Specialiojo ugdymo centrą prezidentė pavadino „vaikų luošinimo verslu“
Švėkš­nos spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre ket­vir­ta­die­nį ap­si­lan­kiu­si Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vai­kų lai­ky­mą to­kio­se įstai­go­se pa­va­di­no „vai­kų luo­ši­ni­mo vers­lu“.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, są­ly­gos cen­tre pri­me­na ka­lė­ji­mą, ir bran­giai kai­nuo­ja vals­ty­bei - vie­no vai­ko iš­lai­ky­mas ir mo­ky­mas to­kia­me cen­tre vals­ty­bei kai­nuo­ja 800 eu­rų, o už vai­ko iš­lai­ky­mą šei­my­no­se siū­lo­ma 304 eu­rai.

„Už­da­ry­da­mi vai­kus į to­kias įstai­gas tik im­ituo­ja­me rū­pes­tį. Tai vai­kų luo­ši­ni­mo vers­las. Iš tie­sų jiems rei­kia kur kas di­des­nio spe­cia­lis­tų dė­me­sio, dau­giau rū­pes­čio ir ši­lu­mos, nei iš­ga­li su­teik­ti Švėkš­nos cen­tras. Lai­kas nuo kal­bų apie vai­kų sau­gu­mą pe­rei­ti prie kon­kre­čių veiks­mų“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį, kad cen­tre per ma­žai spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti su vai­kais in­di­vi­dua­liai. Vie­nam psi­cho­lo­gui ten­ka net 30 vai­kų, to­dėl ne­įma­no­ma jiems su­teik­ti psi­cho­lo­gi­nio sau­gu­mo ir pa­gal­bos.

Anot pre­zi­den­tės, iš­aiš­kė­ję fak­tai, kad prieš vai­kus bu­vo var­to­ja­mas smur­tas, kad jie ne­pag­rįs­tai bu­vo slo­pi­na­mi me­di­ka­men­tais, dar kar­tą pa­tvir­ti­no pert­var­kos ir nau­jo po­žiū­rio į vai­kų glo­bą bū­ti­ny­bę.

Pre­zi­den­tū­ros pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad šį cen­trą nu­ma­ty­ta su­skai­dy­ti į ma­žes­nes – 15–20 vai­kų tu­rin­čias spe­cia­lią­sias ug­dy­mo įstai­gas pa­gal am­žių ir svei­ka­tos po­rei­kius.

Šią sa­vai­tę Sei­mas pra­dė­jo svars­ty­ti pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tas įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis ska­ti­na­ma vai­kų glo­ba šei­mo­se ir šei­my­no­se bei pa­leng­vi­na­mos įvai­ki­ni­mo ir nuo­la­ti­nės glo­bos pro­ce­dū­ros.