Specialus fondas – panacėja ne visiems
Sei­me ne­at­si­sa­ko­ma min­ties steig­ti Pie­try­čių Lie­tu­vos re­gio­no plė­tros fon­dą (PLRPF). Ta­čiau pri­tar­ti kon­ser­va­to­rių ir li­be­ra­lų re­mia­mam pro­jek­tui val­dan­tie­ji kol kas ne­sku­ba.

Idė­ja kur­ti PLRPF pri­klau­so opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vams. Su­ma­ny­mas ne­su­lau­kė par­amos pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me, kol kas strin­ga ir nau­ja­ja­me par­la­men­te. Ta­čiau ini­cia­ty­vos au­to­rius, TS-LKD frak­ci­jos na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas en­tu­ziaz­mo ne­pra­ran­da. Jo ma­ny­mu, pa­tai­sy­tas va­rian­tas bus pa­lai­min­tas ir nuo 2018 me­tų pra­džios PLRPF ga­lės sėk­min­gai veik­ti.

Val­dan­tie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tiek Ry­tų Lie­tu­vos, tiek ki­tų ša­lies re­gio­nų plė­trą la­biau ska­tin­tų ap­gal­vo­ta re­gio­ni­nė po­li­ti­ka, o ne at­ski­ri par­amos fon­dai. Pie­try­čių Lie­tu­vo­je šak­nis įlei­du­sios Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) at­sto­vai taip pat siū­lo su­kti ki­to­kiu ke­liu. Esą re­gio­nų pa­dė­tis pa­si­keis­tų su­tei­kus sa­vi­val­dy­bėms dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo, pir­miau­sia – fi­nan­si­nio.

Pro­jek­tą pakoregavo

L. Kas­čiū­nas tvir­ti­no, kad Pie­try­čių Lie­tu­vai „pa­ža­din­ti“ bū­ti­nas nau­jas kon­kre­tus ins­tru­men­tas, nes anks­tes­ni ge­ro­kai pa­se­no. Jis džiau­gė­si, jog pa­vy­ko iš­spręs­ti pa­grin­di­nę ko­li­zi­ją, anks­čiau truk­džiu­sią pri­im­ti įsta­ty­mą.

„Prob­le­ma – ne fon­do idė­ja, o to­kio da­ri­nio san­ty­kis su Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mu. Pir­mi­nia­me va­rian­te fon­das bu­vo nu­ma­ty­tas kaip sa­va­ran­kiš­kas asig­na­vi­mų val­dy­to­jas. To­kia nuo­sta­ta su­lau­kė kri­ti­kos. Da­bar siū­lo­me, kad fon­das veik­tų pa­gal Kul­tū­ros rė­mi­mo fon­do mo­de­lį, o jo asig­na­vi­mus val­dy­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no L. Kas­čiū­nas. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad Sei­mas, vos pen­kiais bal­sais prieš mė­ne­sį pri­ta­ręs ne­igia­mai anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės iš­va­dai dėl to­kio fon­do stei­gi­mo, ne­siė­mė iš­kart svars­ty­ti pa­tai­sy­to va­rian­to.

L. Kas­čiū­nui min­tis steig­ti re­gio­ni­nį fon­dą ki­lo 2012 me­tais da­ly­vau­jant Sei­mo rin­ki­muo­se Vil­niaus-Tra­kų apy­gar­do­je. „Sup­ra­tau, jog Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­ga ne­suin­te­re­suo­ta, kad re­gio­nas stip­rė­tų eko­no­miš­kai, at­si­ras­tų tie­sio­gi­nių in­ves­ti­ci­jų. Pa­gal šį ro­dik­lį Šal­či­nin­kų ra­jo­nas yra vi­siš­ka­me dug­ne. So­cia­liai rem­ti­ni as­me­nys čia su­da­ro 8 proc., kai Lie­tu­vos vi­dur­kis – 4 pro­cen­tai“, – var­di­jo TS-LKD at­sto­vas.

Anot jo, už­da­ro­je kul­tū­ri­nė­je ir pra­stos eko­no­mi­kos ter­pė­je gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis daug leng­viau ma­ni­pu­liuo­ti. „Jei re­gio­nas stip­rės, bus plė­to­ja­mas, in­teg­ruo­sis į vi­sos ša­lies gy­ve­ni­mą, be abe­jo, iš po ko­jų iš­slys rin­ki­mų pa­ma­tas“, – pa­žy­mė­jo L. Kas­čiū­nas. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, Ry­tų Lie­tu­vai skir­tų vy­riau­sy­bi­nių prog­ra­mų ne­pa­kan­ka, kad re­gio­nas at­si­gau­tų. Esą vi­soms toms prog­ra­moms trūks­ta „stra­te­gi­nio žvilgs­nio“.

Bū­ti­nas pla­tes­nis žvilgsnis

Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rio Po­vi­lo Urb­šio tei­gi­mu, re­gio­nų plė­tros po­li­ti­ka yra vi­siš­kai iš­de­rin­ta.

„Kai ša­ly­je bu­vo pa­nai­kin­tos aps­kri­tys, ta po­li­ti­ka ta­po la­bai pa­vir­šu­ti­niš­ka. De­ja, šian­dien ga­li­ma tik kons­ta­tuo­ti, kad skir­tu­mai tarp re­gio­nų itin di­de­li. Tai liu­di­ja, jog vals­ty­bė ne­vyk­do rea­lios re­gio­nų po­li­ti­kos“, – pa­brė­žė ko­mi­te­to va­do­vas. Pa­sak P. Urb­šio, re­gio­ni­nė po­li­ti­ka ne­ga­li ap­si­ri­bo­ti vien eu­ro­pi­nių pi­ni­gų nau­do­ji­mu, juo­lab kad ne­tru­kus jų pra­dės ma­žė­ti. Į plė­trą rei­kia žiū­rė­ti pla­čiau – per eko­no­mi­ką, kul­tū­rą, švie­ti­mą. „Bū­ti­na su­kur­ti re­gio­nų plė­tros stra­te­gi­ją ir ją įgy­ven­din­ti. Jei ši po­li­ti­ka bus rea­li, nau­dos duos ne tik Ry­tų Lie­tu­vai, bet ir vi­sai ša­liai. Ir ne­rei­kės kur­ti jo­kių fon­dų“, – kal­bė­jo P. Urb­šys.

Rei­kia stip­rin­ti savivaldą

LLRA-KŠS ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras V. To­ma­ševs­kis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­na­šaus fon­do stei­gi­mas ga­li prieš­ta­rau­ti tei­sės ak­tams. To­dėl jis ne­at­me­tė ti­ki­my­bės, jog toks pro­jek­tas yra „siū­ly­mas dėl siū­ly­mo ar pa­pras­čiau­sias po­li­ti­ka­vi­mas“.

Kar­tu po­li­ti­kas ti­ki­no ne­no­rin­tis men­kin­ti no­rų rem­ti kul­tū­ros ar švie­ti­mo pro­jek­tus. „Re­gio­nas yra dau­gia­tau­tis, o švie­ti­mas skir­tin­go­mis kal­bo­mis ir kul­tū­ra rei­ka­lau­ja dau­giau fi­nan­sų“, – sa­kė jis. V. To­ma­ševs­kis pri­mi­nė, kad val­džia per sep­ty­ne­rius me­tus taip ir ne­kom­pen­sa­vo kri­zės lai­ko­tar­piu su­ma­žin­to tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms ski­ria­mo mo­ki­nio krep­še­lio. „Tai bū­tų rea­lus in­dė­lis. Bū­ti­na da­ry­ti, o ne kal­bė­ti“, – par­eiš­kė jis.

LLRA-KŠS pir­mi­nin­kas taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad pa­gel­bė­ti vie­nam ar ki­tam re­gio­nui ga­li­ma ki­taip, ne­bū­ti­nai stei­giant fon­dus. „Rei­kia stip­rin­ti sa­vi­val­dą, pa­lie­kant sa­vi­val­dy­bėms dau­giau fi­nan­sų. Lie­tu­va šiuo po­žiū­riu pa­sie­kė Eu­ro­pos Są­jun­gos an­ti­re­kor­dą. Per sa­vi­val­dy­bes pa­skirs­to­ma tik 13 proc. lė­šų, o kaip pa­vyz­dys ro­do­mo­se Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se – dau­giau kaip pu­sė. To­kiu ke­liu ir rei­kia ei­ti. Juk sa­vi­val­dy­bė – tai ir vie­tos ūkis, kul­tū­ra, švie­ti­mas, so­cia­li­nė rū­py­ba“, – dės­tė V. To­ma­ševs­kis.

Ad­mi­nis­truo­tų ministerija

PLRPF veik­la bū­tų plė­to­ja­ma Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se. Ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so fon­das ne­tu­rė­tų, jį ad­mi­nis­truo­tų Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. PLPRF lė­šas su­da­ry­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mai ir ki­tos tei­sė­tai gau­tos lė­šos. Fon­do pi­ni­gais bū­tų re­mia­ma vie­tos bend­ruo­me­nių veik­la ir nau­jų kū­ri­mas, stip­ri­na­mas pi­lie­tiš­ku­mas, in­for­ma­ci­nis raš­tin­gu­mas, ska­ti­na­ma vie­tos so­cia­li­nė, spor­to ir kul­tū­ros veik­la, tvar­ko­mos vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės, re­mon­tuo­ja­mos for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­gos, puo­se­lė­ja­mi et­nog­ra­fi­niai ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Lė­šas at­rink­tiems pro­jek­tas skir­tų PLPRF ta­ry­ba, ku­rią su­da­ry­tų 11 na­rių.

Fon­do pi­ni­gai ne­ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mi į vals­ty­bės biu­dže­tą ar­ba nau­do­ja­mi ki­toms ša­lies reik­mėms fi­nan­suo­ti, iš­sky­rus at­ve­jus, kai su­si­da­ro ypa­tin­ga si­tua­ci­ja. Per me­tus ne­pa­nau­do­tos lė­šos lik­tų fon­do sąs­kai­to­je ir bū­tų ski­ria­mos ki­tais me­tais nu­ma­ty­tiems pro­jek­tams fi­nan­suo­ti.