Sprendimas dėl K. Brazauskienės iškeldinimo iš Turniškių – gegužę
Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pir­ma­die­nį iš­nag­ri­nė­jo Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį dėl pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko Kris­ti­nos Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš Tur­niš­kių.

Spren­di­mas bus skel­bia­mas ge­gu­žės 13 die­ną.

„Su­tar­čiai pa­si­bai­gus, at­sa­ko­vė ne­grą­ži­no pa­tal­pų ieš­ko­vui, pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są ji tu­ri bū­ti iš­kel­din­ta teis­mo tvar­ka“ , – sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas Ta­das Va­rap­nic­kas. Jis sa­kė, kad tuo me­tu ga­lio­jęs tvar­kos ap­ra­šas nu­sta­tė pen­ke­rių me­tų gy­ve­ni­mo Tur­niš­kė­se ter­mi­ną, su­tar­tis su naš­le bu­vo su­da­ry­tas mak­si­ma­liai lai­ko­tar­piui.

Pa­ta­rė­jas mi­nė­jo, kad dar per­nai rugp­jū­tį pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja įspė­jo K.Bra­zaus­kie­nę apie be­si­bai­gian­čią su­tar­tį, ta­čiau ji ne­siė­mė jo­kių veiks­mų pa­tal­poms grą­žin­ti.

Pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lės ad­vo­ka­tas Al­vy­das Krau­je­lis sa­ko, kad jo klien­tė Tur­niš­kė­se no­rė­tų gy­ven­ti dar de­šimt me­tų, skai­čiuo­jant nuo su­tar­ties su­da­ry­mo mo­men­to. Su­tar­tis bu­vo su­da­ry­ta 2010 me­tais.

„Ma­nau, kad mū­sų klien­tės po­zi­ci­ja nu­sta­ty­ti de­šim­ties me­tų ter­mi­ną yra lo­giš­ka“, – Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­me sa­kė ad­vo­ka­tas.

Tei­si­nin­kas taip pat mi­nė­jo, jog tai bū­tų „tei­sin­gas ir pa­grįs­tas ter­mi­nas“ šių die­nos ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų kon­teks­te.

„Šis rei­ka­la­vi­mas kaip komp­ro­mi­sas, sie­kiant A.Bra­zaus­kie­nei įgy­ti tei­si­nį apib­rėž­tu­mą teis­mi­ne tvar­ka“, – sa­kė ad­vo­ka­tas. Jis pa­ti­ki­no, kad jo klien­tė ne­sie­kia ne­ter­mi­nuo­tai gy­ven­ti Tur­niš­kė­se.

K.Bra­zaus­kie­nė į teis­mo po­sė­dį ne­at­vy­ko, jos in­te­re­sams at­sto­vau­ja du ad­vo­ka­tai.

Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja per­nai spa­lį krei­pė­si į teis­mą dėl K.Bra­zaus­kie­nės iš­kel­di­ni­mo iš re­zi­den­ci­jos Tur­niš­kė­se. Toks spren­di­mas pri­im­tas po to, kai pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K.Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus dėl iš­si­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bei pri­klau­san­čios re­zi­den­ci­jos.

2010 me­tais su­da­ry­ta su­tar­tis bai­gė­si 2015 me­tų spa­lį. Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja ne­pla­na­vo, kad pa­tal­pos jai bū­tų per­duo­da­mos il­ges­niam ter­mi­nui, ir ši po­zi­ci­ja nė­ra pa­si­kei­tu­si. Re­zi­den­ci­ją nu­ma­to­ma pa­nau­do­ti vals­ty­bės reik­mėms.

Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas K.Bra­zaus­kie­nei yra iš­da­vęs lai­ki­ną lei­di­mą pa­tek­ti į re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se, kol bus pri­im­tas teis­mo spren­di­mas.

Vy­riau­sy­bė bu­vo su­ra­du­si K.Bra­zaus­kie­nei bu­tą L.Sa­pie­gos gat­vė­je Vil­niu­je, kur naš­lė ga­lė­tų iš­si­kraus­ty­ti, bet ji at­si­sa­kė.

Po 2014-ai­siais pri­im­to Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mo dėl pre­zi­den­to naš­lės ren­tos, kon­ser­va­to­riai ėmė kel­ti klau­si­mą, ar tei­sė­tai K. Bra­zaus­kie­nei su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti pre­zi­den­to re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Vis dėl­to per­nai ge­gu­žę par­la­men­tas at­me­tė siū­ly­mą iš Pre­zi­den­to įsta­ty­mo brauk­ti nuo­sta­tą, ku­ri mi­ru­sio pre­zi­den­to su­tuok­ti­niui ga­ran­tuo­ja re­zi­den­ci­ją. To­kių pri­vi­le­gi­jų ra­gi­no at­si­sa­ky­ti ir pre­zi­den­tė D.Gry­baus­kai­tė.