Sporto rūmų atnaujinimas taps valstybei svarbiu projektu
Vil­niaus kon­cer­tų ir spor­to rū­mų pri­tai­ky­mo kong­re­sų cen­trui pro­jek­tas bus pri­pa­žin­tas vals­ty­bei svar­biu eko­no­mi­niu pro­jek­tu. Tam tre­čia­die­nį pri­ta­rė Vy­riau­sy­bė, o vi­sas bū­ti­nas pro­ce­dū­ras pa­ves­ta at­lik­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai.

„Į­gy­ven­di­nus rū­mų pri­tai­ky­mo kong­re­sų cen­trui vals­ty­bei svar­bų eko­no­mi­nį pro­jek­tą, ne tik bū­tų su­tvar­ky­tas Lie­tu­vai is­to­ri­niu po­žiū­riu svar­bus pa­sta­tas, bet ir la­bai pa­ge­rė­tų Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mas vers­lo tu­riz­mo sri­ty­je“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas nu­ro­dė įver­tin­ti ga­li­my­bes pro­jek­tui gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos, be to, pri­tar­ta, kad pro­jek­tas tu­ri bū­ti įgy­ven­din­tas kar­tu su Šni­piš­kių žy­dų ka­pi­nių te­ri­to­ri­jos su­tvar­ky­mo ir įam­ži­ni­mo pro­jek­tu - tam bus skel­bia­mas tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas.

Prem­je­ro pa­ta­rė­ja Jū­ra­tė Juo­zai­tie­nė BNS yra tei­gu­si, kad de­ry­bos dėl Spor­to rū­mų įsi­gi­ji­mo tu­rė­tų pra­si­dė­ti ne anks­čiau kaip ge­gu­žės vi­du­ry­je. De­ry­boms su ob­jek­tą par­duo­dan­čiu Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­nės gru­pės (ŪBIG) ad­mi­nis­tra­to­riu­mi tu­rė­tų bū­ti pa­skir­ti Tur­to ban­ko at­sto­vai. Da­bar rū­mai yra įkeis­ti Šiau­lių ban­kui.

Vy­riau­sy­bė čia nu­ma­to įreng­ti Kong­re­sų cen­trą su kon­fe­ren­ci­jų ir kon­cer­tų sa­lė­mis. Pro­jek­to ver­tė ga­lė­tų siek­ti 11,6 mln. eu­rų, rū­mai bū­tų pert­var­ky­ti iki 2017 me­tų.

Spor­to rū­mai yra se­nų­jų žy­dų ka­pi­nių vie­to­je. Su A.But­ke­vi­čiu­mi ba­lan­dį su­si­ti­kę Eu­ro­pos žy­dų ka­pi­nių prie­žiū­ros ko­mi­te­to at­sto­vai sa­kė ne­tu­rin­tys prie­kaiš­tų dėl pla­nų at­nau­jin­ti pa­sta­tą, tik pa­gei­dau­tų, kad ša­lia jo bū­tų įkur­tas me­mo­ria­las.

Žy­dų ka­pi­nės Vil­niaus cen­tre vei­kė nuo XVI am­žiaus, jos už­da­ry­tos XIX am­žiu­je. Ka­pi­nių ri­bas Vy­riau­sy­bė pa­tvir­ti­no 2009 me­tais.