Stasys Jakeliūnas: neeilinio Seimo komiteto posėdžio dėl VMI vadovo nebus
Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas tei­gia ne­ke­ti­nan­tis su­šauk­ti ne­ei­li­nio ko­mi­te­to po­sė­džio, pra­dė­jus ty­ri­mą dėl Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) vir­ši­nin­ko Dai­no­ro Bra­daus­ko ga­li­mo tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo. Ne­ei­li­nio po­sė­džio pa­pra­šė opo­zi­ci­nės kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos na­rys My­ko­las Ma­jaus­kas.

„Ne, kol kas ne­ke­ti­nu kvies­ti ne­ei­li­nio po­sė­džio, nes ne­sa­me tas ko­mi­te­tas ar ta ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri ga­li at­lik­ti kaž­ko­kius ty­ri­mus ar da­ry­ti ver­ti­ni­mus. STT pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, ku­ri šiuo me­tu at­lie­ka tą ty­ri­mą ir ti­kiuo­si sėk­min­gai jį už­baigs ir pri­ims ati­tin­ka­mus spren­di­mus. Ne­ma­tau bū­ti­ny­bės ko­mi­te­te dar kaž­ką tir­ti ar aiš­kin­tis“, – BNS sa­kė S.Ja­ke­liū­nas.

Jis tei­gė ne­tu­rin­tis dau­giau in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą VMI va­do­vo nu­si­žen­gi­mą.

„Bend­ra­vau su fi­nan­sų mi­nis­tru (Vi­liu­mi Ša­po­ka – BNS), jis at­lie­ka tą dar­bą, ku­rį pri­va­lo at­lik­ti, ir šiuo at­ve­ju aš pa­lai­kau jo pri­im­tus spren­di­mus. Jei­gu rei­kės kaž­ko­kių ki­tų spren­di­mų, pa­sit­vir­ti­nus kaž­ko­kiems ga­li­miems įta­ri­mams ar ki­toms ap­lin­ky­bėms, ti­kiu, kad jis (V.Ša­po­ka – BNS) pri­ims pa­ma­tuo­tus ir pa­grįs­tus spren­di­mus“, – kal­bė­jo S.Ja­ke­liū­nas.

Su­šauk­ti ne­ei­li­nį Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to po­sė­dį par­agi­nęs kon­ser­va­to­rius M.Ma­jaus­kas BNS tei­gė, kad vi­suo­men­tė tu­rė­tų gau­ti aiš­kius at­sa­ky­mus apie D.Bra­daus­ko veik­los ty­ri­mą, nes VMI yra per­ne­lyg svar­bi ins­ti­tu­ci­ja ir jos veik­los sta­bi­lu­mas ir skaid­ru­mas yra vi­sų in­te­re­sas.

„Vi­suo­me­nei tu­ri bū­ti pa­teik­ti at­sa­ky­mai, nes šiai ins­ti­tu­ci­jai tu­ri bū­ti tai­ko­mi aukš­čiau­si skaid­ru­mo ir ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos stan­dar­tai. Jei yra pa­aiš­kė­ju­si in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mą ko­rup­ci­nį poel­gį, tai tu­ri bū­ti ini­ci­juo­ja­mi sku­būs veiks­mai nu­ša­li­nant va­do­vą ir ski­riant nau­ją va­do­vą, už­ti­kri­nant nuo­sek­lią ins­ti­tu­ci­jos vei­ką. Tai, ką ma­to­me da­bar, yra at­si­ri­bo­ji­mas ty­los sie­na“, – BNS sa­kė M.Ma­jaus­kas.

„Man trūks­ta at­sa­ky­mų, ko­dėl taip da­ro­ma. No­rė­čiau iš­girs­ti mi­nis­tro pa­aiš­ki­ni­mus, ko­dėl ne­su­tei­kia­ma vi­suo­me­nei in­for­ma­ci­ja apie tai, kas vyks­ta, ko­dėl lei­džia­ma vi­suo­me­nei spe­ku­liuo­ti to­kios svar­bos vals­ty­bei ins­ti­tu­ci­jos veik­la. Nuo šios ins­ti­tu­ci­jos veik­los efek­ty­vu­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo jos veik­la pri­klau­so vi­sų mū­sų gy­ve­ni­mas – nuo su­ren­ka­mų mo­kes­čių pri­klau­so pa­slau­gų ko­ky­bė, pri­klau­so biu­dže­ti­nių tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mai, to­dėl čia mes ne­tu­ri­me to­kios pra­ban­gos kel­ti vi­suo­me­nei ne­pa­si­ti­kė­ji­mo“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rius.

S.Ja­ke­liū­nui ne­ke­ti­nant su­šauk­ti ne­ei­li­nio ko­mi­te­to po­sė­džio, M.Ma­jaus­kas tei­gė ini­ci­juo­sian­tis par­ašų rin­ki­mą dėl jo su­šau­ki­mo.

„Aš ma­nau, kad tas po­žiū­ris tik dar kar­tą pa­tvir­ti­na, kad ban­do­ma at­sit­ver­ti ty­los sie­na ir ne­no­ri­ma pa­teik­ti vi­suo­me­nei at­sa­ky­mų, ne­no­ri­ma ne­tgi kal­bė­tis šia te­ma. Aš ini­ci­juo­siu par­ašų rin­ki­mą ir ti­kiuo­si, kad su­rink­si­me rei­kia­mus par­ašus šio po­sė­džio kvie­ti­mui“, – sa­kė M.Ma­jaus­kas.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, ga­vu­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) in­for­ma­ci­ją, tre­čia­die­nį pra­dė­jo tar­ny­bi­nį ty­ri­mą dėl D.Bra­daus­ko ir iki jo pa­bai­gos ke­ti­na jį nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų, kai tik baig­sis D.Bra­daus­ko ne­dar­bin­gu­mas. VMI va­do­vas nuo tre­čia­die­nio ser­ga.

Pats D.Bra­daus­kas si­tua­ci­ją ža­dė­jo ko­men­tuo­ti ki­tą pir­ma­die­nį, kai su­si­pa­žins su vi­sa me­džia­ga.

Šiuo me­tu lai­ki­nai VMI va­do­vau­ti pa­skir­tas ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­gan­tas Iva­naus­kas.