Statistika: mirtingumas nuo alkoholio mažėja
Mir­tin­gu­mas nuo al­ko­ho­lio nuo­sek­liai ma­žė­ja, an­tra­die­nį pa­skel­bė Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Per­nai nuo tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių mir­ties prie­žas­čių mi­rė 23,4 as­me­nys 100 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. Už­per­nai šis ro­dik­lis sie­kė 25,2, o 2014 me­tais – 25,8 mir­čių 100 tūkst. gy­ven­to­jų, ra­šė BNS.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, tie­sio­giai su al­ko­ho­liu su­si­ju­sių mir­čių ma­žė­ja nuo 2010 me­tų. Tuo­met nuo al­ko­ho­lio mi­rė 31,1 žmo­gus 100 tūkst. gy­ven­to­jų.

Daž­niau­siai pa­si­tai­kiu­sios tie­sio­giai al­ko­ho­lio var­to­ji­mo su­kel­tos mir­ties prie­žas­tys per­nai bu­vo al­ko­ho­li­nė ke­pe­nų li­ga (46,1 proc.), at­si­tik­ti­nis ap­si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu (28,8 proc.) ir al­ko­ho­li­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja (12,2 proc.).

Hi­gie­nos ins­ti­tu­to duo­me­ni­mis, 2016 m. 670 žmo­nių mi­rė dėl tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių prie­žas­čių, tai 62 ma­žiau ne­gu 2015 m. Daž­niau­siai pa­si­tai­kiu­sios tie­sio­giai al­ko­ho­lio var­to­ji­mo su­kel­tos mir­ties prie­žas­tys bu­vo al­ko­ho­li­nė ke­pe­nų li­ga (46,1 proc.), at­si­tik­ti­nis ap­si­nuo­di­ji­mas al­ko­ho­liu (28,8 proc.) ir al­ko­ho­li­nė kar­dio­mio­pa­ti­ja (12,2 proc.).

2016 m. vy­rų mir­tin­gu­mas nuo tie­sio­giai su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių mir­ties prie­žas­čių 3,7 kar­to vir­ši­jo mo­te­rų. 2016 m. 100 tūkst. mies­to gy­ven­to­jų te­ko 22,8 mi­ru­sio­jo dėl šių su al­ko­ho­lio var­to­ji­mu su­si­ju­sių mir­ties prie­žas­čių (2015 m. – 25,3), kai­mo – 24,5 (2015 m. – 24,9).

Per­nai ša­lies maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je ir mai­ti­ni­mo įmo­nė­se par­duo­ta 3,4 mln. de­ka­li­trų spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų (deg­ti­nės, vis­kio, bren­džio ir pa­na­šiai), ar­ba 5,5 proc. ma­žiau nei 2015 me­tais. Vy­no ir fer­men­tuo­tų gė­ri­mų par­duo­ta 5,2 mln. de­ka­li­trų (10,9 proc. ma­žiau), alaus – 25,3 mln. de­ka­li­trų (5,6 proc. ma­žiau).

Duo­me­nys skiriasi

De­par­ta­men­to Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Lai­ma Gri­žai­tė BNS anks­čiau sa­kė, kad Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ir PSO skir­tin­gai skai­čiuo­ja al­ko­ho­lio var­to­ji­mo sta­tis­ti­ką. Anot jos, PSO pri­de­da ne­aps­kai­ty­tą al­ko­ho­lį ir įver­ti­na tam ti­krus fak­to­rius, pa­vyz­džiui, ko­kia yra tei­si­nė ba­zė, ko­kie al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ri­bo­ji­mai, ko­kie su­sir­gi­mai, mir­tin­gu­mo ly­gis.

Tuo me­tu Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas ver­ti­na tik le­ga­laus al­ko­ho­lio su­var­to­ji­mą. Pa­gal jo nau­do­ja­mą me­to­di­ką iš al­ko­ho­lio var­to­ji­mo pa­ša­li­na­mas už­sie­nio tu­ris­tų su­var­to­tas ir pa­sie­ny­je įsi­gy­tas al­ko­ho­lis, o įskai­to­mas Lie­tu­vos tu­ris­tų už­sie­ny­je su­var­to­tas al­ko­ho­lis.

PSO par­eng­ta­me nau­jau­sia­me Pa­sau­lio svei­ka­tos sta­tis­ti­kos me­traš­ty­je skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je vie­nam žmo­gui nuo 15 me­tų per­nai te­ko vi­du­ti­niš­kai 18,2 li­tro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio – 2 li­trais dau­giau nei 2015 me­tais. An­tro­je vie­to­je esan­čią Bal­ta­ru­si­ją Lie­tu­va len­kia 1,8 li­to, o tra­di­ciš­kai di­de­liu al­ko­ho­lio var­to­ji­mu pa­si­žy­min­čią Ru­si­ją – net 4,3 li­tro.

Tuo me­tu Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2015 me­tais vie­nam žmo­gui nuo 15 me­tų te­ko vi­du­ti­niš­kai 14 li­tro ab­so­liu­taus al­ko­ho­lio, ar­ba 0,2 li­tro ma­žiau nei 2014-ai­siais. Per me­tus par­duo­ta 3,6 mln. de­ka­li­trų spi­ri­ti­nių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų (deg­ti­nės, vis­kio, bren­džio ir pa­na­šiai), ar­ba 1,9 proc. ma­žiau, taip pat 5,8 mln. de­ka­li­trų vy­no ir fer­men­tuo­tų gė­ri­mų (13,8 proc. ma­žiau), alaus – 26,8 mln. de­ka­li­trų (3,6 proc. ma­žiau).

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas skelbs ir nau­jau­sius ta­ba­ko var­to­ji­mo duo­me­ni­mis, 2015 me­tais vie­nam 15 me­tų ir vy­res­niam žmo­gui Lie­tu­vo­je te­ko vi­du­ti­niš­kai 64 le­ga­lių ci­ga­re­čių pa­ke­liai – pen­kiais pa­ke­liais dau­giau nei 2014-ai­siais.