Sostinės centre – tautininkų eitynės
Tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ja­mo­se ei­ty­nė­se Vil­niu­je da­ly­va­vo apie 1–1,5 tūkst. žmo­nių. Jo­se tra­di­ciš­kai skam­bė­jo tau­ti­nių ma­žu­mų kri­ti­kuo­ja­mas šū­kis „Lie­tu­va – lie­tu­viams“.

Ne­ši­ni pla­ka­tu „Di­džiuo­juo­si, jog esu lie­tu­vis“, tris­pal­vė­mis bei is­to­ri­nė­mis Lie­tu­vos vė­lia­vo­mis ei­ty­nių da­ly­viai žy­gia­vo nuo Ka­ted­ros aikš­tės link Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės. Jų gre­to­se ėjo ke­le­tas Sei­mo na­rių, sig­na­ta­rų, ke­lių bai­ke­rių klu­bų na­riai. Šiau­lie­tis na­cio­na­lis­tas Min­dau­gas Ger­val­das (Mur­za) su bend­ra­žy­giais ne­šė sa­vo vė­lia­vas, mi­nio­je taip pat bu­vo ma­ty­ti pla­ka­tas „Svei­kas pro­tas įspė­ja: ak­las pa­si­ti­kė­ji­mas EU – pa­vo­jin­gas mū­sų gy­vy­bei“.

Ei­da­ma Ge­di­mi­no pros­pek­tu mi­nia daž­niau­siai skan­da­vo „Lie­tu­va – lie­tu­viams“, tuo me­tu ją ša­li­gat­viu ly­dė­ję ke­li žmo­nės vis pri­dė­da­vo „Ir ki­tiems“ ar­ba „Lie­tu­va – vi­siems!“. Be šū­kių „Lie­tu­va!“, skam­bė­jo ir šū­kiai „U­krai­na!“, „Lie­tu­va – Lie­tu­vos vai­kams. Ne Ry­tams, ne Va­ka­rams“.

Vie­nas iš Tau­ti­nin­kų są­jun­gos va­do­vų Ju­lius Pa­nka tei­gė, kad jų tra­di­ci­nis šū­kis da­bar ta­po itin ak­tua­lus.

„Šis šū­kis, ypač šiais me­tais, yra la­bai ak­tua­lus ir įgau­na vi­sai ki­tą pra­smę. Mums vi­są lai­ką sa­ky­da­vo, ko­dėl jūs sa­ko­te „Lie­tu­va – lie­tu­viams“, kam ji dau­giau ga­li pri­klau­sy­ti, ir šai­py­da­vo­si iš mū­sų. O dar­ba tie, ku­rie šai­po­si, jau už­ti­lo. Ko­dėl jie už­ti­lo? Nes jau dau­giau kaip me­tai Ukrai­no­je lie­ja­si krau­jas, ir šū­kis „U­krai­na – ukrai­nie­čiams“ jau nie­kam ne­bea­tro­do pa­se­nęs, ne­ak­tua­lus. Mes ma­to­me, kad tas šū­kis ypač rei­ka­lin­gas Ukrai­nai. Taip pat mes pa­ma­tė­me, kad šiais me­tais al­ka­nų dy­ka­duo­nių gau­jos ver­žia­si per Eu­ro­pos sie­nas, vyk­do­mas nau­jas tau­tų kraus­ty­ma­sis. (...) Mes ko­vo­si­me ir ne­pa­si­duo­sei­me, kad ir po šim­to me­tų mū­sų proa­nū­kiai šauk­tų: „Lie­tu­va – lie­tu­viams!“ – kal­bė­jo J.Pa­nka.

Vie­šą­ją tvar­ką per ei­ty­nes už­ti­kri­no gau­sios sos­ti­nės po­li­ci­jos pa­jė­gos. Už gir­to pa­si­ro­dy­mą vie­šo­jo­je vie­to­je su­lai­ky­tas ir į Vil­niaus mies­to tre­čią­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­ty­tas vie­nas as­muo.

Ka­ted­ros aikš­tė­je, tau­ti­nin­kų ei­ty­nių pra­džios vie­to­je, jų to­le­ran­ci­jos ly­gį ma­ta­vo žy­dų tau­ty­bės vil­nie­tis Da­nie­lius Lups­hit­zas. Jis, ren­kan­tis ei­ty­nių da­ly­viams, prie Ge­di­mi­no pa­mink­lo sto­vi­nia­vo ap­si­go­bęs Iz­rae­lio vė­lia­va.

„Aš žiū­riu į tas ei­ty­nes, ne­da­ly­vau­ju jo­se, aš da­ly­va­vau ki­to­se ei­ty­nė­se. Kaip nuo­sta­bu, kad ne­be­gy­ve­na­me ru­so-na­cių są­jun­go­je, o gy­ve­na­me nuo­sta­bio­je ne­prik­lau­so­mo­je de­mo­kra­ti­nė­je Lie­tu­vo­je. Šian­dien ma­no šven­tė, aš pa­si­puo­šęs šian­dien“, – BNS sa­kė D.Lups­hit­zas, pa­klaus­tas, ką jis vei­kia na­cio­na­lis­ti­nia­me ren­gi­ny­je.

Vy­ras tvir­ti­no, kad ne­prik­lau­so­mo­je Lie­tu­vo­je jau­čia­si sau­giai, nors ne­igia­mų reak­ci­jų, keiks­ma­žo­džių iš ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių su­lau­kia ne­re­tai.

„Vi­so­kios reak­ci­jos bu­vo ir keiks­ma­žo­džių vi­sa­da yra, net kai ei­nu Pi­lies gat­ve be vė­lia­vos. Va­kar ma­ne va­di­no žy­du, bet aš nie­ko ne­ga­liu pa­da­ry­ti, aš esu žy­das“, – sa­kė jis.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė Tau­ti­nio jau­ni­mo są­jun­gai bu­vo da­vu­si lei­di­mą or­ga­ni­zuo­ti ei­ty­nes, ku­rio­se ga­lė­jo da­ly­vaut iki 10 tūkst. as­me­nų.

Dėl šių ei­ty­nių ne­ri­mą bu­vo iš­sa­kiu­si Lie­tu­vos žy­dų bend­ruo­me­nė. Ji prieš ke­lias die­nas iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me re­ko­men­da­vo Vy­riau­sy­bei ir Vil­niaus bei Kau­no mies­tų sa­vi­val­dy­bėms im­tis prie­mo­nių, kad ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šven­tė ne­bū­tų ly­di­ma „neo­na­cis­ti­nių skan­duo­čių, ei­ty­nių ar ki­tų pa­na­šaus po­bū­džio ženk­lų bei ren­gi­nių“.

Par­eiš­ki­me tvir­tin­ta, kad per­nai per tau­ti­nin­kų or­ga­ni­zuo­tas ei­ty­nes nau­do­ta „fa­šis­ti­nė ir ra­sis­ti­nė sim­bo­li­ka, seg­re­ga­ci­nes idė­jas at­spin­din­čios skan­duo­tės“.

J.Pa­nka to­kius tei­gi­nius pa­va­di­no šmeiž­tu. Pa­sak jo, žy­dai lie­tu­vių gre­to­se prieš be­veik šimt­me­tį ko­vo­jo Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų me­tu, o tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je bu­vo sėk­min­gai in­teg­ra­vę­si į Lie­tu­vos vi­suo­me­nę.

Penk­ta­die­nio vi­dur­die­nį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės kuo­pos bei or­kes­tro ve­da­mas šven­ti­nis par­adas jau vy­ko nuo Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tės iki Ka­ted­ros aikš­tės. Jo­se da­ly­va­vo apie 3 tūkst. žmo­nių, jo­kie šū­kiai ne­bu­vo skan­duo­ja­mi.