Stabdo duomenų centro kūrimą
Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos ėmė­si veiks­mų stab­dy­ti vers­li­nin­kų pla­nus ša­lia Vil­niaus įkur­ti di­džiau­sią ša­ly­je duo­me­nų cen­trą, žval­gy­bai pers­pė­jus, kad jis ga­li bū­ti su­jung­tas su Ru­si­jos šni­pi­nė­ji­mo cen­tru.

Rem­da­ma­si Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to me­džia­ga, ne­igia­mą iš­va­dą dėl bend­ro­vės „Ar­cus No­vus“ pro­jek­to pri­ėmė vy­riau­sy­bi­nė ko­mi­si­ja, BNS pa­tvir­ti­no VSD va­do­vas Da­rius Jau­niš­kis.

„VSD ver­ti­ni­mu, „Ar­cus No­vus“ plė­to­ja­mas „Am­ber­Co­re“ duo­me­nų cen­tro pro­jek­tas dėl są­sa­jų su Ru­si­jos Fe­de­ra­li­ne sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“, – BNS tei­gė D.Jau­niš­kis.

BNS šal­ti­nių tei­gi­mu, VSD Vy­riau­sy­bę pers­pė­jo, kad duo­me­nų cen­trą švie­so­lai­džių li­ni­jo­mis su­jun­gus su Ru­si­ja, jis ga­li bū­ti pri­jung­tas prie šios ša­lies FSB ra­di­jo elek­tro­ni­nės žval­gy­bos cen­tro.

Duo­me­nų cen­tro pro­jek­tą ke­ti­no plė­to­ti „Ar­cus No­vus“ an­tri­nė įmo­nė „Am­ber­Co­re DC“. Šios bend­ro­vės vy­riau­sy­bi­nės ko­mi­si­jos iš­va­dą aps­kun­dė teis­mui ir tei­gia pro­jek­to kol kas ne­stab­dan­čios.

„Ar­cus No­vus“ ak­ci­nin­kai – Rusijoje

Vy­riau­sy­bė­je vei­kian­ti Po­ten­cia­lių da­ly­vių ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams įver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja ne­igia­mą iš­va­dą pa­skel­bė per­nai rugp­jū­tį. Ko­mi­si­jos tei­gi­mu, su na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sais ne­su­de­ri­na­ma įmo­nių ak­ci­nin­kų veik­la.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, „Ar­cus No­vus“ yra vie­nin­te­lė duo­me­nų cen­trą vys­tan­čios įmo­nės „Am­ber­Co­re DC“ ak­ci­nin­kė. 51 proc. „Ar­cus No­vus“ ak­ci­jų val­do Da­ni­jo­je re­gis­truo­ta „Sat­ga­te Hol­ding“, o 49 proc. – Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je re­gis­truo­tas Va­le­ri­jus Ave­tis­jan­tas.

So­cia­li­nio tink­lo „Lin­ke­din“ duo­me­ni­mis, V.Ave­tis­jan­tas yra vie­nas iš „Sat­ga­te Hol­ding“ par­tne­rių ir stei­gė­jų, Ru­si­jos Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je re­gis­truo­tos lo­gis­ti­kos bend­ro­vės STG stei­gė­jas ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, anks­čiau yra dir­bęs bend­ro­vė­se „Ga­zin­vest Grupp“ ir „Gazp­rom Komp­lek­ta­ci­ja“.

BNS ži­nio­mis, Lie­tu­vos žval­gy­ba nu­sta­tė, kad įmo­nes per tar­pi­nes už­sie­nio kom­pa­ni­jas taip pat kon­tro­liuo­ja Ru­si­jos pi­lie­čiai Ki­ri­las Lu­pan­di­nas, dir­ban­tis „Am­ber­Co­re DC“ ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi, Vi­ta­li­jus Ma­la­ševs­kis, va­do­vau­jan­tis „Ar­cus No­vus“ gru­pės įmo­nei „Sat­Ga­te“, ir Bo­ri­sas Mos­ka­liu­kas.

VSD per­nai pa­skelb­to­je vie­šo­je at­as­kai­to­je pers­pė­jo, kad Ru­si­jos FSB ir gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos pa­da­li­niai tu­ri di­džiau­sius pa­jė­gu­mus vyk­dy­ti ki­ber­ne­ti­nius įsib­ro­vi­mus Lie­tu­vo­je, o Lie­tu­vos inf­ras­truk­tū­ra nau­do­ja­ma ki­ber­ne­ti­nėms at­akoms vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Pa­lan­ki si­tua­ci­ja vyk­dy­ti šni­pi­nė­ji­mą su­sik­los­to ir dėl pla­čių Lie­tu­vos IT inf­ras­truk­tū­ros ga­li­my­bių (in­ter­ne­to, ypač švie­so­lai­džio, sklai­da, tech­ni­nės ir duo­me­nų cen­trų ga­li­my­bės, dau­ge­lio pa­slau­gų per­kė­li­mas į vie­šą­ją erd­vę, ga­li­my­bės ano­ni­miš­kai at­sis­kai­ty­ti elek­tro­ni­ne va­liu­ta „bit­koi­nais“ ir pan.)“, – ra­šo­ma at­as­kai­to­je.

Teis­me – vers­li­nin­kų skundai

Įmo­nių at­sto­vai ne­igia­mą ko­mi­si­jos iš­va­dą aps­kun­dė teis­mui. Jie tei­gia, kad vy­riau­sy­bės ko­mi­si­jos spren­di­me nu­ro­do­mos da­ly­ki­nę re­pu­ta­ci­ją žei­džian­čios ir ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­čios ap­lin­ky­bės.

Kol vyks­ta by­la, ko­mi­si­jos spren­di­mo tei­si­nių pa­sek­mių de­ta­liau ne­ko­men­tuo­ja nei vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, nei pa­tys vers­li­nin­kai.

Šiuo me­tu teis­mai spren­džia, ar pri­im­ti nag­ri­nė­ti vers­li­nin­kų skun­dą. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas per­nai rug­sė­jį at­si­sa­kė pri­im­ti skun­dą. Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas sau­sio 4 die­ną grą­ži­no jam skun­do pri­ėmi­mo klau­si­mą nag­ri­nė­ti iš nau­jo.

„Ar­cus No­vus“ va­do­vas Vid­man­tas Tom­kus BNS at­si­sa­kė pla­čiau ko­men­tuo­ti tei­gi­nius apie ry­šius su Ru­si­jos FSB ir sa­kė ne­tu­rė­jęs ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su pir­mi­niais šal­ti­niais.

„Aš as­me­niš­kai sau to­kių kal­ti­ni­mų ne­su gir­dė­jęs. Ga­liu tik dar kar­tą pa­kar­to­ti – kol nė­ra kon­kre­čių tei­si­nių pa­sek­mių, be­lie­ka ge­rin­ti Lie­tu­vos tei­si­nę sis­te­mą“, – sa­kė V.Tom­kus.

„Vi­sa prob­le­ma, kad yra tik an­tri­niai do­ku­men­tai, o pra­ktiš­kai aš ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti su pir­mi­niais šal­ti­niais, dėl ku­rių tas pro­to­ko­li­nis spren­di­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas (…) Bus ga­li­ma ko­men­tuo­ti ta­da, ka­da bus vi­si fak­tai“, – pri­dū­rė jis.

V.Tom­kus ti­ki­no esąs pa­si­ren­gęs bend­ra­dar­biau­ti su Lie­tu­vos prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jo­mis.

„E­sa­me pa­si­ruo­šę bend­ra­dar­biau­ti, at­siž­velg­ti į vi­sas įma­no­mas grės­mes, ku­rios ga­li bū­ti nu­sta­ty­tos. Tie­siog no­rė­tu­me dia­lo­go“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

Jis taip pat tei­gė pa­si­gen­dan­tis ir Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų reak­ci­jos. „Y­ra pa­žy­ma, su ku­ria aš as­me­niš­kai ne­tu­rė­jau ga­li­my­bės su­si­pa­žin­ti, bet ji yra ir tuos vis­kas bai­gia­si (...) Ma­ne ste­bi­na, ko­dėl nė­ra ofi­cia­lių mū­sų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų reak­ci­jų, nė­ra tei­si­nių pa­sek­mių“, – tvir­ti­no V.Tom­kus.

Teis­mo nu­tar­ty­je ra­šo­ma, kad vy­riau­sy­bi­nė ko­mi­si­ja ver­ti­no 2015 me­tų va­sa­rį „Ar­cus No­vus“ pri­im­tą spren­di­mą pa­di­din­ti „Am­ber­Co­re DC“ įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Nau­jas ak­ci­jas įsi­gi­jo pa­ti „Ar­cus No­vus“, ta­čiau ji ne­si­krei­pė į ko­mi­si­ją dėl ati­tik­ties na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sams įver­ti­ni­mo ir, anot ko­mi­si­jos, taip pa­žei­dė įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

Vers­li­nin­kai teis­mo pra­šo by­los me­džia­gą pri­pa­žin­ti ne­vie­ša.

60 mln. do­le­rių projektas

„Ar­cus No­vus“ an­tri­nę įmo­nę „Ar­cus In­no­tech“ įstei­gė 2009 me­tais, 2013 me­tais ji bu­vo per­va­din­tą į „Am­ber Co­re DC“. Duo­me­nų cen­tro pro­jek­tą įmo­nė pra­dė­jo įgy­ven­din­ti 2012 me­tais, per­nai sau­sį ga­vo sta­ty­bos lei­di­mus, ta­čiau sta­ty­bos kol kas dar nė­ra pra­dė­tos.

„Am­ber Co­re DC“ 2015 me­tų veik­los at­as­kai­to­je bu­vo skel­bia­ma, kad 2016 me­tų an­trą­jį ket­vir­tį bu­vo ke­ti­na­ma pa­si­ra­šy­ti pre­li­mi­na­rią sta­ty­bų su­tar­tį, tre­čią­jį ket­vir­tį pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bus ir juos už­baig­ti an­trą­jį 2017-ųjų ket­vir­tį.

Pa­sak „Am­ber Co­re DC“ rin­ko­da­ros di­rek­to­riaus Gin­tau­to Me­že­čio, už­si­ti­kri­nus fi­nan­sa­vi­mą sta­ty­bos dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti 2017 me­tais.

„Pro­jek­tą po tru­pu­ti ju­di­na­me, da­bar lau­kia­me fi­nan­sa­vi­mo. (…) Esa­me pa­si­da­rę sta­ty­bų ran­go­vo kon­kur­są, ta­čiau jo dar ne­pas­ky­rė­me. Tą pa­da­ry­si­me kaip tik gau­si­me fi­nan­sa­vi­mą“, – BNS tei­gė G.Me­že­tis.

„Sta­ty­bas pla­nuo­ja­me pra­dė­ti šiais me­tais, jos tu­rė­tų bū­ti baig­tos per 12–15 mė­ne­sių“, – pri­dū­rė jis.

„Am­ber Co­re DC“ at­as­kai­to­je skelb­ta, kad įmo­nė dėl fi­nan­sa­vi­mo ke­ti­na kreip­tis į JAV kre­di­to agen­tū­rą „Ex-Im Bank“. Anot G.Me­že­čio, da­bar kre­di­ta­vi­mą pro­jek­tui pla­nuo­ja­ma gau­ti iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­jų.

G.Me­že­tis ne­ko­men­ta­vo, ko­kią įta­ką pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui tu­rės ko­mi­si­jos iš­va­da dėl „Ar­cus No­vus“ ry­šių su Ru­si­jos FSB.

„Lei­siu sau kol kas ši­to ne­ko­men­tuo­ti“, – sa­kė vie­nas iš „Am­ber Co­re DC“ va­do­vų.

G.Me­že­tis pa­tvir­ti­no „Am­ber Co­re DC“ anks­čiau skelb­tą in­for­ma­ci­ją, kad įmo­nės duo­me­nų cen­tras tu­rė­tų bū­ti di­džiau­sias Lie­tu­vo­je, o in­ves­ti­ci­jos į jį siek­tų apie 60 mln. JAV do­le­rių (maž­daug 57 mln. eu­rų).

Anks­čiau skelb­ta, kad cen­tre ga­lė­tų bū­ti 600 ser­ve­rių spin­tų.

2003 me­tais įsteig­tos „Ar­cus No­vus“ pa­grin­di­nė veik­la bu­vo in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mas pa­ly­do­vi­nė­mis ry­šio sis­te­mo­mis. 2007 me­tais „Ar­cus No­vus“ įstei­gė vie­šą­ją įstai­gą Lie­piš­kių tech­no­lo­gi­jų par­kas ir an­tri­nę įmo­nę „Sat­Ga­te“, ku­riai per­da­vė te­le­ko­mu­ni­ka­ci­nių pa­slau­gų tei­ki­mo veik­lą.

„Ar­cus No­vus“ yra Lie­tu­vos ae­ro­kos­mo­so aso­cia­ci­jos na­rys, V.Tom­kus yra aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas. Įmo­nė da­ly­va­vo Lie­tu­vai ku­riant pir­muo­sius dirb­ti­nius Že­mės pa­ly­do­vus „Lit­Sat-1“ ir „Li­tua­ni­ca­SAT-1“.

V.Tom­kui šie­met pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė ino­va­ci­jų švy­tu­rio ap­do­va­no­ji­mą „už pa­žan­gių, ino­va­ty­vių, tei­kian­čių so­cia­li­nę ir eko­no­mi­nę nau­dą Lie­tu­vai veik­lų kū­ri­mą ir vys­ty­mą Lie­tu­vo­je“. Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me taip pat pa­brėž­tas jo in­dė­lis ska­ti­nant Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mą su NA­SA ir Eu­ro­pos kos­mo­so agen­tū­ra.

Au­to­riai: Ša­rū­nas Sa­bai­tis, Vai­do­tas Beniušis