Specialiojo liudytojo statusas kelia abejonių
Spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais per­nai bu­vo pa­skelb­ti ke­tu­ri Sei­mo na­riai, du me­rai, mi­nis­tras, eu­ro­par­la­men­ta­ras, „Sod­ros“ va­do­vas ir tre­čias tur­tin­giau­sias Lie­tu­vos vers­li­nin­kas.

Tei­si­nin­kai ydin­ga va­di­na vie­šo­je erd­vė­je vy­rau­jan­čią samp­ra­tą, juos va­di­nant „be pen­kių mi­nu­čių įta­ria­mai­siais“, o kai ku­rie po­li­ti­kai svars­to, kad tei­sė­sau­ga sta­tu­są ėmė tai­ky­ti per­ne­lyg pla­čiai.

„Bend­ras su­pra­ti­mas yra ne­tin­ka­mas: spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są tu­rin­tis as­muo vie­šo­jo­je erd­vė­je iš es­mės trak­tuo­ja­mas kaip įta­ria­ma­sis. Be to, klas­tin­gas ar įta­kin­gas, ku­riam tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ven­gia tie­sio­giai par­eikš­ti įta­ri­mus“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos tei­sės ins­ti­tu­to moks­li­nin­kas ad­vo­ka­tas Pe­tras Ra­gaus­kas.

Po­li­ti­kai ir verslininkai

Įsta­ty­me prieš 10 me­tų bu­vo įtvir­tin­ta tei­sė liu­dy­to­jus apk­laus­ti apie sa­vo gal­būt pa­da­ry­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Po me­tų pa­tvir­ti­no­se re­ko­men­da­ci­jo­se nu­ma­ty­ta, kad ga­li­my­bė apk­laus­ti as­me­nį kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją tu­ri bū­ti tai­ko­ma itin re­tais at­ve­jais.

Pro­ku­ra­tū­ra ne­tu­ri sta­tis­ti­kos, kaip pla­čiai tai­ko­mas šis sta­tu­sas, bet per­nai jis bu­vo su­teik­tas dau­gy­bei vie­šų as­me­nų.

„Vi­jū­nė­lės dva­ro“ ty­ri­me taip bu­vo apk­laus­ti Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ir tuo­me­tis ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, ty­ri­me dėl „Nor­fos“ sta­ty­bų Prie­nuo­se – par­duo­tu­vių tink­lo va­do­vas Dai­nius Dun­du­lis ir eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas.

Pe­trui Gra­žu­liui spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas pri­tai­ky­tas va­di­na­mo­jo­je „kol­dū­nų by­lo­je“.

Aiš­ki­nan­tis ban­dy­mą nu­slėp­ti gir­tu­mą spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­laus­ta Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos va­do­vė Dai­va Gi­nei­kai­tė, li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ge­di­mi­nas Abe­ciū­nas ir jo pa­va­duo­to­jas Kas­ty­tis Gri­go­nis. Vė­liau vi­si jie ta­po įta­ria­mai­siais.

Ti­riant ga­li­mą ko­rup­ci­ją Kau­no ra­jo­ne spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju apk­laus­tas sa­vi­val­dy­bės me­ras Va­le­ri­jus Ma­kū­nas.

Ke­li as­me­nys spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais apk­laus­ti „MG Bal­tic“ po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ty­ri­me. Iš pra­džių to­kiu sta­tu­su by­lo­je fi­gū­ra­vo par­la­men­ta­rai li­be­ra­las Eli­gi­jus Ma­siu­lis ir „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys. Pro­ku­ro­rams par­eiš­kus, jog pra­šys nai­kin­ti jų im­uni­te­tą, kad ga­lė­tų pa­teik­ti įta­ri­mus, Sei­mo na­riai at­si­sa­kė man­da­tų.

Šia­me ty­ri­me spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas bu­vo su­teik­tas ir kon­cer­no pre­zi­den­tui Da­riui Moc­kui, val­dy­bos na­riui Ro­ma­nui Rau­ly­nai­čiui, na­rys­tę Li­be­ra­lų są­jū­dy­je su­sis­tab­džiu­siems sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui Ša­rū­nui Gus­tai­niui ir par­la­men­ta­rui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui.

Tarp liu­dy­to­jo ir įtariamojo

Skir­tin­gai nei pa­pras­tam liu­dy­to­jui, spe­cia­lia­jam liu­dy­to­jui ne­nu­ma­to­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už me­la­gin­gų par­ody­mų da­vi­mą, jis ga­li at­si­sa­ky­ti duo­ti par­ody­mus. As­muo ga­li bū­ti apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas tik jam su­ti­kus.

Šios spe­ci­fi­nės spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo tei­sės ne­bū­ti­nai reiš­kia, kad jis yra ne­to­li įta­ria­mo­jo, sa­ko pro­ku­ro­ras, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to mo­ky­mo cen­tro lek­to­rius Vy­tau­tas Ku­kai­tis.

„Moks­liš­kai in­terp­re­tuo­jant ti­ki­my­bių teo­ri­ją, jei­gu kal­ba­me apie ma­te­ma­ti­nę ga­li­my­bę nuo nu­lio iki šim­to, kur nu­lis reiš­kia liu­dy­to­jas, nie­kaip ne­pri­si­dė­jęs prie vei­kos, o šim­tas yra vei­ką pa­da­ręs įta­ria­ma­sis, tai nuo vie­no iki 99 ir yra spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas“, – BNS sa­kė Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras.

„Pa­vyz­džiui, gu­li la­vo­nas su pei­liu krū­ti­nė­je ir kam­ba­ry­je yra de­šimt žmo­nių. Vi­sų ran­kos kru­vi­nos, ta­čiau smū­gis bu­vo at­lik­tas tik vie­nas. Ti­kė­ti­na, kad tą dū­rį pa­da­rė tik vie­nas žmo­gus, o ki­ti de­vy­ni ne­pri­si­dė­jo. Ne­sant ki­tų duo­me­nų, to­kiu at­ve­ju grei­čiau­siai vi­si tap­tų spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais. Bet juk tu ga­li bū­ti su kru­vi­no­mis ran­ko­mis vien dėl­to, kad ban­dei pa­dė­ti tam su­žeis­tam žmo­gui ar ban­dei su­stab­dy­ti dū­rį“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak pro­ku­ro­ro, spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas yra tar­pi­nis, lai­ki­nas pro­ce­si­nis sta­tu­sas, kol ga­li­mo nu­si­kal­ti­mo ap­lin­ky­bės yra ne­aiš­kios ir to­kio as­mens da­ly­va­vi­mas pro­ce­se pa­de­da grei­čiau nu­sta­ty­ti tie­są.

Ad­vo­ka­tas Ed­mun­das Bud­vy­tis pri­ta­ria pro­ku­ro­ro min­čiai, kad spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai vi­suo­me­nė­je ne­tu­rė­tų sa­vai­me bū­ti ver­ti­na­mi ne­igia­mai.

„Į tą sta­tu­są ne­rei­kia žiū­rė­ti su ne­ga­ty­vu, nes vie­šo­jo­je erd­vė­je yra su­for­muo­tas toks ne­ga­ty­vus po­žiū­ris, kad spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas jau yra blo­gie­tis. Taip nė­ra“, – sa­kė ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Bud­vy­tis, Či­vi­lis ir par­tne­riai“ ad­vo­ka­tas.

Sei­mo na­rys G.Ste­po­na­vi­čius tvir­ti­na, kad ži­nia apie spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­so su­tei­ki­mą pa­ken­kė jo re­pu­ta­ci­jai.

„Aš ne­ga­liu at­ri­bo­ti sa­vęs nuo by­los kon­teks­to ir su­pran­tu, kad man tai da­ro re­pu­ta­ci­nę ža­lą. Ki­ta ver­tus, jei­gu žiū­rė­tu­me į pa­tį tu­ri­nį, dėl ko esu apk­lau­sia­mas dėl sa­vo ga­li­mų vei­kų, tai de­mo­kra­ti­nė­je ir tei­si­nė­je ša­ly­je bei vi­suo­me­nė­je tai ne­tu­rė­tų bū­ti kal­tės ar net įta­ri­mų klau­si­mas. Šiuo at­ve­ju an­traš­tės už­bė­gant už akių skan­da­lo kon­teks­te iš ti­krų­jų yra, taip pat da­ro­mos ne­pag­rįs­tos iš­va­dos ir api­bend­ri­ni­mai“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Pir­mi­nis tiks­las – im­uni­te­to apsauga

Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­sas Lie­tu­vo­je pra­dė­jo veik­ti 2003 me­tais. Tuo­met tei­sė­sau­ga as­me­nis ga­lė­jo apk­laus­ti kaip liu­dy­to­jus ar­ba kaip įta­ria­muo­sius. Idė­ja su­kur­ti spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo ins­ti­tu­tą ki­lo, kai Sei­mas ne­su­ti­ko pa­nai­kin­ti tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės Sei­mo na­riams Vy­te­niui And­riu­kai­čiui, Vy­tau­tui Kviet­kaus­kui ir Ar­vy­dui Vi­džiū­nui. Pro­ku­ro­rai jiems ne­ga­lė­jo pa­teik­ti įta­ri­mų ky­ši­nin­ka­vi­mu, o pa­sa­ko­ti apie sa­vo veiks­mus bū­da­mi pa­pras­tais liu­dy­to­jais jie ne­ga­lė­jo, pa­sa­ko­jo pro­ku­ro­ras V.Ku­kai­tis.

Pa­tiems Sei­mo na­riams iš­reiš­kus no­rą bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga, jie at­si­sa­kė Sei­mo na­rio man­da­to, o kar­tu ir tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės.

Vė­liau Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ko­rek­ci­joms reng­ti bu­vo su­kur­ta dar­bo gru­pė. Šias pa­tai­sas, tarp ku­rių bu­vo įves­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo ins­ti­tu­tas, Sei­mas pri­ėmė 2007 me­tais.

2008 me­tais pa­tvir­tin­to­se ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro re­ko­men­da­ci­jo­se dėl spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo apk­lau­sos ra­šo­ma, kad as­muo ga­li bū­ti apk­lau­sia­mas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, jei­gu by­lo­je yra duo­me­nų apie tai, kad ga­li­mai bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir tą vei­ką ga­li­mai pa­da­rė kon­kre­tus as­muo, ta­čiau šių duo­me­nų nė­ra pa­kan­ka­mai, kad šiam as­me­niui bū­tų su­teik­tas įta­ria­mo­jo sta­tu­sas. Re­ko­men­da­ci­jo­se nu­ma­ty­ta, kad esant pa­kan­ka­mam kie­kiui duo­me­nų as­me­nį kaip spe­cia­lų­jį liu­dy­to­ją apk­laus­ti drau­džia­ma, jam tu­ri bū­ti su­tei­kia­mas įta­ria­mo­jo sta­tu­sas.

Anot re­ko­men­da­ci­jų, as­me­nys kaip spe­cia­lie­ji liu­dy­to­jai tu­rė­tų bū­ti apk­lau­sia­mi itin re­tais at­ve­jais.

Tarp Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so pa­tai­sų kū­rė­jų bu­vęs par­la­men­ta­ras Ju­lius Sa­ba­taus­kas sa­ko, kad spe­cia­lis­tai tu­rė­tų iš­nag­ri­nė­ti, ar spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­so tai­ky­mas ne­nu­kry­po nuo nor­mos ir iš ti­krų­jų pa­si­tei­si­no. Jis pats ma­no, kad rei­kė­tų grįž­ti prie pra­di­nės ins­ti­tu­to kū­ri­mo idė­jos kaip spe­cia­liuo­sius liu­dy­to­jus apk­laus­ti tik žmo­nes, tu­rin­čius tei­si­nę ne­lie­čia­my­bę.

„Gir­di­me daug to­kių at­ve­jų, kai as­me­niui tai­ko­mas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas. Aš vis dėl­to ma­nau, gal­būt rei­kė­tų grįž­ti prie pir­mi­nės idė­jos, kad spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas bū­tų tai­ko­mas tik tiems as­me­nims, ku­rie tu­ri im­uni­te­tą nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės, ir aiš­kiai tai įra­šy­ti Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­se“, – tei­gė J.Sa­ba­taus­kas.

„Vie­šo­jo­je erd­vė­je daž­nai pa­inio­ja­ma, kad tai yra tas pats, kaip įta­ria­ma­sis. Tai yra ne­tie­sa. Ir klau­si­mas ki­tas: ko­kiais mo­ty­vais ve­da­mi tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai su­tei­kia as­me­niui spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są, ku­ris daž­nai ne­pe­rau­ga į įta­ria­mo­jo?“ – pri­dū­rė jis.

„Šach­ma­tų partija“

Su­teik­ti as­me­niui spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są ga­li už­tek­ti ir skun­do. To­kiu at­ve­ju šis sta­tu­sas ap­sau­gos žmo­gų nuo ne­pag­rįs­to bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, nes ne­sant spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo ins­ti­tu­tui jam grei­čiau­siai for­ma­liai, re­mian­tis tik skun­de pa­tei­kia­mais duo­me­ni­mis, bū­tų reiš­kia­mi įta­ri­mai, sa­ko pro­ku­ro­ras V.Ku­kai­tis.

„Jei­gu jūs, pa­vyz­džiui, tu­ri­te rim­tą konf­lik­tą, gin­čą, pyk­čius su ki­tu žmo­gu­mi. Jis vė­liau ga­li par­ašy­ti skun­dą tei­sė­sau­gai, kad jūs jį su­mu­šė­te, apš­mei­žė­te ar ap­vo­gė­te, su­kčia­vo­te ir pa­na­šiai. Ta­čiau tai reiš­kia, kad jūs ga­li­te bū­ti ap­kal­tin­tas vi­siš­kai ne­pag­rįs­tai, nors duo­me­nų apie jū­sų esą pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą for­ma­liai yra. To­kius duo­me­nis rei­kia pa­ti­krin­ti, ar taip iš ti­krų­jų bu­vo, to­dėl iš pri­nci­po spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas čia bū­tų ap­sau­ga nuo ne­pag­rįs­to bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo, nuo per anks­ty­vo ne­pag­rįs­to ta­pi­mo įta­ria­muo­ju“, – sa­kė tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nas, pri­si­dė­jęs ren­giant ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro re­ko­men­da­ci­jas dėl spe­cia­lių­jų liu­dy­to­jų apk­lau­sos.

Pa­sak jo, spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas yra ge­ras aks­ti­nas žmo­gui bend­ra­dar­biau­ti su tei­sė­sau­ga ir pa­teik­ti pil­ną sa­vo ver­si­ją apie vyk­do­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Tuo me­tu ad­vo­ka­tas E.Bud­vy­tis tvir­ti­na, kad pro­ku­ro­rai sa­vo ruo­žtu šį sta­tu­są ga­li nau­do­ti ir kaip psi­cho­lo­gi­nio spau­di­mo prie­mo­nę, tu­rė­da­mi ome­ny­je, kad šis sta­tu­sas yra tar­si tar­pi­nė gran­dis tarp liu­dy­to­jo ir įta­ria­mo­jo.

Siek­da­mas už­duo­ti spe­ci­fi­nius klau­si­mus, grei­čiau baig­ti iki­teis­mi­nius ty­ri­mus ty­rė­jas ga­li su­teik­ti as­me­niui spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są ir ne­tu­rė­da­mas tam tei­si­nio pa­grin­do ar pla­nų vė­liau pa­teik­ti įta­ri­mus, sa­kė ad­vo­ka­tas.

Ta­čiau šio sta­tu­so tai­ky­mas ga­li at­si­suk­ti prieš pa­tį ty­rė­ją, jei­gu apk­lau­sia­ma­sis ar jo ad­vo­ka­tas sa­vo gi­na­mo­jo nau­dai pri­tai­kys spe­ci­fi­nes spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo tei­ses ne­su­tik­ti duo­ti par­ody­mų ar­ba duo­ti me­la­gin­gus par­ody­mus, iš­ven­giant už tai bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.

„Čia yra šach­ma­tų par­ti­ja, ku­rio­je nu­ga­lė­to­jas pri­klau­so nuo pro­ku­ro­ro ir ad­vo­ka­to ta­len­to. Ir nuo abie­jų są­ži­nės“, – kal­bė­jo ad­vo­ka­tas.