Statomoje Astravo atominėje elektrinėje žuvo žmogus
Sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je rugp­jū­čio 26 die­ną žu­vo žmo­gus.

Apie ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą As­tra­vo elek­tri­nė­je pra­ne­ša por­ta­las na­vi­ny.by. Ne­lai­mės vie­to­je vyk­do­mas ty­ri­mas.

Žmo­gaus žū­tis As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­bų aikš­te­lė­je ro­do, kad jė­gai­nė sta­to­ma ne­sau­giai ir sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bė – ne­už­ti­kri­ni­ma, sa­ko ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

„Nuo­lat pa­si­kar­to­jan­tys in­ci­den­tai, o da­bar jau ir žmo­gaus žū­tis As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je sta­ty­bų aikš­te­lė­je, ke­lia vis di­des­nį su­si­rū­pi­ni­mą. Nuo­šir­džiai už­jau­čiu žu­vu­sio­jo ar­ti­muo­sius. Aki­vaiz­du, kad bran­duo­li­nės elek­tri­nės sta­ty­bos dar­bų ko­ky­bė nė­ra už­ti­kri­na­ma. Abe­jo­nes ga­lė­tų su­ma­žin­ti tik tarp­tau­ti­nių eks­per­tų gru­pė, ko Lie­tu­va jau se­niai rei­ka­lau­ja“, – BNS tei­gė R.Ma­siu­lis.