Spręs dėl socialinio modelio
Sei­mas ki­tą sa­vai­tę pra­dės svars­ty­ti, ar iki 2017-ųjų vi­du­rio ati­dė­ti da­lį nau­jo­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, nu­ma­tan­čio dar­bo rin­kos ir „Sod­ros“ sis­te­mos pert­var­ką, įsta­ty­mų, įskai­tant nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są, įsi­ga­lio­ji­mą.

„Pa­tai­sų, kad stab­do­me, pa­tei­ki­mas – ket­vir­ta­die­nį (gruo­džio 1– ąją – BNS). Ta­da yra pa­siū­ly­mai – pre­zi­den­tės ir Al­gir­do Sy­so. Pa­si­žiū­ri­me, ar juos rei­kia pri­im­ti, kad ko­mi­te­tas juos pa­svars­ty­tų. Gal­būt ne­rei­kės iki lie­pos 1 die­nos, gal per tris mė­ne­sius vis­kas bus aiš­ku nau­jai Vy­riau­sy­bei“, – BNS tei­gė Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­mo­ji pa­va­duo­to­ja „vals­tie­tė“ Ri­ma Baš­kie­nė.

Pa­sak jos, Sei­mas su Dar­bo ko­dek­so pa­tai­so­mis ne­tu­rė­tų už­truk­ti, nes jų daug ne­pla­nuo­ja­ma. „Ten nė­ra la­bai daug tai­sy­ti­nų punk­tų“, – tei­gė ji.

R.Baš­kie­nės tei­gi­mu, vie­na iš per­žiū­ri­mų nuo­sta­tų bus nau­jas at­os­to­gų reg­la­men­ta­vi­mas: „Ar ti­krai jos ne­su­ma­žin­tos“.

Nau­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­ta, kad at­os­to­gos bū­tų skai­čiuo­ja­mos ne ka­len­do­ri­nė­mis, o dar­bo die­no­mis. Da­bar pri­klau­so 28 ka­len­do­ri­nės die­nos, o pa­gal nau­ją tvar­ką – 20 dar­bo die­nų.

Pa­sak R.Baš­kie­nės, da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mas leis su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų.

Sei­me „vals­tie­čių“ ly­de­riai Ra­mū­nas Kar­baus­kis, R.Baš­kie­nė ir To­mas To­mi­li­nas bei So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas A.Sy­sas šį ket­vir­ta­die­nį už­re­gis­tra­vo pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma iki 2017 me­tų lie­pos 1-osios ati­dė­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mą. R.Baš­kie­nė BNS tei­gė, kad šios pa­tai­sos jau yra su­de­rin­tos su Tri­ša­le ta­ry­ba.

Pus­me­čiui ati­de­da­mas ir fon­do, iš ku­rio bū­tų mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos dar­buo­to­jams, iki at­lei­di­mo vie­no­je dar­bo­vie­tė­je iš­dir­bu­siems daug me­tų, veik­los pra­džia. Taip pat re­gis­truo­ta ir šūs­nis pa­tai­sų dėl „Sod­ros“ re­for­mą nu­ma­tan­čių įsta­ty­mų.

Iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brau­kia­ma nuo­sta­tą, kad iki lie­pos ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai „, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Šios iš­lai­dos da­bar sie­kia 243 mln. eu­rų ir su­da­ro apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.