Specialiosios tarnybos ragina seimūnus viešinti susitikimus
Ga­li­mą vers­lo gru­pių įta­ką ša­lies po­li­ti­nei sis­te­mai su spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vais ap­ta­rę Sei­mo va­do­vai ga­vo pa­ta­ri­mų, kaip bend­rau­ti su vers­li­nin­kais ir lo­bis­tais. Ge­riau­sias skaid­ru­mo ga­ran­tas – su­si­ti­ki­mų dek­la­ra­vi­mas.

Slap­to­je par­la­men­to sa­lė­je va­kar ry­tą bu­vo su­šauk­tas Sei­mo val­dy­bos po­sė­dis. Ja­me da­ly­va­vo Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) ir Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­sto­vai, taip pat Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai. Toks su­si­ti­ki­mas vy­ko pir­mą­kart, ta­čiau Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis už­si­mi­nė, kad tai ga­li tap­ti tra­di­ci­ja.

Ren­gi­nio iš­va­ka­rė­se iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me skelb­ta, kad po­sė­dis šau­kia­mas dėl vers­lo gru­pių įta­kos Lie­tu­vos po­li­ti­nei sis­te­mai, su Lie­tu­vos sau­gu­mo in­te­re­sais ne­de­ran­čių in­ves­ti­ci­jų, ne­skaid­raus lo­biz­mo ir jo da­ro­mos ža­los, ne­po­tiz­mo ir pro­tek­cio­niz­mo vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je, ko­rup­ci­nių pa­žei­di­mų ir prie­mo­nių, kaip jų iš­veng­ti. „Vals­ty­bė ti­krai ne pa­vo­ju­je“, – po ren­gi­nio sa­kė V. Pra­nckie­tis. Po­sė­džio da­ly­viai ko­men­ta­rų bu­vo šykš­tūs.

Bū­ti­na vienybė

Anot V. Pra­nckie­čio, dėl skaid­ru­mo su­si­rū­pi­nę Sei­mo na­riai su­lau­kė spe­cia­lių­jų tar­ny­bų par­ei­gū­nų pa­ta­ri­mo su­si­ti­ki­mus su įta­kos gru­pių at­sto­vais dek­la­ruo­ti iš anks­to, bend­rau­ti kiek ga­li­ma vie­šes­nė­se vie­to­se, o ne „už­kam­piuo­se ar dar kur nors“. Jo žo­džiais, su­si­ti­ki­mai ka­vi­nė­se ar res­to­ra­nuo­se ke­lia ne­rei­ka­lin­gų klau­si­mų. „Vi­si Sei­mo na­riai tu­ri ka­bi­ne­tus, ga­li pri­im­ti žmo­nes juo­se, vi­siš­kai ne­rei­kia įtar­ti­nų su­si­ti­ki­mų“, – sa­kė Sei­mo va­do­vas.

NSGK pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas įsi­ti­ki­nęs, kad rim­tas pro­ver­žis ko­vo­jant su ko­rup­ci­ja ne­įma­no­mas be vi­sų po­li­ti­nių par­ti­jų su­ta­ri­mo. Pir­miau­sia rei­kia di­din­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų fi­nan­sa­vi­mą, pri­im­ti rei­kia­mus įsta­ty­mus. Anot po­li­ti­ko, per su­si­ti­ki­mą ap­tar­ta su­sis­te­min­ta in­for­ma­ci­ja, ku­rią nuo ka­den­ci­jos pra­džios šio­je sri­ty­je ga­vo ko­mi­te­tas. Jo va­do­vo nuo­mo­ne, dau­giau ga­lių ir „šiuo­lai­kiš­kų įran­kių“ rei­kė­tų su­teik­ti žval­gy­bos ir kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­joms, kad jos ga­lė­tų stip­rin­ti sa­vo ana­li­ti­nį pa­jė­gu­mą.

„Bū­ti­na pri­im­ti su lo­biz­mu su­si­ju­sius įsta­ty­mus ir baig­ti vai­din­ti, kad aso­cia­ci­jos ne­at­lie­ka lo­bis­ti­nės veik­los“, – kal­bė­jo NSGK pir­mi­nin­kas. Jis taip pat ma­no, kad par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mą tu­rė­tų kon­tro­liuo­ti STT.

Pri­min­si­me, kad nau­jos re­dak­ci­jos Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pri­ėmi­mas pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį bu­vo ati­dė­tas su­lau­kus pa­sta­bų, kad pro­jek­tas prieš­ta­rau­ja Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO) re­ko­men­da­ci­joms dėl lo­bis­ti­nės veik­los skaid­ru­mo.

Vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja

Sau­gu­mo eks­per­to, bu­vu­sio VSD va­do­vo Ge­di­mi­no Gri­nos nuo­mo­ne, Sei­me vy­kęs su­si­ti­ki­mas la­biau pa­na­šus į vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ją, nors dar­bot­var­kė at­ro­dė la­bai rim­ta ir grės­min­ga. Esą pers­kai­čius jos anon­są ki­lo vie­nas klau­si­mas – ko­kiu pa­grin­du VSD ti­ria ga­li­mą vers­lo gru­pių įta­ką po­li­ti­nei sis­te­mai. Anot G. Gri­nos, tai įma­no­ma vie­nu at­ve­ju – jei­gu vers­lo gru­pės, vei­kia­mos Lie­tu­vai ne­drau­giš­kų vals­ty­bių, ban­do da­ry­ti įta­ką na­cio­na­li­niams po­li­ti­niams spren­di­mams, kas ga­lė­tų bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip ar­do­mo­ji veik­la.

Vik­to­ras Pra­nckie­tis: „Vi­si Sei­mo na­riai tu­ri ka­bi­ne­tus, ga­li pri­im­ti žmo­nes juo­se, vi­siš­kai ne­rei­kia įtar­ti­nų su­si­ti­ki­mų.“

„Ta­čiau to­kiu at­ve­ju šiuo klau­si­mu tu­rė­tų už­siim­ti ne Sei­mo pir­mi­nin­kas, o ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras. Su STT tai dar pa­pras­čiau – ji aps­kri­tai ne­tu­rė­tų pa­sa­ko­ti po­li­ti­kams apie jo­kius ty­ri­mus. Jei yra nu­si­kal­ti­mo su­dė­tis, tai ne po­li­ti­kų dar­bas „do­mė­tis“, o iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ty­rė­jų. Jei­gu nė­ra nu­si­kal­ti­mo su­dė­ties, tai vi­so la­bo yra gan­dų ap­ta­ri­nė­ji­mas aukš­čiau­siu vals­ty­bės val­dy­mo ly­giu, be to, dar įtrau­kiant VSD“, – tei­gė G. Gri­na. Anot jo, vi­so­se vals­ty­bė­se in­te­re­sų gru­pės sten­gia­si prie­iti prie įsta­ty­mų lei­dė­jų. „Spė­ju, kad bu­vo pa­teik­tos ko­kios nors el­ge­sio ins­truk­ci­jos. Nors su­au­gę žmo­nės ir pa­tys tu­rė­tų su­si­gau­dy­ti, kaip elg­tis yra ri­zi­kin­ga. Ta­čiau vi­sa tai ne­tu­rė­tų bū­ti vie­šų­jų ry­šių da­lis“, – sa­kė eks­per­tas. Jis spė­jo, kad spe­cia­lio­sios tar­ny­bos tie­siog at­li­ko tam ti­krą prie­vo­lę – juk ne­ga­li at­si­sa­ky­ti, kai kvie­čia Sei­mo pir­mi­nin­kas. „O ar bus re­zul­ta­tas, pa­ma­ty­si­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pri­dū­rė G. Gri­na.

Ra­gi­na ro­dy­ti pavyzdį

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus (TILS) va­do­vo Ser­ge­jaus Mu­rav­jo­vo tei­gi­mu, šiuo me­tu su­nku at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­kią įta­ką Sei­mo na­riams da­ro su­in­te­re­suo­tos gru­pės. „A­pie ją tie­siog ne­su­ži­no­me. Tai, kad įta­ka da­ro­ma, ži­no­me ir iš vers­li­nin­kų, ir pa­čių po­li­ti­kų, bet daž­niau­siai tai vi­so la­bo nuo­gir­dos, po­kal­biai ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je, ofi­cia­liai pa­skelb­tų to­kių su­si­ti­ki­mų šiuo me­tu ne­ma­to­me“, – sa­kė jis.

Anot S. Mu­rav­jo­vo, ar­ti­miau­sio me­tu Sei­mo lau­kia du iš­šū­kiai – Lo­bis­ti­nės veik­los įsta­ty­mo pri­ėmi­mas ir par­la­men­ta­rų su­si­ti­ki­mų vie­ši­ni­mas. „La­bai no­rė­čiau ti­kė­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu ma­ty­si­me kur kas dau­giau vie­šai sa­vo su­si­ti­ki­mus dek­la­ruo­jan­čių sei­mū­nų. Šiuo me­tu dau­gu­ma jų tai da­ro van­giai. Ma­no nuo­mo­ne, vi­si su­si­ti­ki­mai tu­rė­tų bū­ti anon­suo­ja­mi aiš­kiai nu­ro­dant, apie ką su in­te­re­sų gru­pių at­sto­vais bus kal­ba­ma“, – aiš­ki­no jis.

TILS su­kū­rė spe­cia­lų tink­la­la­pį ir jį šiuo me­tu pri­sta­to par­la­men­ta­rams. „Klau­sia­me, ar jie no­rė­tų nau­do­tis to­kiu įran­kiu. Esa­me pa­si­ren­gę jį per­duo­ti Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai, kad vi­suo­me­nė ga­lė­tų ma­ty­ti, su kuo su­si­tin­ka po­li­ti­kai. Ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis pa­ma­ty­si­me, ar Sei­mo na­riai nu­si­tei­kę ro­dy­ti ge­rą pa­vyz­dį. Jei to da­ry­ti jie ne­pra­dės, bus aiš­kus at­sa­ky­mas, ar jie no­ri skaid­ru­mo“, – kal­bė­jo S. Mu­rav­jo­vas.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rio ir frak­ci­jos Sei­me se­niū­no Ra­mū­no Kar­baus­kio nuo­mo­ne, lo­bis­tai tu­rė­tų pa­tys par­la­men­ta­rams pa­sa­ky­ti, kie­no in­te­re­sams at­sto­vau­ja. Jo tei­gi­mu, rei­ka­la­vi­mas, kad Sei­mo na­riai su­si­ti­ki­mus reng­tų tik sa­vo ka­bi­ne­tuo­se, bū­tų per­tek­li­nis.