Sporto rūmų rekonstrukcija - neatsiperkantis projektas, bet naudingas valstybei
Dau­giau nei 20 mln. eu­rų ver­tės ap­leis­tų Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­ja Vy­riau­sy­bei ir Tur­to ban­kui yra ne­at­si­per­kan­tis pro­jek­tas, ta­čiau bus nau­din­gas vals­ty­bei ir vers­lui, tei­gia Tur­to ban­ko at­sto­vai.

„Jis ne­at­si­per­ka Vy­riau­sy­bei ir Tur­to ban­kui, bet vals­ty­bei, biu­dže­tui, Vil­niaus vers­lui jis bus nau­din­gas. To­dėl jį sie­kia­ma pri­pa­žin­ti vals­ty­bei svar­biu ob­jek­tu ir gau­ti vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą“, - tre­čia­die­nį pro­jek­to pri­sta­ty­me sa­kė Tur­to ban­ko va­do­vas Ar­nol­das Bur­kovs­kis.

Jis ti­ki­si, kad Vy­riau­sy­bė spren­di­mą pri­ims pir­mo­je bir­že­lio pu­sė­je.

Pro­jek­to ga­li­my­bių stu­di­ja nu­ma­to, jog rū­mų įsi­gi­ji­mas bū­tų fi­nan­suo­ja­mas vals­ty­bės lė­šo­mis - tam nu­ma­to­ma skir­ti 5 mln. eu­rų. Re­kons­truk­ci­jai bū­tų pa­nau­do­ta 12,964 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos, o pri­va­taus in­ves­tuo­to­jo (ope­ra­to­riaus) įna­šas siek­tų 4,774 mln. eu­rų. Bend­ra in­ves­ti­ci­jų su­ma su­da­ry­tų 22,738 mln. eu­rų.

Ob­jek­tą iš ŪBIG tie­sio­giai įsi­gy­tų Tur­to ban­kas, ku­ris in­ves­tuo­tų į pa­sta­to re­kons­truk­ci­ją ir nau­jo kon­fe­ren­ci­jų cen­tro įkū­ri­mą. Cen­trą 10-čiai me­tų ke­ti­na­ma iš­nuo­mo­ti kon­kur­su pa­si­rink­tam ope­ra­to­riui.

A.Bur­kovs­kio tei­gi­mu, dėl ga­li­mo san­do­rio ar de­ry­bų jis kol kas ne­bend­ra­vo su pa­sta­tą par­da­vi­nė­jan­čiu Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­riu­mi.

„Aš iš pri­nci­po ne­bend­rau­ju su pa­sta­to sa­vi­nin­ku, kol ne­tu­riu įga­lio­ji­mų. Ob­jek­to sa­vi­nin­kas šian­dien yra ban­kru­tuo­jan­ti įmo­nė, tei­sių pe­rė­mė­jas – Šiau­lių ban­kas, tai čia toks niuan­sas. Bet ne­tu­rint įga­lio­ji­mų pra­dė­ti kal­bė­ti, ne­ma­nau, kad yra tiks­lin­ga“, - sa­kė jis.

Rū­mų re­kons­truk­ci­jos dar­bus, pa­sak Tur­to ban­ko va­do­vo, pla­nuo­ja­ma at­lik­ti per 9-18 mė­ne­sių.

„Vis­kas pri­klau­sys nuo to, ką pa­sa­kys sta­ty­bi­nin­kai. Tu­rint ome­ny­je, kad tai kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas ir yra žy­dų bend­ruo­me­nės rei­ka­la­vi­mai. Kon­fe­ren­ci­jų cen­tras yra pa­sta­ty­tas žy­dų ka­pi­nė­se iš­kas­to­je duo­bė­je ir ap­link vi­sur yra žy­dų te­ri­to­ri­ja. Tai reiš­kia, kad čia ne­ga­li­ma va­žiuo­ti su­nkiuo­ju trans­por­tu. Po to, kai bus pa­tvir­tin­tas pro­jek­tas, dar­bai, kiek mes kal­bė­jo­me su Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to spe­cia­lis­tais, ga­li už­truk­ti nuo 9 iki 18 mė­ne­sių, pri­klau­so­mai nuo apim­čių“, - aiš­ki­no A.Bur­kovs­kis.

Jo tei­gi­mu, rū­mų būk­lę ver­ti­nę spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, jog jis pa­sta­ty­tas ko­ky­biš­kai. Ta­čiau re­kons­truo­jant ob­jek­tą di­de­lių vi­daus ar iš­orės per­mai­nų im­tis ne­ke­ti­na­ma: pa­sta­tas bus šil­ti­na­mas, o vi­du­je nu­ma­ty­tos mo­bi­lios pert­va­ros, taip pat svars­to­ma ga­li­my­bė prie rū­mų pa­sta­ty­ti ne­di­de­lį prie­sta­tą.

Klau­sia­mas apie au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo prob­le­mą, Tur­to ban­ko va­do­vas sa­kė, jog ją tu­rės im­tis spręs­ti sa­vi­val­dy­bė: „Au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mas yra vie­na iš ma­no įsi­gi­ji­mo są­ly­gų sa­vi­val­dy­bei. Pa­teik­ti du siū­ly­mai, ku­rie mums yra pri­im­ti­ni, be­lie­ka sa­vi­val­dy­bei ap­sisp­ręs­ti“.

A.Bur­kovs­kis at­sklei­dė tik vie­ną siū­ly­mą: po da­bar­ti­niu Žal­gi­rio sta­dio­nu su­pla­nuo­ta 4 tūkst vie­tų po­že­mi­nė au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė. Ši te­ri­to­ri­ja pri­klau­so ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vei „Han­ner“.

„De­ry­bos su po­nu Avu­liu dėl sta­ty­bos lei­di­mo yra sa­vi­val­dy­bės, ne mū­sų kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Yra ir al­ter­na­ty­vus va­rian­tas, bet ne­no­rė­čiau jo pla­čiau ko­men­tuo­ti. Ga­liu pa­sa­ky­ti tik tiek, kad nei Vy­riau­sy­bė, nei Tur­to ban­kas dau­giau nei pri­va­žia­vi­mas svar­biems as­me­nims, dau­giau ne­in­ves­tuos“, - sa­kė A.Bur­kovs­kis.

ŪBIG ban­kro­to ad­mi­nis­tra­to­rius 14,7 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to rū­mus su kie­mo sta­ti­niais bei že­mės skly­pu tris kar­tus ne­sėk­min­gai ban­dė par­duo­ti auk­cio­ne, šiuo me­tu ob­jek­tą siū­lo­ma įsi­gy­ti de­ry­bų bū­du. Auk­cio­nuo­se spor­to rū­mų, ku­rie yra įkeis­ti Šiau­lių ban­kui, pra­di­nė kai­na svy­ra­vo nuo 9 mln. iki 11,4 mln. eu­rų.

Vy­riau­sy­bė čia nu­ma­to įreng­ti Kong­re­sų cen­trą su kon­fe­ren­ci­jų ir kon­cer­tų sa­lė­mis. Rū­mai bū­tų pert­var­ky­ti iki 2017 me­tų.