Sprendimas dėl K. Brazauskienės iškeldinimo iš Turniškių – gruodį
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas pir­ma­die­nį ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jo pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lės Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės ape­lia­ci­nį skun­dą dėl spren­di­mo iš­kel­din­ti ją iš Tur­niš­kių. Nag­ri­nė­jant by­lą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ša­lys ne­kvie­čia­mos ir ne­da­ly­vau­ja.

Spren­di­mas bus skel­bia­mas po mė­ne­sio – gruo­džio 21 die­ną, BNS pra­ne­šė teis­mo at­sto­vė spau­dai Rai­mon­da Jag­mi­nai­tė.

By­lą dėl iš­kel­di­ni­mo iš ne­tei­sė­tai uži­ma­mų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų nag­ri­nė­jo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas bir­že­lio 13 die­ną vi­siš­kai pa­ten­ki­no Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį.

„Teis­mas nu­sta­tė, kad pa­nau­dos su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui, tas lai­ko­tar­pis per­nai spa­lį bai­gė­si, to­dėl ne­be­li­ko tei­si­nio pa­grin­do po­niai Bra­zaus­kie­nei to­liau nau­do­tis pa­tal­po­mis ir to tei­si­nio pa­grin­do ne­li­kus, ji pa­tal­pas tu­ri grą­žin­ti Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jai“, – ta­da sa­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas Ta­das Va­rap­nic­kas.

Jo tei­gi­mu, pre­zi­den­to naš­lė dar ga­li kreip­tis į Vy­riau­sy­bę ir pra­šy­ti ki­tų pa­tal­pų. Ta­čiau įsta­ty­mas ne­nu­ma­to, koks kon­kre­tus būs­tas ga­li bū­ti su­teik­tas, tai Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja.

K.Bra­zaus­kie­nė ta­da sa­kė pa­ti ne­ke­ti­nan­ti iš­si­kel­ti ir su ad­vo­ka­tais skų­sian­ti spren­di­mą.

„Aš į bet ko­kį ži­ny­bi­nį ne­isiu, te­gu jis bū­na auk­si­nis. To­dėl, kad jau vie­ną kar­tą ap­ga­vo. Aš ne­pa­si­ti­kiu po­li­ti­kais, aš ne­pa­si­ti­kiu įsta­ty­mais to­dėl, kad juos ga­li kai­ta­lio­ti pa­gal žmo­gų ir man ne pen­kio­li­ka me­tų, kad ga­lė­čiau į ran­ki­nu­ką su­si­dė­ti pieš­tu­kus ir žais­liu­kus ir iš­ei­ti iš na­mų. Kol ne­su­sit­var­ky­siu gy­ve­na­mo­jo būs­to, tol by­li­nė­si­mės, ti­kriau­siai rei­kės iki Stras­bū­ro ei­ti – ne­rei­kia žiū­rė­ti į žmo­gų kaip į nie­ką“, – BNS yra sa­kiu­si K.Bra­zaus­kie­nė.

Jos ad­vo­ka­tas anks­čiau teis­mo pra­šė leis­ti K.Bra­zaus­kie­nei gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je dar de­šimt me­tų. Pa­ti K. Bra­zaus­kie­nė sa­ko, kad su­tik­tų gy­ven­ti ir pen­ke­rius me­tus. Ji skun­džia­si, kad prieš su­da­rant su­tar­tį dėl jos įsi­kė­li­mo į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se ji bu­vo įkal­bė­ta par­duo­ti na­mą Vil­niu­je, Meš­ke­rio­to­jų gat­vė­je.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja per­nai spa­lį krei­pė­si į teis­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se. Toks spren­di­mas pri­im­tas po to, kai pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos.

2010 me­tais su­da­ry­ta su­tar­tis bai­gė­si 2015 me­tų spa­lį. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ne­pla­na­vo, kad pa­tal­pos jai bū­tų per­duo­da­mos il­ges­niam ter­mi­nui, ir ši po­zi­ci­ja nė­ra pa­si­kei­tu­si. Re­zi­den­ci­ją nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vals­ty­bės reik­mėms.

Šio­je re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se K.Bra­zaus­kie­nė gy­ve­no su ka­den­ci­ją bai­gu­siu pre­zi­den­tu A.Bra­zaus­ku. Po jo mir­ties Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu naš­lei leis­ta būs­tu nau­do­tis dar pen­ke­rius me­tus.