Stabdomas šaukimas Kauno regione
Kau­no re­gio­ne stab­do­mas šau­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą, su­rin­kus šiems me­tams nu­sta­ty­tą tin­ka­mų at­lik­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kų skai­čių, an­tra­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Šau­ki­mas stab­do­mas nuo rug­sė­jo 14 die­nos.

Šau­ki­mo pro­ce­dū­ros nu­trau­kia­mos tiems ka­ro prie­vo­li­nin­kams, ku­riems at­vy­ki­mo į re­gio­ni­nį ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo sky­rių lai­kas pa­skir­tas rug­sė­jo 14 die­ną ar vė­liau, taip pat tiems, ku­rie į šau­ki­mo sky­rių bu­vo at­vy­kę, ta­čiau ne­pra­dė­jo svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mo. Šauk­ti­niai, ku­rių svei­ka­tos ti­kri­ni­mo pro­ce­dū­ros jau yra pra­dė­tos, pri­va­lės jas už­baig­ti.

Rei­kia­mas šauk­ti­nių skai­čius taip pat jau su­rink­tas Šiau­lių, Klai­pė­dos ir Aly­taus re­gio­ne, ar­ti­miau­siu me­tu šau­ki­mas bus stab­do­mas ir Pa­ne­vė­žio re­gio­ne.

Tiek Kau­no, tiek ki­tuo­se ša­lies re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys 18–38 me­tų vai­ki­nai ir mer­gi­nos kvie­čia­mi ir to­liau re­gis­truo­tis sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą šiais me­tais dar ne­su­komp­lek­tuo­to­se tar­ny­bos vie­to­se ar­ba 2016-ai­siais.

Lie­tu­vo­je grą­ži­nus nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą, 2015 me­tais ją at­liks 3 tūkst. jau­nuo­lių.

An­tra­die­nio duo­me­ni­mis, no­rą sa­va­no­riš­kai at­lik­ti nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą par­eiš­kė 2635 jau­nuo­liai.