Spręs, ar skubinti Lenkiją atnaujinti geležinkelį iki Lietuvos
Vil­niu­je po­sė­džiau­jan­tys Bal­ti­jos Asamb­lė­jos (BA), ku­riai Lie­tu­va pra­dė­jo pir­mi­nin­kau­ti nuo sau­sio 1-osios, at­sto­vai pra­šys Len­ki­jos spar­čiau at­nau­jin­ti ge­le­žin­ke­lio ruo­žus prie sie­nos su Lie­tu­va. Taip no­ri­ma efek­ty­ves­nio eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Kai ku­rie Lie­tu­vos par­la­men­ta­rai siū­lo šį klau­si­mą kel­ti „Vi­šeg­ra­do for­ma­te“.

Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Ari­jan­das Šliu­pas BA Eko­no­mi­kos, ener­ge­ti­kos ir ino­va­ci­jų ko­mi­te­tui pa­siū­lė pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją ir kreip­tis į Len­ki­jos par­la­men­tą.

„Ma­nau, bū­tų ver­tin­ga“, - penk­ta­die­nį Vil­niu­je ko­mi­te­to na­riams sa­kė A.Šliu­pas.

Ko­mi­te­to va­do­vas Bro­nius Pa­uža BNS tei­gė, kad toks krei­pi­ma­sis bus iš­siųs­tas. „Pra­šy­si­me, kad Len­ki­jos par­la­men­tas ar­ba Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­riai pa­nag­ri­nė­tų klau­si­mą, kaip pa­grei­tin­ti „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to vyk­dy­mą - te­gu pa­žiū­ri sa­vo ga­li­my­bes,“ - tei­gė par­la­men­ta­ras.

B.Pa­uža prog­no­za­vo, kad su­ta­ri­mas su Len­ki­ja bus ras­tas, jis pri­mi­nė „Via Bal­ti­ca“ pro­jek­tą: „Kaž­ka­da pas juos bu­vo pa­na­ši si­tua­ci­ja, kaž­kas bu­vo užk­liu­vę, bet da­bar jau vis­kas ge­rai vyks­ta. To­dėl ma­nau, kad ir dėl to ge­le­žin­ke­lio ra­si­me su­ta­ri­mą“.

Jis ti­ki­si Len­ki­jos po­zi­ci­ją su­ži­no­ti iki šių me­tų pa­bai­gos.

BNS A.Šliu­pas tei­gė, kad ga­li­ma pra­šy­ti len­kų skir­ti di­des­nį pri­ori­te­tą ge­le­žin­ke­lio re­kons­truk­ci­jai Lie­tu­vos kryp­ti­mi.

„Rei­kė­tų ši­to­je vie­to­je la­bai aiš­kiai iš­siaiš­kin­ti, ko­kia yra net il­ga­lai­kė pers­pek­ty­va len­kų pla­nuo­se dėl grei­čio stan­dar­tų, kad vi­si su­ras­tu­me komp­ro­mi­si­nį va­rian­tą, kad vi­si sta­ty­tu­me ar­ba re­kons­truo­tu­me ge­le­žin­ke­lį pa­gal vie­no­dus par­ame­trus. Jei­gu mes kal­ba­me apie „Rail Bal­ti­ca“, ku­ri yra su­si­ju­si mū­sų jung­ti­mi į Va­ka­rų Eu­ro­pą, jei­gu Len­ki­jos da­lis ne­bus re­no­vuo­ta, mes pra­ran­da­me efek­ty­vią jung­tį“, - tvir­ti­no vi­ce­mi­nis­tras.

A.Šliu­pas ma­no, kad Len­ki­jai pa­sie­nis su Lie­tu­va nė­ra pri­ori­te­ti­nis, nes šis re­gio­nas nė­ra eko­no­miš­kai stip­rus: „Jiems (Len­ki­jai - BNS) pa­grin­di­niai pri­ori­te­tai yra tuo­se re­gio­nuo­se, kur yra di­džiau­sias eko­no­mi­nis po­ten­cia­las ir po­rei­kiai, to­dėl mū­sų no­ras yra, kad mū­sų po­zi­ci­ja jų pri­ori­te­tuo­se pa­kil­tų aukš­čiau“.

Tuo tar­pu Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys Li­nas Bal­sys pa­siū­lė „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to klau­si­mą kel­ti „Vy­šeg­ra­do for­ma­te“.

„Vi­šeg­ra­das (Če­ki­jos, Veng­ri­jos, Len­ki­jos ir Slo­va­ki­jos gru­pė - BNS) iš­ei­na na­tū­ra­liai pla­tes­nis, nes len­kai Vi­šeg­ra­de yra stip­rūs ir Bal­ti­jos ša­lims su Vi­šeg­ra­du bend­ra­dar­biau­jant su­teik­tų pla­tes­nį kon­teks­tą tiems pro­jek­tams, ku­rie yra eu­ro­pi­nio mas­to, nes „Rail Bal­ti­ca“ - Lie­tu­vos ry­šys su Va­ka­rais, o tas ry­šys ei­na per Vi­šeg­ra­do ša­lis“, - BNS tei­gė L.Bal­sys.

Lie­tu­va jau pra­dė­ju­si ties­ti eu­ro­pi­nės ve­žės „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no. Bend­ra per­nai ru­de­nį įkur­ta tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė koor­di­nuos pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą nuo Kau­no per Vil­nių, Ry­gą iki Ta­li­no.

Bend­ras „Rail Bal­ti­ca“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų. Įvai­riais skai­čia­vi­mais, bend­ra pro­jek­to ver­tė tu­rė­tų siek­ti 13-18 mlrd. li­tų. Ti­ki­ma­si, kad Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja fi­nan­suos 85 proc. pro­jek­to ver­tės.