Stabdomas savaitraščio „Veidas“ spausdinimas
Sa­vai­traš­tis „Vei­das“ stab­do lei­di­nio spaus­di­ni­mą ir ža­da vys­ty­ti in­ter­ne­to por­ta­lą.

Toks spren­di­mas pri­im­tas ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me, an­tra­die­nį pra­ne­šė bend­ro­vės „Vei­do pe­rio­di­kos lei­dyk­la“ lai­ki­na­sis va­do­vas And­rius Va­lac­ka.

„Di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja su nau­jie­nų por­ta­lais, skai­ty­to­jams vis daž­niau ren­kan­tis skait­me­ni­nę me­di­ją, da­ro spaus­din­to sa­vai­traš­čio lei­dy­bą ne­pers­pek­ty­via. To­dėl at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma vys­ty­ti „Vei­do“ por­ta­lą“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Vei­do“ pe­rio­di­kos lei­dyk­los ak­ci­nin­kai yra kon­cer­nas „Al­ga“, bend­ro­vė „Ei­ka“, V.Bu­me­lio bend­ro­vė „Bio­san­ta­ra“, įmo­nės „Gri­giš­kės“, „E­ners­te­nos gru­pė“, „BOD Group“, vers­li­nin­kas Da­nas Tva­ri­jo­na­vi­čius ir A.Šin­dei­kis.