Sprendimą dėl lyties keitimo Seimui tikisi pateikti pavasarį
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis ti­ki­si pa­va­sa­rį Sei­mui pri­sta­ty­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­są, kaip reg­la­men­tuo­ti ly­ties kei­ti­mą.

„Ti­kiuo­si, kad po Nau­jų­jų me­tų aps­vars­tys Vy­riau­sy­bė ir pa­va­sa­rio se­si­jai pa­teik­si­me Sei­me“, – BNS sa­kė mi­nis­tras.

Nors pa­tai­sa dar rug­sė­jį pa­sie­kė Vy­riau­sy­bę, Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas jos iki šiol ne­svars­tė. J.Ber­na­to­nio tei­gi­mu, šiuo klau­si­mu mi­nis­trai ne­su­ta­ria.

„Vy­riau­sy­bė­je yra skir­tin­gos nuo­mo­nės. Kol kas Dar­bo par­ti­jos mi­nis­trų man ne­pa­vy­ko įti­kin­ti, ir dėl to tas klau­si­mas svars­ty­ti Vy­riau­sy­bė­je ati­dė­tas. Dėl to ne­spė­jo­me ši­tai se­si­jai“, – tvir­ti­no tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Jis pa­brė­žė, kad su­tvar­ky­ti tei­siš­kai ly­ties kei­ti­mo tvar­ką bū­ti­na, nes Lie­tu­va Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dėl to pra­lai­mė­jo by­lą, jai tai­ko­ma su­stip­rin­ta Eu­ro­pos Ta­ry­bos kon­tro­lė.

„Pa­siū­ly­ta Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sa nu­ma­to, kad trans­sek­sua­lu­mo gy­dy­mo tvar­ką nu­sta­tys bū­tent svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras, kaip vi­sų ki­tų li­gų. O tei­sė Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ga­ran­tuo­ja­ma ne į ly­ties kei­ti­mą, o į ly­ties kei­ti­mo re­gis­tra­ci­ją“, – aiš­ki­no J.Ber­na­to­nis.

Pa­gal Vy­riau­sy­bei svars­ty­ti tei­kia­mą pro­jek­tą, Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se at­si­ras­tų straips­nis „Tei­sė į ly­ties pa­kei­ti­mo re­gis­tra­ci­ją“. Ja­me bū­tų sa­ko­ma, kad „ne­su­si­tuo­ku­siam pil­na­me­čiui as­me­niui, ku­riam diag­no­zuo­tas ly­ti­nės ta­pa­ty­bės su­tri­ki­mas (trans­sek­sua­lu­mas), ku­riam nė­ra ap­ri­bo­tas veiks­nu­mas tam ti­kro­je sri­ty­je ir ku­riam at­lik­tas chi­rur­gi­nis iš­ori­nių ly­ties po­žy­mių pa­kei­ti­mas, pa­tei­kus svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tą svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos pa­žy­mą, gi­mi­mo įra­še kei­čia­mi duo­me­nys apie as­mens ly­tį“.

Pa­gal siū­ly­mą, iš ko­dek­so bū­tų iš­brauk­ta da­bar­ti­nė nor­ma, kad „ne­su­si­tuo­kęs pil­na­me­tis as­muo tu­ri tei­sę me­di­ci­ni­niu bū­du pa­keis­ti sa­vo ly­tį, jei­gu tai me­di­ci­niš­kai įma­no­ma“.

Taip pat siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se nu­ma­ty­to įpa­rei­go­ji­mo pri­im­ti ly­ties kei­ti­mo są­ly­gas ir tvar­ką nu­sta­tan­tį įsta­ty­mą.

„Pro­jek­tas yra la­bai rea­lis­tiš­kas, ma­nau, ati­tin­kan­tis vi­sų lū­kes­čius – ir tų žmo­nių, ku­rie tu­ri to­kias prob­le­mas, nors jų vie­ne­tai yra, ir žmo­gaus tei­sių gy­nė­jų, ir pa­ga­liau Eu­ro­pos Ta­ry­bos. Ne­si­no­ri, kad Lie­tu­va bū­tų pa­skelb­ta kaip vals­ty­bė, ku­ri ne­si­lai­ko Žmo­gaus tei­sių ir lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos, ir gau­tų ko­kių nors nuo­bau­dų“, – BNS sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad me­di­ci­ni­nius da­ly­kus, su­si­ju­sius su ly­ties kei­ti­mu, gy­dy­mo tvar­ka, tu­ri reg­la­men­tuo­ti su svei­ka­tos ap­sau­ga su­si­ję tei­sės ak­tai. Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se lik­tų tik įpa­rei­go­ji­mas tei­siš­kai su­tvar­ky­ti ly­tį pa­kei­tu­sio as­mens do­ku­men­tus.

Tuo pa­čiu at­krei­pia­mas dė­me­sys, kad siū­lo­ma Ci­vi­li­nio ko­dek­so pert­var­ka ne­pa­nai­ki­na Lie­tu­vos par­ei­gos už­ti­krin­ti as­me­nims, ken­čian­tiems ly­ties ta­pa­tu­mo su­tri­ki­mą, tin­ka­mų ir rei­kia­mų me­di­ci­nos pa­slau­gų tei­ki­mą.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė anks­čiau yra mi­nė­ju­si, kad jos va­do­vau­ja­ma mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si do­ku­men­tus dėl me­di­ci­ni­nių ly­ties kei­ti­mo klau­si­mų, ta­čiau prieš juos pa­tvir­ti­nant rei­kia pri­im­ti Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sas.

Ci­vi­li­nis ko­dek­sas, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė keis­ti ly­tį, pri­im­tas 2000 me­tais, bet rea­liai ši nuo­sta­ta ne­vei­kia, nes nė­ra pri­im­tų rei­kia­mų įsta­ty­mų. Sei­mui ne kar­tą mė­gin­ta teik­ti su ly­ties kei­ti­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mų pro­jek­tus, bet vi­si jie bū­da­vo at­me­ta­mi. Gru­pė par­la­men­ta­rų 2013 me­tais yra par­en­gu­si Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­kei­ti­mo pro­jek­tą, kad „me­di­ci­ni­nis ly­ties pa­kei­ti­mas Lie­tu­vo­je drau­džia­mas“.

Lie­tu­va 2007 me­tais pra­lai­mė­jo by­lą Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me dėl to, kad nė­ra įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio ly­ties kei­ti­mo tvar­ką. Per­nai Eu­ro­pos Ta­ry­bos Mi­nis­trų Ko­mi­te­tas, pri­žiū­rin­tis Stras­bū­ro teis­mo spren­di­mų vyk­dy­mą, nu­ta­rė tai­ky­ti prieš Lie­tu­vą pri­im­to spren­di­mo vyk­dy­mo su­stip­rin­tą prie­žiū­rą ir par­agi­no ša­lies ins­ti­tu­ci­jas pa­baig­ti tei­sė­kū­ros pro­ce­są.