Specialiųjų operacijų pajėgų pratybose dalyvaus virš 250 užsienio valstybių karių
Lie­tu­vo­je pa­va­sa­rį vyk­sian­čio­se Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų pra­ty­bo­se „Lieps­no­jan­tis ka­la­vi­jas“ da­ly­vaus per pus­tre­čio šim­to ka­rių ir ka­ri­nėms pa­jė­goms pri­skir­tų ci­vi­lių tar­nau­to­jų.

Vy­riau­sy­bė ke­ti­na pa­tvir­tin­ti Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą nu­ta­ri­mą, jog ge­gu­žę vyk­sian­čio­se pra­ty­bo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti iki 265 žmo­nių su gink­luo­te, amu­ni­ci­ja ir ka­ri­ne tech­ni­ka.

Kaip ra­šo­ma nu­ta­ri­mo pro­jek­te, į Lie­tu­vą tre­ni­ruo­tis at­vyk­tų iki 100 Jung­ti­nių Vals­ti­jų, iki 50 Len­ki­jos, 40 Šve­di­jos, 20 Nor­ve­gi­jos, 15 Ukrai­nos ir Gru­zi­jos, 10 Da­ni­jos ir Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos bei pen­ki Lat­vi­jos ka­riai.

„Lieps­no­jan­tis ka­la­vi­jas“ yra kas­me­ti­nės Lie­tu­vo­je ren­gia­mos Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų pra­ty­bos.