Sovietų pergalės dieną – konservatorių dovanėlė
Sei­mo na­riai Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Lau­ry­nas Kas­čiū­nas, Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Ri­man­tas Jo­nas Da­gys ir Pa­ulius Sau­dar­gas Sei­me re­gis­tra­vo įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tą, ku­riuo sie­kia­ma užd­raus­ti pla­tin­ti, nau­do­ti su­si­rin­ki­muo­se ar ki­tuo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se ar­ba ki­taip de­mons­truo­ti dvis­pal­ves juo­dai oran­ži­nes Geor­gi­jaus (Šv. Jur­gio) juo­stas.

A. Ažubalio teigimu, Georgijaus juostos plačiai pradėtos naudoti 2005 m., kuomet Rusijoje buvo minimos 60-tosios Sovietų Sąjungos pergalės prieš nacistinę Vokietiją Antrajame pasauliniame kare metinės, taip siekiant priminti Sovietų Sąjungos pergalę ir pagerbti kare dalyvavusių sovietų karių atminimą.

„Lietuva neturi dėl ko švęsti, nes Lietuvai šio karo pabaiga atnešė 50 metų trukusią Sovietų Sąjungos okupaciją, skausmą ir tremtis. Dabartinė Rusijos vadovybė neigia ir nesutinka pasmerkti stalinistines represijas ir totalitarinio režimo nusikaltimus. Priešingai, šalis, save laikanti Antrojo Pasaulinio karo laimėtoja, vykdo atvirus karus prieš suverenias valstybes ir savo kaimynus, demonstruoja karinę galią bei toliau vykdo kitus ardomuosius veiksmus. Todėl Georgijaus juostos naudojimo ribojimas yra teisingas tiek istoriniu, tiek šiandieninės politinės situacijos aspektu“, – pataisas komentavo Seimo narys.

„Rusijoje oficialiai buvo skelbiama, kad ši juostelė nėra politinis ar koks nors ideologinis simbolis ir negali būti naudojamas politinių partijų ar kitų judėjimų savireklamos tikslais. Tačiau ši „taisyklė“ buvo labai greitai sulaužyta, kada juostelės simbolika buvo monopolizuota Rusijos vadovybę palaikančiųjų ekstremistinių jėgų ir tapo ne tik Rusijos vidinės konsolidacijos, tačiau ir jos atgimusio ekspansionizmo, siejamo su bandymais atgauti didžiosios galios statusą, ženklu. Po Rusijos įvykdytos Krymo okupacijos ir aneksijos bei Rusijos remiamų separatistų karinių veiksmų Rytų Ukrainoje, Georgijaus juostos tikroji pirminė reikšmė buvo visiškai devalvuota. Rusijos reguliariosios kariuomenės kariai, kariaujantys Ukrainos teritorijoje, prorusiški separatistai šias juostas dėvi kaip atpažinimo ženklą“, – teigė L. Kasčiūnas

„Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, nacionaliniam saugumui kylančius iššūkius ir siekiant saugoti tokius principus ir vertybes kaip suverenitetas, laisvė, demokratinė santvarka, taip pat užtikrinti viešąją tvarką ir užkirsti kelią įvairioms provokacijos ar bandymams kurstyti tautinę nesantaiką, kuo yra suinteresuota dabartinė Rusija, teikiamos Susirinkimų įstatymo 5 straipsnio 3 punkto ir Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 524 straipsnio pataisos, kuriomis siekiama dvispalvę juodai oranžinę Georgijaus (Šv. Jurgio) juostą priskirti prie nacistinių ar komunistinių simbolių, kurių platinimas ar demonstravimas yra ribojamas, o už jo nesilaikymą taikoma administracinė atsakomybė“, – teigia parlamentarai.