Statistika išsivaikščiojančiai Lietuvai kol kas negailestinga
Per 2016 me­tus iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 30,1 tūkst dau­giau žmo­nių nei 2015 me­tais – skel­bia pa­teik­ti Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­nys.

2016 m. iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 50,3 tūkst. nuo­la­ti­nių ša­lies gy­ven­to­jų, o im­ig­ra­vo – 20,2 tūkst. žmo­nių, pra­ne­ša Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas. Pa­ly­gin­ti su 2015 m., emig­ran­tų skai­čius pa­di­dė­jo 5,8 tūkst. (13 proc.), o im­ig­ran­tų skai­čius su­ma­žė­jo 2 tūkst. (8,9 proc.). Per­nai 30,1 tūkst. dau­giau žmo­nių emig­ra­vo ne­gu im­ig­ra­vo (2015 m. – 22,4 tūkst.).

2016 m. į Lie­tu­vą grį­žo gy­ven­ti 14,2 tūkst. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių (70,5 proc. vi­sų im­ig­ran­tų) – 4,2 tūkst. (22,7 proc.) ma­žiau ne­gu 2015 m. Per­nai į ša­lį im­ig­ra­vo 6 tūkst. už­sie­nie­čių (29,5 proc. vi­sų im­ig­ran­tų), tai 2,2 tūkst. (1,6 kar­to) dau­giau ne­gu 2015 m.

1 pav. Gy­ven­to­jų tarp­tau­ti­nė mig­ra­ci­ja 2011–2016 m.

.

Bend­ra­sis emig­ra­ci­jos ro­dik­lis (emig­ran­tų skai­čius, ten­kan­tis 1 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų) 2016 m. pa­di­dė­jo ir su­da­rė 17,5 emig­ran­to (2015 m. – 15,3).

2016 m. emig­ra­vo 25,4 tūkst. (50,5 proc. vi­sų emig­ran­tų) vy­rų ir 24,9 tūkst. (49,5 proc.) mo­te­rų (2015 m. – 24,3 tūkst., ar­ba 54,6 proc., ir 20,2 tūkst., ar­ba 45,4 proc.).

Kas tre­čias – jau­ni­mo am­žiaus gru­pės asmuo

Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus kas tre­čias emig­ra­vęs bu­vo 20–29 me­tų am­žiaus, kas ket­vir­tas – 30–39 me­tų am­žiaus.

Į Angliją emigravo beveik pusė visų emigrantų.

2016 m. pa­gal emig­ran­tų srau­tus Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė bu­vo pir­mo­ji. Į šią ša­lį emig­ra­vo be­veik pu­sė (46,2 proc.) vi­sų emig­ran­tų, 8,4 proc. – į Ai­ri­ją, 7,8 proc. – į Nor­ve­gi­ją, 7,6 proc. – į Vo­kie­ti­ją (2015 m. į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę emig­ra­vo 42,7 proc. vi­sų emig­ran­tų, 7,5 proc. – į Vo­kie­ti­ją, 7,1 proc. – į Ai­ri­ją, 6,4 proc. – į Nor­ve­gi­ją).

2016 m. iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 46,1 tūkst. (91,5 proc. vi­sų emig­ran­tų) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių ir 4,2 tūkst. (8,5 proc.) ki­tų ša­lių pi­lie­ty­bes tu­rin­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų (Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos pi­lie­čiai su­da­rė 26,9 proc., Ukrai­nos – 22,5 proc., Bal­ta­ru­si­jos – 17,7 proc.). 2015 m. iš Lie­tu­vos emig­ra­vo 37 tūkst. (83 proc.) Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir 7,5 tūkst. (17 proc.) ki­tų ša­lių pi­lie­čių.

Dau­gu­ma – 82,7 proc. – emig­ran­tų gi­mė Lie­tu­vo­je, 3,7 proc. – Ru­si­jo­je, 3,5 proc. – Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, 2,1 proc. – Ukrai­no­je.

2 pav. Emigrantai pagal pagrindines būsimas gyvenamąsias vietas (valstybes) 2011–2016 m.Tūkst.

2016 m. dau­giau ne­gu pu­sė vi­sų 18 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus emig­ra­vu­sių vy­rų (59,2 proc.) ir mo­te­rų (53,9 proc.) nie­ka­da ne­gy­ve­no san­tuo­ko­je (2015 m. – ati­tin­ka­mai 63,1 ir 53,3 proc.). 2016 m. kas tre­čias (-a) 18 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus emig­ra­vęs (-usi) vy­ras ar mo­te­ris – ve­dęs / iš­te­kė­ju­si, 2015 m. – ati­tin­ka­mai kas ket­vir­tas ir kas tre­čia. 18 me­tų ir vy­res­nio am­žiaus emig­ra­vę iš­si­tuo­kę ir naš­liai vy­rai 2016 m. su­da­rė 10,2 proc. vi­sų emig­ra­vu­sių vy­rų, o šio am­žiaus emig­ra­vu­sios iš­si­tuo­ku­sios ir naš­lės mo­te­rys – 16,3 proc. (2015 m. – ati­tin­ka­mai 9,2 ir 17,3 proc.).

Bend­ra­sis im­ig­ra­ci­jos ro­dik­lis (im­ig­ran­tų skai­čius, ten­kan­tis 1 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų) 2016 m. su­ma­žė­jo ir su­da­rė 7 im­ig­ran­tus (2015 m. – 7,6). 2016 m. 1 tūkst. nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų te­ko 4,9 grį­žu­sių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių ir 2,1 už­sie­nie­čių.

3 pav. Grį­žę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai ir im­ig­ra­vę už­sie­nie­čiai 2011–2016 m. Tūkst. 1 tūkst. gyventojų

2016 m. iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės grį­žo 44,6 proc. vi­sų grį­žu­sių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių, Nor­ve­gi­jos – 9,5 proc., Ai­ri­jos – 8,6 proc., Ukrai­nos – 8,3 proc., Vo­kie­ti­jos – 5,9 proc. 2015 m. kas an­tras grį­žęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis at­vy­ko iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, 11 proc. – iš Ai­ri­jos, 10,7 proc. – iš Nor­ve­gi­jos.

2016 m. im­ig­ra­vo 1,6 tūkst. (26,5 proc. vi­sų už­sie­nie­čių) Ukrai­nos pi­lie­čių, 1,2 tūkst. (19,4 proc.) – Bal­ta­ru­si­jos, 841 (14,1 proc.) – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos. 2015 m. treč­da­lį (30,7 proc.) vi­sų im­ig­ra­vu­sių už­sie­nie­čių su­da­rė Ukrai­nos pi­lie­čiai, penk­ta­da­lį (18,6 proc.) – Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos, de­šim­ta­da­lį (10,3 proc.) – Bal­ta­ru­si­jos.

Per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus kas ket­vir­tas grį­žęs Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis bu­vo 25–29 me­tų am­žiaus, kas šeš­tas – 30–34, kas sep­tin­tas – 20–24 me­tų am­žiaus.

2016 m. 15,3 proc. im­ig­ra­vu­sių už­sie­nie­čių su­da­rė 30–34 me­tų am­žiaus as­me­nys, 14 proc. –

25–29 me­tų am­žiaus, 12,6 proc. – 35–39 me­tų am­žiaus (2015 m. – ati­tin­ka­mai 14,8,14,5 ir 12,2 proc.).

Sąvokos

Emig­ra­ci­ja – iš­vy­ki­mas į ki­tą vals­ty­bę, ke­ti­nant ap­si­gy­ven­ti nau­jo­je gy­ve­na­mo­je vie­to­je nuo­lat ar­ba ne trum­piau kaip 12 mė­ne­sių.

Im­ig­ra­ci­ja – at­vy­ki­mas į vals­ty­bę, ke­ti­nant ap­si­gy­ven­ti nau­jo­je gy­ve­na­mo­je vie­to­je nuo­lat ar­ba ne trum­piau kaip 12 mė­ne­sių.

Ne­to tarp­tau­ti­nė mig­ra­ci­ja – im­ig­ra­vu­sių ir emig­ra­vu­sių as­me­nų skai­čiaus skir­tu­mas.

Už­sie­nie­tis – as­muo, ku­ris nė­ra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­tis, ne­at­siž­vel­giant į tai, ar jis tu­ri ku­rios nors už­sie­nio vals­ty­bės pi­lie­ty­bę, ar ne­tu­ri jo­kios.

2016 m. emig­ra­vo 25,4 tūkst. (50,5 proc. vi­sų emig­ran­tų) vy­rų ir 24,9 tūkst. (49,5 proc.) mo­te­rų (2015 m. – 24,3 tūkst., ar­ba 54,6 proc., ir 20,2 tūkst., ar­ba 45,4 proc.).