Sprogmenų po „Independence“ nerado
Klai­pė­dos uos­te, po SGD lai­vu-sau­gyk­la „In­de­pen­den­ce“ sprog­me­nų ne­ras­ta, nu­sta­ty­ta me­la­gin­gai apoie jį pra­neš­ti ga­lė­ju­si mo­te­ris, pra­ne­šė Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Apie sprog­me­nį 11.05 val. pra­ne­šė į bend­rą­jį pa­gal­bos cen­trą (BPC) te­le­fo­nu pa­skam­bi­nu­si mo­te­ris. Po va­lan­dos in­ten­sy­vaus dar­bo nu­sta­ty­ta, kad į BPC skam­bin­ta iš Skuo­do ra­jo­no, o vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad skam­bin­ta iš Mo­sė­džio mies­te­lio Ši­la­lės gat­vės.

Į pa­gal­bą pa­si­telk­ti Skuo­do ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai dėl šio įvy­kio su­lai­kė vie­tos gy­ven­to­ją A Š. Mo­te­ris iš­vež­ta į uos­ta­mies­tį ir bus apk­laus­ta. Par­ei­gū­nai įta­ria, kad ji yra pa­šli­ju­sios psi­chi­kos.

An­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ iš­mi­nuo­to­jai jau bai­gė uos­to ak­va­to­ri­jos bei SGD lai­vo ap­žiū­rą, sprog­me­nų po juo ne­ras­ta.

Klai­pė­dos po­li­ci­ja dėl šio įvy­kio ar­ti­miau­siu me­tu ža­da pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Po pra­ne­ši­mo apie įvy­kį bu­vo lai­ki­nai ap­ri­bo­ta lai­vy­ba pie­ti­nė­je uos­to da­ly­je, eva­kuo­ti žmo­nės iš SGD kran­ti­nės.

Kaip BNS sa­kė Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos at­sto­vė spau­dai Do­vi­lė Rin­gis, bai­gus ap­žiū­rą, uos­tas to­liau dir­ba kaip įpras­tai.

„13.30 val. na­rai bai­gė ap­žiū­rą SGD ter­mi­na­lo vie­tos, sprog­me­nų ne­ra­do ir apie 13.40 val. bu­vo vėl at­nau­jin­ta lai­vy­ba“, – sa­kė ji.