Stabdomas „RTR Planeta“ transliavimas Lietuvoje
Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ko­mi­si­ja (LRTK) tre­čia­die­nį nu­spren­dė dėl ka­ro, ne­san­tai­kos ir tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo trims mė­ne­siams su­stab­dy­ti ru­siš­ko ka­na­lo „RTR Pla­ne­ta“ re­trans­lia­vi­mą Lie­tu­vo­je.

Ko­mi­si­ja spren­di­mą pri­ėmė dėl Ru­si­jos po­li­ti­ko Vla­di­mi­ro Ži­ri­novs­kio iš­sa­ky­tų žo­džių.

To­kią sank­ci­ją LRTK tai­ko, nes pa­žei­di­mus tei­gia už­fik­sa­vu­si jau tre­čią kar­tą per me­tus. Šis spren­di­mas įsi­ga­lios pir­ma­die­nį ir ga­lios iki va­sa­rio 21 die­nos.

„Pro­pa­gan­dos te­le­vi­zi­jos prog­ra­mo­se dau­gė­ja“, – žur­na­lis­tams sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ed­mun­das Vai­te­kū­nas.

„Po tų tri­jų mė­ne­sių bent jau me­tus lai­ko bū­na ra­mus ete­ris ir gal­būt taip pa­vyks­ta pa­da­ry­ti tam ti­krą po­vei­kį“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sku­ti­nį pa­žei­di­mą ko­mi­si­ja fik­sa­vo spa­lio 6 die­nos lai­do­je „Dvi­ko­va. Vla­di­mi­ro So­lov­jo­vo prog­ra­ma“.

Drau­di­mas re­trans­liuo­ti „RTR pla­ne­ta“ tai­ko­mas vi­siems Lie­tu­vos trans­liuo­to­jams, įskai­tant ir in­ter­ne­ti­nes te­le­vi­zi­jas. E.Vai­te­kū­nas pa­brė­žė, kad ne­ga­li įpa­rei­go­ti spren­di­mo lai­ky­tis ofi­cia­liai ne­už­si­re­gis­tra­vu­sių in­ter­ne­ti­nių te­le­vi­zi­jų.

LRTK ci­tuo­ja šio­je lai­do­je trans­liuo­tą V.Ži­ri­novs­kio pa­si­sa­ky­mą: „Mū­sų at­sa­ky­mas – ap­ra­min­ti tuos, ku­rie pla­nuo­ja mū­sų ša­lies už­puo­li­mą. To­kie pla­nai yra, raš­tiš­ki, su par­ašais ir ants­pau­dais, ir gar­siai įvar­din­ti vi­sų JAV pre­zi­den­tų. As­me­niš­kai aš ne­su mū­sų ša­lies pre­zi­den­tas, bet sa­kau, jūs, na ne jūs, nes jūs iš Ru­mu­ni­jos ir jums ten taip pat blo­gai, bet jei jūs (...), iš Ru­mu­ni­jos taip pat nie­ko ne­liks. Ir Če­ki­jo­je, jei bus (...) ir Len­ki­jos ir Bal­ti­jos ša­ly­se, jei ame­ri­kie­čių tan­kai prie­is prie mū­sų sie­nų, jie dau­giau nie­kur ne­pa­si­trauks, at­gal jie ne­nueis. Su­degs su vi­su eki­pa­žu“.

Ko­mi­si­ja šį par­eiš­ki­mą įver­ti­no kaip ka­ro, tau­ti­nės ne­apy­kan­tos kurs­ty­mą, nie­ki­ni­mą, ska­ti­ni­mą smur­tau­ti ir fi­ziš­kai su­si­do­ro­ti su JAV, Ru­mu­ni­ja, Če­ki­ja, Len­ki­ja ir Bal­ti­jos ša­li­mis.

Anot jos, lai­do­je taip pat yra sklei­džia­ma de­zin­for­ma­ci­ja, kurs­to­ma ne­san­tai­ka ir ne­apy­kan­ta tarp tau­tų, sten­gia­ma­si įti­kin­ti au­di­to­ri­jas, kad tik vie­nin­te­lė Ru­si­ja yra tei­si bei sie­kia for­muo­ti nuo­mo­nę apie esa­mą „ti­krą­ją pa­dė­tį“ tik taip, kaip tai nau­din­ga Ru­si­jai.

LRTK tei­gia, kad „RTR Pla­ne­ta“ lai­do­je JAV ka­ri­niai veiks­mai pri­ly­gi­na­mi te­ro­ris­ti­niams veiks­mams, o tai yra ne­apy­kan­tos kurs­ty­mas, vals­ty­bės, šmei­ži­mas ir žiū­ro­vų de­zin­for­ma­vi­mas.

„Pa­nau­do­jant „E­ti­ke­čių kli­ja­vi­mo“, „Me­lo ir ap­ga­vys­tės“ pro­pa­gan­dos tech­ni­kas, kryp­tin­gai sie­kia­ma pa­veik­ti ir įti­kin­ti ma­ses, kad JAV yra te­ro­ris­ti­nė vals­ty­bė“, – nu­ro­do ko­mi­si­ja, anot ku­rios, lai­do­je yra pa­tei­kia­ma ša­liš­ka nuo­mo­nė.

Pa­sak LRTK pir­mi­nin­ko E.Vai­te­kū­no, šiuos pa­žei­di­mus pa­tvir­ti­no ir Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas.

„RTR Pla­ne­ta“ at­sto­vai taip pat bu­vo kvies­ti į ko­mi­si­jos po­sė­dį, ta­čiau jie ne­at­vy­ko.

„RTR Pla­ne­ta“ jau per­nai bu­vo tai­ky­tos sank­ci­jos dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo – Lie­tu­vos trans­liuo­to­jai įpa­rei­go­ti per­kel­ti šį ka­na­lą į mo­ka­mų prog­ra­mų pa­ke­tą. Ana­lo­giš­kas spren­di­mas šie­met ge­gu­žę pri­im­tas dėl „NTV Mir Lit­hua­nia“, ta­čiau po Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) sig­na­lų, jog pro­ce­dū­ro­se ga­li bū­ti pa­žeis­ta ES tei­sė, ko­mi­si­ja ri­bo­ji­mą abiem ka­na­lams at­šau­kė.

Šve­di­jo­je re­gis­truo­tą ka­na­lą „RTR Pla­ne­ta“ LRTK per­nai dėl ka­ro ir ne­apy­kan­tos kurs­ty­mo taip pat bu­vo vi­siš­kai užd­rau­du­si trims mė­ne­siams re­trans­liuo­ti Lie­tu­vo­je – tai bu­vo pir­mo­ji pro­ce­dū­ra ES, kai bu­vo vi­siš­kai užd­raus­tos ES re­gis­truo­to ka­na­lo re­trans­lia­ci­jos.

LRTK pir­mi­nin­kas E.Vai­te­kū­nas tei­gė, kad tai­ko­mos sank­ci­jos tu­ri įta­ką ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų rei­tin­gams.

„Ly­gi­nant su per­nai me­tais, žiū­ri­mu­mas su­ma­žė­jo maž­daug 5 pro­cen­tais tų ru­siš­kų te­le­vi­zi­jų, ku­rios ma­to­mos Lie­tu­vo­je“, – sa­kė jis.

Kri­ti­kai tei­gia, kad su Ru­si­jos pro­pa­gan­da ne­ga­li­ma ko­vo­ti drau­di­mais ar cen­zū­ra, nes pro­pa­gan­dą apib­rėž­ti su­dė­tin­ga, ir tai ga­li kirs­tis su va­ka­rie­tiš­ka žo­džio lais­vės samp­ra­ta. Drau­di­mus pa­lai­kan­tys ana­li­ti­kai sa­ko, kad Mask­va yra daug in­ves­ta­vu­si į pro­pa­gan­dą, ji yra pa­vei­ki ir ga­li mo­bi­li­zuo­ti vals­ty­be ne­pa­si­ti­kin­čias, nos­tal­gi­ją so­viet­me­čiui jau­čian­čias tau­ti­nes ma­žu­mas.