Sprendimo raktas dėl dvigubos pilietybės – Seimo rankose
Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (PLB) at­sto­vai ma­no, kad ieš­kant iš­ei­ties dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės rei­kė­tų su­telk­ti dė­me­sį į nau­jau­sią Sei­mo ini­cia­ty­vą. Tau­tie­čių aki­mis, pa­keis­ti kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną bū­tų ma­žiau skaus­min­ga, nei mė­gin­ti su­reng­ti vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mu gre­sian­tį re­fe­ren­du­mą.

Sei­mo rū­muo­se šią sa­vai­tę po­sė­džiau­jan­čios Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos dar­bot­var­kės ašis – pi­lie­ty­bės rei­ka­lai. Spren­di­mo pa­ieš­kas šį­kart sku­bi­na Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­sių tau­tie­čių ne­ri­mas dėl ne­prog­no­zuo­ja­mų „Bre­xit“ pa­da­ri­nių. PLB at­sto­vai džiau­gia­si nau­jau­sia 113 Sei­mo na­rių ini­cia­ty­va, ku­ri dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės vil­tį su­teik­tų po Ko­vo 11-osios iš Lie­tu­vos į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir NA­TO ša­lis gy­ven­ti iš­vy­ku­siems as­me­nims. To­dėl tau­tie­čiai siū­lo ne­varg­ti tai­sant Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mą, o vi­są dė­me­sį telk­ti į par­la­men­ta­rų par­eng­tą pro­jek­tą.

Ge­ras spren­di­mas

PLB at­sto­vau­jan­čio ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Rim­vy­do Bal­ta­duo­nio tei­gi­mu, Sei­me at­si­ra­dęs pro­jek­tas – pui­kus vi­sų po­li­ti­nių frak­ci­jų at­sto­vų su­ta­ri­mo pa­vyz­dys vi­siems la­bai svar­biu pi­lie­ty­bės klau­si­mu. „Mes taip pat ma­to­me šį ke­lią – keis­ti Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mą – kaip rea­liau­sią. Po­li­ti­nių iš­šū­kių aki­vaiz­do­je rei­kė­tų ne­dels­ti. Pa­siū­ly­mas su­teik­ti dvi­gu­bą ES ir NA­TO ša­lių pi­lie­čiams at­si­ra­do la­bai lai­ku, į jį rei­kė­tų su­si­kon­cen­truo­ti ir ne­sib­laš­ky­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė R. Bal­ta­duo­nis. Pa­sak jo, re­fe­ren­du­mo ke­lias – la­bai il­gas pro­ce­sas, rei­ka­lau­jan­tis daug lė­šų bei ener­gi­jos.

„Ar ne­tu­ri­me ki­tos veik­los, kur ga­lė­tu­me su­kon­cen­truo­ti sa­vo ener­gi­ją? Ki­tas da­ly­kas, kad re­fe­ren­du­mai ne­re­tai su­skal­do ir su­prie­ši­na vi­suo­me­nę. Mes sie­kia­me, kad vi­si lie­tu­viai bū­tų Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir ga­lė­tų kur­ti kles­tin­čią vals­ty­bę“, – tei­gė Va­šing­to­ne (JAV) gy­ve­nan­tis ir dir­ban­tis eko­no­mis­tas. R. Bal­ta­duo­nis sa­kė gir­dė­jęs tei­si­nin­kų ar­gu­men­tų dėl Sei­mo pa­teik­to pro­jek­to, to­dėl vi­lia­si, kad ko­mi­si­jos po­sė­džių me­tu nu­ma­ty­tos dis­ku­si­jos bus nau­din­gos vi­siems. „Ma­no­me, kad kons­ti­tu­ci­nės dok­tri­nos kei­ti­mas bū­tų ma­žiau skaus­min­gas ke­lias mū­sų vals­ty­bei. Geo­po­li­ti­nių iš­šū­kių aki­vaiz­do­je dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės su­tei­ki­mas stra­te­gi­nių par­tne­rių ša­ly­se gy­ve­nan­tiems tau­tie­čiams gal ne­bū­tų toks di­de­lis kons­ti­tu­ci­nis prieš­ta­ra­vi­mas. Šiuo klau­si­mu ga­lė­tų tar­ti žo­dį ir Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas“, – samp­ro­ta­vo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Siū­lo ma­ty­ti pers­pek­ty­vą

R. Bal­ta­duo­nis pri­mi­nė, kad Ame­ri­kos lie­tu­viai il­gą lai­ką dir­bo prie pi­lie­ty­bės klau­si­mo. „JAV lie­tu­viai daug pri­si­dė­jo prie Lie­tu­vos vals­ty­bės, jos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, vals­ty­bės stip­ri­ni­mo. Ta stip­ry­bė ir bu­vo tai, kad jie ga­lė­jo dirb­ti fe­de­ra­li­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se, megz­ti kon­tak­tus, ra­šy­ti sa­vo se­na­to­riams ir kong­re­so na­riams, pra­šy­ti, kad par­em­tų Lie­tu­vą. Ta­čiau ta kar­ta jau nu­ei­na. Kad tu­rė­tu­me Ame­ri­kos, stra­te­giš­kai mums svar­bios ša­lies, pa­lai­ky­mą, mums rei­kia nau­jų žmo­nių, iš­ma­nan­čių ir Lie­tu­vos, ir JAV rea­li­jas, da­ly­vau­jan­čių to­je po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je“, – aiš­ki­no R. Bal­ta­duo­nis. Be ki­ta ko, tai ga­li pa­da­ry­ti po Ko­vo 11-osios į Ame­ri­ką at­vy­ku­sių lie­tu­vių kar­ta. Ta­čiau da­bar ga­lio­jan­tis Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mas jiems ne­su­tei­kia tei­sės tu­rė­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

„Kai tie žmo­nės tu­ri at­si­sa­ky­ti lie­tu­viš­ko pa­so, emo­ciš­kai la­bai skau­du. Šir­dy­je tai pa­lie­ka la­bai gi­lų ran­dą. Pa­skui grį­ži­mas į Lie­tu­vą tam­pa la­bai su­nkus ir skau­dus“,– pa­sa­ko­jo R. Bal­ta­duo­nis. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad po „Bre­xit“ ir Ang­li­jo­je at­si­ra­do ki­ta la­bai di­de­lė lie­tu­vių dias­po­ra, ku­riai pi­lie­ty­bės klau­si­mas la­bai ak­tua­lus. „Mums vi­siems la­bai svar­bu, jog vals­ty­bė bū­tų stip­ri, kad da­ry­tu­me ne tik trum­pa­lai­kius spren­di­mus, bet ma­ty­tu­me ir il­ga­lai­kę pers­pek­ty­vą“, – pa­brė­žė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Įžvel­gė prieš­ta­ra­vi­mų

Sei­mo ir PLB ko­mi­si­jos po­sė­dy­je va­kar da­ly­va­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad re­fe­ren­du­mui ke­lia­mi tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mai yra la­bai di­de­li, to­dėl su­nku pa­siek­ti tei­gia­mą re­zul­ta­tą. L. Lin­ke­vi­čius už­si­mi­nė apie Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mo kei­ti­mo ga­li­my­bę. Da­bar jis nu­ma­to, kad nuo­sta­tą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ga­li­ma keis­ti re­fe­ren­du­mu, jei­gu tam pri­ta­ria dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę ir įra­šy­tų į rin­kė­jų są­ra­šus. Toks rei­ka­la­vi­mas tai­ko­mas vi­sam pir­ma­jam Kons­ti­tu­ci­jos skirs­niui. Sei­me jau bū­ta ini­cia­ty­vų ma­žin­ti slenks­tį kon­kre­čiai nuo­sta­tai dėl pi­lie­ty­bės – siū­ly­ta, kad spren­di­mui pa­kak­tų dvie­jų treč­da­lių bal­sa­vu­sių pi­lie­čių par­amos. Ta­čiau pro­jek­tą su­kri­ti­ka­vo Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas. Jis iš­aiš­ki­no, kad vi­si pir­mo­jo Kons­ti­tu­ci­jos skirs­nio straips­niai ga­li bū­ti kei­čia­mi tik ta pa­čia tvar­ka, ne­išs­ki­riant nė vie­nos nuo­sta­tos.

Rim­vy­das Bal­ta­duo­nis: „Kad tu­rė­tu­me Ame­ri­kos, stra­te­giš­kai mums svar­bios ša­lies, pa­lai­ky­mą, mums rei­kia nau­jų žmo­nių, iš­ma­nan­čių ir Lie­tu­vos, ir JAV rea­li­jas, da­ly­vau­jan­čių to­je po­li­ti­nė­je sis­te­mo­je.“

113 Sei­mo na­rių yra re­gis­tra­vę Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sų pro­jek­tą, ku­ris leis­tų iš­sau­go­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę as­me­nims, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo iš­vy­ku­siems į ES ir NA­TO ša­lis bei įgi­ju­siems šių ša­lių pi­lie­ty­bę. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kios pa­tai­sos aki­vaiz­džiai prieš­ta­rau­ja kons­ti­tu­ci­nei dok­tri­nai ir par­agi­no par­la­men­ta­rus ne­va­žiuo­ti „bul­do­ze­riu per Kons­ti­tu­ci­ją“. Pro­jek­to au­to­rių ma­ny­mu, KT kons­ti­tu­ci­nę dok­tri­ną ga­lė­tų pa­keis­ti. Anks­čiau KT yra iš­aiš­ki­nęs, kad dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė ga­li­ma tik at­ski­rais at­ve­jais, o ją pla­čiau leis­ti ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Straips­nį dėl pi­lie­ty­bės ga­li­ma keis­ti tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą.