Sprendimas dėl privalomo darbuotojų blaivumo tikrinimo – rudenį
Sie­kiant su­ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ir ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų dar­be, siū­lo­ma įpa­rei­go­ti darb­da­vius ti­krin­ti, ar žmo­nės į dar­bą at­ei­na blai­vūs.

Sei­mas ket­vir­ta­die­nį po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė kon­ser­va­to­rių, „vals­tie­čių“, so­cial­de­mo­kra­tų bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vų teik­toms Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms, ku­rio­mis siū­lo­ma ti­kri­nan­ti ne vi­sus, o vi­sų pir­ma tik tuos dar­buo­to­jus, ku­rie dir­ba pa­vo­jin­gą dar­bą ar vai­ruo­ja trans­por­to prie­mo­nes. Už bal­sa­vo 55 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo ke­tu­ri, su­si­lai­kė aš­tuo­ni par­la­men­ta­rai.

To­liau pa­kei­ti­mus Sei­mas svars­tys ru­de­nį.

„Tie kaš­tai (iš­lai­dos blai­vu­mo pa­ti­kros prie­tai­sams – BNS) nė­ra di­de­li. Kiek­vie­no rei­ka­las, ko­kią no­ri pa­si­rink­ti pa­ti­krą – la­bai mo­der­nią me­to­di­ką ar pa­pras­tą“, – tei­gė pa­tai­sas pri­sta­tęs kon­ser­va­to­rius Pa­ulius Sau­gar­das, pa­klaus­tas apie kaš­tus, ku­riuos tu­rės pa­tir­ti darb­da­viai.

Pa­sak jo, įmo­nių apy­var­tos yra to­kios di­de­lės, kad ke­lis al­ko­ho­lio ti­krin­tu­vus jos ti­krai įsteng­tų įsi­gy­ti.

Li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las su tuo ne­su­ti­ko ir tvir­ti­no, kad darb­da­viams toks įpa­rei­go­ji­mas vis tiek bus fi­nan­si­nė naš­ta.

„Kai­nuos per bran­giai (pa­ti­kros – BNS) ne­gu bus iš to­kių ti­kri­ni­mų nau­da“, – tei­gė jis.

Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, 2015 ir 2016 me­tais įvy­ko po 14 (be­veik dvi­gu­bai ma­žiau ne­gu 2014 me­tais) su­nkių ir mir­ti­nų ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, kai dar­buo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs. Jų krau­jy­je bu­vo nu­sta­ty­ta 0,46–2,82 pro­mi­lės al­ko­ho­lio.