Specialistų trūkumas: diskusija kaista
Vie­ša dis­ku­si­ja apie ga­li­mą pri­va­lo­mą stu­di­jas bai­gu­sių jau­nuo­lių įdar­bi­ni­mą re­gio­nuo­se vis la­biau įsi­siū­buo­ja. Pra­mo­ni­nin­kai siū­lo, kad sa­vi­val­dy­bės mo­kė­tų už spe­cia­lis­tų par­en­gi­mą, o šie vė­liau ke­le­rius me­tus jo­se ati­dirb­tų. Me­rai šiuo klau­si­mu tu­ri įvai­rių nuo­mo­nių.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis spe­cia­lis­tų trū­ku­mo re­gio­nuo­se prob­le­mą siū­lo spręs­ti kiek ki­taip nei me­rai. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, esa­ma sa­vi­val­dy­bių, ku­rios prog­no­zuo­ja, kaip gy­vens po 15–20 me­tų, tad jos ga­lė­tų „už­sa­ky­ti“ tam ti­krų spe­cia­lis­tų par­en­gi­mą ir jį fi­nan­suo­ti.

Tuo­met jau­nuo­liai jau sto­da­mi į aukš­tą­sias mo­kyk­las ži­no­tų, kad tam ti­kro­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rės ati­dirb­ti, pa­vyz­džiui, so­cia­li­niais dar­buo­to­jais, gy­dy­to­jais, in­ži­nie­riais. Rei­kia­mų spe­cia­lis­tų stu­di­jas sa­vi­val­dy­bės esą ga­lė­tų fi­nan­suo­ti iš sa­vo biu­dže­to.

„Na­tū­ra­lu, kad kai jos in­ves­tuo­ja, pa­sko­li­na jau­nuo­liui pi­ni­gų, ta­da po stu­di­jų jis at­vyks­ta dirb­ti. Tai įpras­ta rin­kos eko­no­mi­ko­je, ir tai ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta. Pa­skir­ti ad­mi­nis­tra­ci­niu bū­du – tai man pri­me­na tuos lai­kus, kai bai­gus ins­ti­tu­tą rei­kė­da­vo va­žiuo­ti ati­dirb­ti“, – aiš­ki­no R. Dar­gis.

Jis tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad dėl pri­vers­ti­nių pa­sky­ri­mų ab­sol­ven­tai pra­dė­tų iš­si­su­ki­nė­ti ir vei­kiau­siai vis­kas baig­tų­si tuo, kad ne­no­rė­da­mi dirb­ti kon­kre­čia­me re­gio­ne spe­cia­lis­tai ja­me ne­lik­tų.

„Vis­ką rei­kia ap­suk­ti: jei­gu sa­vi­val­da pa­ti ga­lė­tų „už­sa­ky­ti“ ir tu­rė­tų tam biu­dže­tą, ma­nau, kad tai ga­lė­tų bū­ti vie­nas va­rian­tų“, – siū­lė LPK pre­zi­den­tas.

Ne ri­bo­tų, bet įpareigotų

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) di­rek­to­rė Ro­ma Ža­kai­tie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ ke­lis­kart pa­brė­žė, kad idė­ją dėl pri­va­lo­mo jau­nų spe­cia­lis­tų įdar­bi­ni­mo re­gio­nuo­se iš­kė­lė ne LSA. Tai esan­ti Ak­me­nės ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mi­tro­fa­no­vo „as­me­ni­nė nuo­mo­nė“, ku­rią jis par­eiš­kė per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Sa­vo idė­jos Ak­me­nės ra­jo­no me­ras ne­iš­si­ža­da. Jis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, jog no­rė­tų, kad re­gio­nų prob­le­mos bū­tų spren­džia­mos komp­lek­siš­kai, žvel­giant pla­čiau ir ne­pri­mi­ty­viai. Ga­li­mus spren­di­mus dėl spe­cia­lis­tų trū­ku­mo jis sie­jo su aukš­to­jo moks­lo re­for­ma ir rei­ka­lin­gais im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­kos po­ky­čiais.

Ričardas Malinauskas: "57 iš 60 savivaldybių jau nebegali skolintis nė cento, tad svarstyti, kad jos ras lėšų reikiamų specialistų studijoms, būtų keblu."Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

„Moks­las – ge­riau­sia in­ves­ti­ci­ja. Vals­ty­bė tu­rė­tų in­ves­tuo­ti į spe­cia­lis­tų, ku­rie jai dirb­tų, par­en­gi­mą. Da­bar vals­ty­bė ruo­šia daug spe­cia­lis­tų ne­aiš­ku kam. Kad jie pa­skui iš­va­žiuo­tų į už­sie­nį? Siū­lau vals­ty­bės pi­ni­gus nau­do­ti tiks­lin­gai. Jei­gu bai­gęs stu­di­jas no­ri iš­va­žiuo­ti į už­sie­nį – grą­žink vals­ty­bei pi­ni­gus“, – dės­tė V. Mi­tro­fa­no­vas.

Jis su­ti­ko, kad jau­nas žmo­gus tu­ri tei­sę rink­tis, ar aukš­to­jo moks­lo siek­ti Lie­tu­vo­je, ar už­sie­ny­je. Ak­me­nės ra­jo­no me­ras svars­tė, kad jau­nuo­liai, ži­no­da­mi, jog už vals­ty­bės lė­šas įgis iš­si­la­vi­ni­mą ir tu­rės ati­dirb­ti, gal­būt at­sa­kin­giau rink­tų­si stu­di­jas.

V. Mi­tro­fa­no­vas siū­lė su­kur­ti bend­rą re­gis­trą, ku­ria­me ma­ty­tų­si, kur ir ko­kių spe­cia­lis­tų vi­so­se ša­lies biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se trūks­ta. Ko­men­tuo­da­mas mi­nė­tą LPK va­do­vo pa­siū­ly­mą, Ak­me­nės ra­jo­no me­ras sa­kė: „Sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų. Ko­dėl sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų mo­kė­ti du­kart? Ir stu­den­tai ren­gia­mi už mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus.“

Me­ras skun­dė­si, kad jo va­do­vau­ja­ma­me ra­jo­ne nė­ra da­ly­vau­jan­čių­jų kon­kur­suo­se į kri­mi­na­lis­tų, tei­sė­jų pa­dė­jė­jų vie­tas, nes al­gos pa­ly­gin­ti ma­žos. V. Mi­tro­fa­no­vas taip pat pa­sa­ko­jo, kad skel­biant kon­kur­są įdar­bin­ti ar­chi­tek­tą te­ko nu­ro­dy­ti aukš­čiau­sią par­ei­gy­bės ka­te­go­ri­ją, tad se­niau dir­ban­tys spe­cia­lis­tai pa­si­ju­to ne­įver­tin­ti. Sa­vi­val­dy­bė­je trūks­ta sta­ty­bos in­ži­nie­rių, spor­to tre­ne­rių, me­no va­do­vų, jau ne­kal­bant apie gy­dy­to­jus.

Me­di­kų trū­ku­mą per pa­sta­ruo­sius 2–3 me­tus ban­dy­ta spręs­ti įdar­bi­nant, pa­vyz­džiui, ka­ro Ukrai­no­je į Lie­tu­vą at­gin­tus gy­dy­to­jus. Ak­me­nės me­ro tei­gi­mu, spe­cia­lis­tų iš už­sie­nio įdar­bi­ni­mas yra vie­nas bū­dų spręs­ti prob­le­mą, ta­čiau iš­kart su­si­du­ria­ma su su­nkiai įvei­kia­mo­mis biu­ro­kra­ti­nė­mis im­ig­ra­ci­jos kliū­ti­mis – ne­leng­va gau­ti dar­bo vi­zą, o dar su­nkiau ją pra­tęs­ti.

Su­ka­si iš padėties

Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas pri­si­pa­ži­no ne­tu­rin­tis kon­kre­taus re­cep­to, kaip spręs­ti spe­cia­lis­tų trū­ku­mo re­gio­nuo­se prob­le­mą.

„Kad ne­bū­tų ri­bo­ja­mos stu­den­tų tei­sės ir bū­tų spren­džia­mi opūs klau­si­mai, ga­li­ma gal­vo­ti apie tri­ša­lių su­tar­čių su­da­ry­mą. Jei­gu ab­sol­ven­tas ras­tų ge­res­nį dar­bą ki­tur, ta­da tu­rė­tų grą­žin­ti į jį in­ves­tuo­tas lė­šas. Apie tai bū­tų ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Ku­ror­to va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, jog sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nė pa­dė­tis ne­leng­va, 57 iš 60 sa­vi­val­dy­bių jau ne­be­ga­li sko­lin­tis nė cen­to, tad svars­ty­ti, kad jos ras lė­šų rei­kia­mų spe­cia­lis­tų stu­di­joms, bū­tų keb­lu.

Vis dėl­to R. Ma­li­naus­kas pri­pa­ži­no, jog Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė yra su­da­riu­si su­tar­tį ne su vie­nu stu­den­tu, kad po stu­di­jų jie tu­rė­tų grįž­ti ati­dirb­ti, bet tai ne­spren­džia prob­le­mos iš es­mės. „E­sa­me ir bu­tus pa­siū­lę ne tik me­di­kams, bet ir po­li­ci­jos ty­rė­jams“, – ti­ki­no jis.

Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bė­je bū­tent būs­to prob­le­ma yra be­ne pa­grin­di­nė, truk­dan­ti pri­trauk­ti nau­jų spe­cia­lis­tų. Ne­rin­gos me­ras Da­rius Ja­sai­tis pa­sa­ko­jo, jog su­da­ry­tų tri­ša­les su­tar­tis ne tik su uni­ver­si­te­tais, bet ir su pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą su­tei­kian­čio­mis moks­lo įstai­go­mis. Ta­čiau Ne­rin­go­je ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos yra to­kios di­de­lės, kad sa­vi­val­dy­bė ne­iš­ga­li iš­nuo­mo­ti bu­tų jau­niems spe­cia­lis­tams.