Spūstys poliklinikose ministerijai nė motais
Mo­ty­vuo­da­ma sie­kiu stip­rin­ti šei­mos gy­dy­to­jų ins­ti­tu­tą, Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM) Vy­riau­sy­bei siū­lo ne­pri­tar­ti prieš dve­jus me­tus Sei­me par­eng­toms Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms, kad krei­pian­tis į kai ku­riuos an­tri­nio ar tre­ti­nio ly­gio gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus ne­bū­tų pri­va­lu tu­rė­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gy­dy­to­jo siun­ti­mą.

SAM aiš­ki­na, kad toks pa­cien­tų ke­lio pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus su­trum­pi­ni­mas esą ma­žin­tų šei­mos gy­dy­to­jo ins­ti­tu­to reikš­mę, ku­rią kaip tik nu­ma­to­ma di­din­ti. Ta­čiau pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai ne­abe­jo­ja, kad at­mes­ti siū­lo­mas do­ku­men­tas pa­dė­tų iš­veng­ti il­gų ei­lių prie šei­mos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų du­rų.

Trum­pė­tų ei­lės

Sei­mo na­rys Al­gir­das Sy­sas ir bu­vęs par­la­men­ta­ras, da­bar – ES ko­mi­sa­ras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis keis­ti Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mą pa­siū­lė 2014 me­tų rug­sė­jį. Pa­gal jų su­ma­ny­mą, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras ga­lė­tų nu­sta­ty­ti at­ve­jus, kai pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos šei­mos ar­ba bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jo siun­ti­mas pa­cien­tui ne­bū­tų bū­ti­nas krei­pian­tis gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jos į an­tri­nio ar tre­ti­nio ly­gios gy­dy­mo įstai­gas.

Taip bū­tų pa­ge­ri­na­mas as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų prie­ina­mu­mas, pa­cien­tui bū­tų grei­čiau su­teik­ta rei­kia­ma gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to – of­tal­mo­lo­go, oto­la­rin­go­lo­go, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­go ar ki­to siau­ros sri­ties spe­cia­lis­to pa­gal­ba. Be to, su­ma­žė­tų pa­cien­tų ei­lės pas šei­mos gy­dy­to­jus. Mat pas šei­mos gy­dy­to­ją no­rin­tiems pa­tek­ti pa­cien­tams kar­tais ten­ka lauk­ti net 8–10 die­nų. „Rei­kia ma­žin­ti ei­les po­lik­li­ni­ko­se, to­dėl ir at­si­ra­do toks pa­siū­ly­mas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė A. Sy­sas.

Šiuo me­tu lau­ki­mo lai­kas pas šei­mos gy­dy­to­jus gal­būt kiek su­trum­pė­jęs, bet vis tiek ten­ka gaiš­ti lai­ką vien tam, kad šei­mos gy­dy­to­jas iš­ra­šy­tų siun­ti­mą pas gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą.

Ne pa­cien­tams žinoti

So­cial­de­mo­kra­tų par­la­men­ta­rų prieš be­veik po­rą me­tų par­eng­tos Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­tai­sos ne­atro­do tin­ka­mos SAM, va­do­vau­ja­mai jų par­ti­jos ko­le­gos Ju­ro Po­že­los. Mi­nis­te­ri­ja Vy­riau­sy­bei re­ko­men­duo­ja joms ne­pri­tar­ti.

Kaip tei­gia­ma svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro J. Po­že­los aiš­ki­ni­me, Lie­tu­vo­je vis dar vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad tik la­bai spe­cia­li­zuo­tos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo pa­slau­gos pa­de­da iš­spręs­ti svei­ka­tos prob­le­mas. Pa­cien­tai iki šiol ne­pa­si­ti­ki šei­mos gy­dy­to­jo ins­ti­tu­ci­ja, ti­ki­si tik gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų veiks­min­gos pa­gal­bos ir no­ri ją gau­ti uni­ver­si­te­tų li­go­ni­nė­se. To­dėl ša­ly­je nu­ma­ty­ta stip­rin­ti pir­mi­nę am­bu­la­to­ri­nę as­mens svei­ka­tos prie­žiū­rą, iš gy­dy­to­jų spe­cia­lis­tų gran­dies į ją per­ke­liant dau­gu­mą žmo­nių svei­ka­tos prob­le­mų spren­di­mų.

SAM ne­pri­ta­ria ir par­la­men­ta­rų pa­siū­ly­mui, kad pa­cien­tams bū­tų su­teik­ta tei­sė pa­tiems spręs­ti, ko­kio gy­dy­to­jo spe­cia­lis­to kon­sul­ta­ci­jos jiems rei­kia. „Da­lis pa­cien­tų ne­tu­ri kom­pe­ten­ci­jos įver­tin­ti li­gos simp­to­mų, li­gos vi­su­mos, to­dėl pa­cien­tas ga­li kreip­tis į ne tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos gy­dy­to­ją. Tik šei­mos gy­dy­to­jas, komp­lek­siš­kai įver­ti­nęs pa­cien­to būk­lę, yra kom­pe­ten­tin­gas nu­spręs­ti, ko­kia pa­slau­ga kon­kre­čiu at­ve­ju rei­ka­lin­ga pa­cien­tui“, – įsi­ti­ki­nęs svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras J. Po­že­la.

Pa­si­ti­kė­ji­mo žmo­nė­mis problema

Vie­nas iš Svei­ka­tos sis­te­mos įsta­ty­mo pa­tai­sų au­to­rių par­la­men­ta­ras A. Sy­sas pri­si­pa­ži­no, kad jį glu­mi­na mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tos iš­va­dos. „Ne­sup­ran­tu ko­dėl, užuot ieš­ko­jus bū­dų pa­di­din­ti pa­slau­gų prie­ina­mu­mą, siū­lo­ma at­mes­ti pa­tai­sas“, – sa­kė jis.

Mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja ne­pa­si­ti­kė­ti žmo­nė­mis ir ne­leis­ti jiems be siun­ti­mų ieš­ko­ti kai ku­rių spe­cia­lis­tų pa­gal­bos ste­bi­na ir Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kę Vi­dą Au­gus­ti­nie­nę. „Bū­tent žmo­nės, at­ėję siun­ti­mų pas spe­cia­lis­tus bei re­cep­tų vais­tams, su­da­ro di­džią­ją da­lį lau­kian­čių ei­lė­je prie šei­mos gy­dy­to­jų ka­bi­ne­tų“, – tei­gė ji.

Kaip iro­niš­kai pa­žy­mė­jo V. Au­gus­ti­nie­nė, šei­mos gy­dy­to­jas var­gu ar pa­dės, jei pa­cien­tui iš tie­sų rei­kia akių gy­dy­to­jo pa­gal­bos – jis te­ga­li iš­ra­šy­ti siun­ti­mą pas tos sri­ties spe­cia­lis­tą. Ta­čiau li­go­nis gaiš­ta lai­ką – re­gis­truo­ja­si pas šei­mos gy­dy­to­ją, lau­kia, kol šis ga­lės jį pri­im­ti, o ga­vęs siun­ti­mą – vėl re­gis­truo­ja­mas, bet jau pas gy­dy­to­ją spe­cia­lis­tą ir vėl pri­vers­tas lauk­ti pri­ėmi­mo.

„Jei bū­tų ga­li­ma tie­sio­giai re­gis­truo­tis ir be jo­kio siun­ti­mo pa­kliū­ti pas kai ku­rių sri­čių spe­cia­lis­tus, bū­tų pa­pras­čiau ir pa­cien­tams, ir bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jams, nes su­ma­žė­tų ei­lės. Juk žmo­gus ti­krai ži­no, ar jam rei­kia akių, ar au­sų gy­dy­to­jo pa­gal­bos. Tai yra pa­si­ti­kė­ji­mo žmo­nė­mis prob­le­ma“, – ne­abe­jo­jo Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė.

Anot V. Au­gus­ti­nie­nės, ky­la įta­ri­mų, kad to­kiu bū­du SAM no­ri tau­py­ti li­go­nių ka­sų pi­ni­gus, nes bi­jo­ma, kad žmo­nės pra­dės daž­niau kreip­tis į spe­cia­lis­tus, o už jų su­teik­tas pa­slau­gas teks dau­giau mo­kė­ti iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų. „Ta­čiau iš tie­sų taip gal­būt net bū­tų su­tau­po­ma. Juk pa­cien­tai su­lauk­tų ope­ra­ty­ves­nės pa­gal­bos, ma­žiau jų sirg­tų, bū­tų ma­žes­nės ei­lės pas šei­mos gy­dy­to­jus, šie bū­tų ma­žiau ap­krau­ti dar­bu“, – svars­tė Lie­tu­vos pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų ta­ry­bos pir­mi­nin­kė.