Stabdys rusiškų kanalų retransliacijas
Te­le­vi­zi­jos re­trans­lia­vi­mo pa­slau­gas Lie­tu­vo­je vyk­dan­ti bend­ro­vė „Via­sat“ ke­ti­na stab­dy­ti ru­siš­kų ka­na­lų ro­dy­mą Lie­tu­vo­je, jei spren­di­mą užd­raus­ti ka­na­lų re­trans­lia­vi­mą pri­ims Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK), pir­ma­die­nį pra­ne­šė įmo­nės va­do­vas Bal­ti­jos ša­ly­se.

„Mes la­bai svei­ki­na­me Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pra­ėju­sios sa­vai­tės pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, kad pra­de­da šių ka­na­lų tu­ri­nio ty­ri­mą, ku­rį at­liks eks­per­tai. Jie sa­kė, kad jei šis pro­ce­sas at­ves prie drau­di­mo, jie in­for­muos Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją. Kal­ti­ni­mai dėl ne­san­tai­kos kurs­ty­mo yra ga­na rim­ti. Jei jie iš tie­sų lai­ky­sis šio pro­ce­so, ku­ris, mū­sų nuo­mo­ne, yra tin­ka­mas ES pro­ce­sas, mes va­do­vau­si­mės spren­di­mu užd­raus­ti“, - BNS pir­ma­die­nį Vil­niu­je sa­kė „Via­sat“ va­do­vas Suo­mi­jai ir Bal­ti­jos ša­lims Jo­han­ne­sas Lep­pa­ne­nas.

Anot jo, šis spren­di­mas ga­lio­tų ne tik ka­na­lams „RTR Pla­ne­ta“ ir „NTV Mir Lit­hua­nia“, dėl ku­rių pa­kar­to­ti­nių pa­žei­di­mų LRTK at­lie­ka ty­ri­mą ir ga­li jų ro­dy­mą Lie­tu­vo­je užd­raus­ti net ke­le­riems me­tams, bet ir dėl anks­čiau dar ne­baus­to „Ren TV Bal­tic (Lie­tu­va)“. Jai LRTK, pri­ta­rus eks­per­tams, tai­ky­tų mak­si­ma­lų tri­jų mė­ne­sių re­trans­lia­vi­mo ap­ri­bo­ji­mą Lie­tu­vo­je.

J.Lep­pa­ne­nas šią sa­vo „Via­sat“ po­zi­ci­ją pir­ma­die­nį iš­sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jams, jis pats tvir­ti­no pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­ta­ręs si­tua­ci­ją dėl ru­siš­kų ka­na­lų su kul­tū­ros mi­nis­tru Ša­rū­nų Bi­ru­čiu, LRTK at­sto­vais. Jis vis dėl­to ak­cen­ta­vo, kad šis „Via­sat“ spren­di­mas nė­ra su­si­jęs su pre­zi­den­tės ini­ci­juo­to­mis pa­tai­so­mis, ku­rios leis­tų už pa­žei­di­mus reikš­min­gai baus­ti ir re­trans­liuo­to­jus - „Via­sat“ esą šiuo me­tu tik su­si­pa­žįs­ta su šiais pa­kei­ti­mais.

Anks­tes­nis „Via­sat“ at­sto­vas LRTK po­sė­dy­je prieš me­tus ti­ki­no, kad įmo­nė yra re­gis­truo­ta Es­ti­jo­je ir lai­ko­si jos įsta­ty­mų, to­dėl LRTK spren­di­mai jai ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi.

Pa­sak J.Lep­pa­ne­no, per me­tus „Via­sat“ nuo­mo­nė pa­si­kei­tė dėl to, jog anks­tes­ni LRTK spren­di­mai bu­vo tai­ko­mi tik da­liai prog­ra­mų, o ne ini­ci­juo­ja­mas vi­so ka­na­lo trans­lia­ci­jos drau­di­mas, kaip yra da­bar.

Jis ne­ko­men­ta­vo Lie­tu­vos ka­be­li­nių te­le­vi­zi­jų aso­cia­ci­jos ieš­ki­nio, ku­riuo teis­mo pra­šo­ma pri­pa­žin­ti „Via­sat“ re­trans­liuo­to­ju. Įmo­nė šiuo me­tu ofi­cia­liai Lie­tu­vo­je to­kių pa­slau­gų ne­vyk­do ir tam li­cen­ci­jos ne­tu­ri, tad LRTK už­sie­ny­je re­gis­truo­tai įmo­nei iki šiol ne­ga­lė­jo pri­tai­ky­ti jo­kių sank­ci­jų.

Nors Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ne­tai­ko ir ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­na tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mų ru­siš­kiems te­le­vi­zi­jos ka­na­lams, J.Lep­pa­ne­nas pri­pa­ži­no, kad „Via­sat“ pa­klus­tų ir ana­lo­giš­kiems ki­tų Bal­ti­jos ša­lių spren­di­mams.

„No­riu pa­brėž­ti, kad mums svar­bu, jog bū­tų lai­ko­ma­si tin­ka­mų ES pro­ce­dū­rų. Bet mes, aiš­ku, ne­no­ri­me trans­liuo­ti jo­kio ne­san­tai­kos kurs­ty­mo. Jei šios vals­ty­bės no­ri, ką nors da­ry­ti, jos taip pat tu­rė­tų lai­ky­tis šios pro­ce­dū­ros“, - sa­kė J.Lep­pa­ne­nas.

LRTK pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­spren­dė ini­ci­juo­ti ru­siš­kų te­le­vi­zi­jos ka­na­lų „RTR Pla­ne­ta“ ir „NTV Mir Lit­hua­nia“ re­trans­lia­ci­jos su­stab­dy­mą, nu­sta­čius, kad jie pa­kar­to­ti­nai ga­lė­jo kurs­ty­ti ne­san­tai­ką. Ko­mi­si­ja taip pat pra­dė­jo ty­ri­mą dėl anks­čiau ne­baus­to „Ren TV Bal­tic (Lie­tu­va)“ pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos, ku­ria taip pat gal­būt kurs­to­ma tau­ti­nė ne­san­tai­ka.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­tai­soms, kad už ka­ro pro­pa­gan­dą, ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką ir kė­sin­tis į ša­lies su­ve­re­ni­te­tą ga­lė­tų bū­ti bau­džia­mi tiek trans­liuo­to­jai, tiek re­trans­liuo­to­jai. Taip pat siū­lo­ma draus­ti vie­nus me­tus teik­ti vals­ty­bės par­amą ka­ro pro­pa­gan­dą ar ra­gi­ni­mus keis­ti kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką pa­skel­bu­siai ži­niask­lai­dai, iš­plės­ti LRTK ga­lias ir at­si­sa­ky­ti biu­ro­kra­ti­nių pro­ce­dū­rų nag­ri­nė­jant pa­žei­di­mus.

Spa­lį Sei­mas ne­pri­ta­rė ki­toms pre­zi­den­tės teik­toms Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­ly­ta ma­žin­ti ru­siš­kos te­le­vi­zi­jos pro­duk­ci­jos trans­lia­vi­mą.