Sparčiai auga lietuvių nerimas dėl nelegalios migracijos
Lie­tu­viai vis la­biau ne­ri­mau­ja dėl ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos grės­mių sau­gu­mui, ro­do penk­ta­die­nį pa­skelb­ta apk­lau­sa.

Ty­ri­mo me­tu pa­pra­šy­ti įvar­dy­ti tris svar­biau­sias vie­šo­jo sau­gu­mo prob­le­mas, ne­le­ga­lią mig­ra­ci­ją pa­si­rin­ko 19 proc. res­pon­den­tų – pen­kis­kart dau­giau nei me­tais anks­čiau, kai šią grės­mę įžvel­gė 4 proc. apk­laus­tų­jų.

„Mes tu­ri­me prob­le­mą, ku­rią vi­si ma­to­me aki­vaiz­džiai, ji yra kaž­kur to­li, bet ji yra nu­švie­čia­ma pa­kan­ka­mai ak­ty­viai“, – žur­na­lis­tams sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, pri­sta­ty­da­mas per­nai ru­de­nį at­lik­to pla­taus mas­to ty­ri­mo re­zul­ta­tus.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, mig­ra­ci­jos prob­le­mą po­li­ti­kai ak­ty­viau ke­lia ir dėl ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų.

Dau­giau­siai gy­ven­to­jų svar­biau­sio­mis vie­šo­jo sau­gu­mo prob­le­mo­mis įvar­di­jo smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus ir ko­rup­ci­ją. Smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus įvar­di­jo 39 proc. res­pon­den­tų, ko­rup­ci­ją – 37 proc. apk­laus­tų­jų, eis­mo sau­gu­mą – 34 proc. žmo­nių, su nar­ko­ti­kais su­si­ju­sius nu­si­kal­ti­mus – 28 proc. res­pon­den­tų.

73 proc. apk­laus­tų­jų nu­ro­dė, kad Lie­tu­vo­je jau­čia­si sau­gūs. 67 proc. res­pon­den­tų ma­no, kad jų gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­vė­je ri­zi­ka tap­ti nu­si­kal­ti­mo au­ka yra ma­ža.

Tarp prie­žas­čių, ko­dėl jau­čia­si ne­sau­giai, gy­ven­to­jai dau­giau­siai įvar­di­jo kri­mi­no­ge­ni­nę si­tua­ci­ją, di­de­lį nu­si­kals­ta­mu­mą, di­de­lį įvai­rių ne­lai­mių skai­čių. Re­čiau bu­vo mi­ni­mos kon­kre­tes­nės prie­žas­tys – ne­sau­gi gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, ne­apš­vies­tos gat­vės, ne­už­ti­krin­tas sau­gu­mas vie­šo­se erd­vė­se, aso­cia­lūs as­me­nys, gir­ta­vi­mas vie­šo­se vietose

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, apie treč­da­lis gy­ven­to­jų per pa­sta­ruo­sius me­tus ne­pa­da­rė nie­ko, kad ap­sau­go­tų sa­ve, sa­vo ar­ti­muo­sius bei sa­vo tur­tą. De­šim­ta­da­lis gy­ven­to­jų ti­krai su­tik­tų da­ly­vau­ti veik­lo­je, rū­pi­nan­tis sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sau­gu­mu.

„Čia ten­ka kons­ta­tuo­ti ne vien sau­gu­mo klau­si­mą, bet ir klau­si­mą apie re­gio­nų plė­trą, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mą, ta­me tar­pe ir sau­gu­mą. Vi­suo­me­nė­je šian­dien yra la­bai ga­ji po­zi­ci­ja, kad kaž­kas už ma­ne tu­ri pa­da­ry­ti. O kas tas kaž­kas? Val­džia. O ko­kia val­džia? Blo­ga val­džia, bet ji vis tiek tu­ri pa­da­ry­ti“, – sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Šiuo at­ve­ju aš ma­nau, kad val­džia tu­ri ne­truk­dy­ti pir­miau­sia žmo­nėms ska­tin­ti ini­cia­ty­vas, ta­me tar­pe ir sau­gu­mo klau­si­mais“, – pri­dū­rė jis.

Iš vi­sų tir­tų ins­ti­tu­ci­jų gy­ven­to­jai ir to­liau ge­riau­siai ver­ti­no Vals­ty­bės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos (VPGT) dar­bą – 87 proc. apk­laus­tų­jų tei­gia­mai ver­ti­na šią ins­ti­tu­ci­ją.

„Gais­ri­nin­kai yra kil­ni mi­si­ja gel­bė­ti žmo­gų, vie­na­reikš­miš­kai ir ne­pai­sant kai ku­rių dis­ku­si­nių įvy­kių, tie gel­bė­ji­mo dar­bai ti­krai yra at­lie­ka­mi pa­kan­ka­mai pro­fe­sio­na­liai“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Po­li­ci­ją tei­gia­mai ver­ti­no 71 proc. žmo­nių, Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bą – 62 proc., Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bą ir Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tą – 61 proc., Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bą – 54 pro­cen­tai.

Mi­nis­te­ri­jos ir po­li­ci­jos už­sa­ky­mu rep­re­zen­ta­ty­vią Lie­tu­vos gy­ven­to­jų apk­lau­są rin­kos ir vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­ja „Spin­ter ty­ri­mai“ at­li­ko 2015 me­tų rugp­jū­čio 20 – spa­lio 28 die­no­mis. In­di­vi­dua­lių in­ter­viu bū­du vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se apk­laus­tas 3011 res­pon­den­tas nuo 15 iki 75 me­tų am­žiaus. Ty­ri­mo re­zul­ta­tų sta­tis­ti­nė pa­klai­da ne­vir­ši­ja 1,8 proc.