta­tu­tą ke­ti­na­ma pa­teik­ti Sei­mui ru­dens se­si­jo­je.

„Ti­ki­mės, kad da­lį pi­ni­gų, rei­ka­lin­gų par­ei­gū­nų al­goms di­din­ti, pa­vyks ras­ti vyk­dant struk­tū­ri­nes pert­var­kas. Vė­liau, pers­kirs­tant biu­dže­tą, tau­pant ar ga­vus ne­pla­ni­nių pa­ja­mų, šios lė­šos ga­lė­tų bū­ti nu­kreip­tos par­ei­gū­nų al­goms kel­ti“, – pra­ne­ši­me spau­dai aiš­ki­na vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras sa­ko, kad par­ei­gū­nai rea­lų at­li­gi­ni­mų di­dė­ji­mą pa­jus jau ki­tą­met. Be to, par­ei­gū­nų šei­mų pa­ja­mos di­dės ir dėl di­di­na­mų va­di­na­mų­jų „vai­ko pi­ni­gų“.

„Di­džio­ji da­lis par­ei­gū­nų – apie 70 proc. yra jau­ni žmo­nės bei šei­mos tu­rin­čios vai­kų. At­siž­vel­giant į jų pa­ja­mas, jiems di­dės iš­mo­kos už vai­kus, o tai jau­nyn nuo 20 iki 50 eu­rų pa­pil­do­mų pa­ja­mų per mė­ne­sį“, – aiš­ki­no E. Mi­siū­nas.

Vyk­dant pert­var­kas 2015–2017 m. sta­tu­ti­nės tar­ny­bos jau su­tau­pė apie 17 mln. eu­rų. Ki­tų me­tų biu­dže­te pa­pil­do­mai vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai (iš po­ky­čių krep­še­lio) nu­ma­to­ma skir­ti 6 mln. eu­rų. Šie pi­ni­gai bus skir­ti par­ei­gū­nų al­gų di­di­ni­mui.

Šiuo me­tu vi­daus rei­ka­lų sis­te­mo­je tar­nau­ja be­veik 20 000 par­ei­gū­nų.