Sporto rūmų rekonstrukcijai eilutės investicijų programoje nėra
Vy­riau­sy­bė šių me­tų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mo­je ne­nu­ma­tė lė­šų Vil­niaus kong­re­sų ir spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­jai. Į prog­ra­mą, ku­rią tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė ke­ti­na pa­tvir­tin­ti, šis pro­jek­tas nė­ra įtrauk­tas.

Fi­nan­sų vi­ce­mi­nis­tras Da­rius Sa­dec­kas BNS tei­gė, kad rū­mų re­kons­truk­ci­jos kon­kur­sui užs­tri­gus teis­muo­se, ne­aiš­ki pro­jek­to ei­ga ir jo fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kis šiais me­tais.

„Dėl šios prie­žas­ties pro­jek­tas ne­bu­vo įtrauk­tas į tre­čia­die­nį svars­to­mą pro­jek­tą dėl vals­ty­bės ka­pi­ta­lo pa­skirs­ty­mo 2017 me­tais. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad Spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­jai šie­met ne­bū­tų skir­tas fi­nan­sa­vi­mas, jei­gu to pri­reik­tų – kai pa­aiš­kės spren­di­mai dėl nau­jo kon­kur­so skel­bi­mo, ta­da bus aiš­kus ir fi­nan­sa­vi­mo po­rei­kis šiems me­tams. Pri­rei­kus, ati­tin­ka­ma su­ma bū­tų pa­tiks­lin­tas vals­ty­bės ka­pi­ta­lo pa­skirs­ty­mas 2017 me­tais“, – BNS sa­kė D.Sa­dec­kas.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai (FNTT) va­sa­rį in­for­ma­vus Tur­to ban­ką, kad vie­nas Spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­jos ran­go­vo kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rių tuo pat me­tu dir­bo ir sta­ty­bų bend­ro­vė­je „Ir­dai­va“, su ku­ria jau vy­ko de­ry­bos dėl su­tar­ties, jos iš kar­to bu­vo nu­trauk­tos. Be „Ir­dai­vos“, kon­sor­ciu­me da­ly­va­vo įmo­nės „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“ ir „Lit­Con“.

Be to, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je par­eiš­kė, jog Tur­to ban­kas tu­rės iš nau­jo svars­ty­ti kon­kur­so biu­dže­tą bei kon­sor­ciu­mo pa­siū­ly­tą kai­ną, ku­ri pa­si­ro­dė per di­de­lė – ji sie­kė 27,79 mln. eu­rų.

Kai ku­rios žy­dų or­ga­ni­za­ci­jos yra iš­sa­kiu­sios su­si­rū­pi­ni­mą, jog re­kons­truk­ci­jos me­tu ga­li bū­ti pa­da­ry­ta ža­la bu­vu­sioms Šni­piš­kių žy­dų ka­pi­nėms, ant ku­rių pa­sta­ty­ti Spor­to rū­mai.