Sostinės centre pražydo neužmirštuolės
Jau tre­čius me­tus ren­gia­ma, di­de­lio mies­tie­čių dė­me­sio su­lau­kian­ti Ne­už­mirš­tuo­lių pie­vos ak­ci­ja – vie­nas iš ren­gi­nių, skir­tų pa­mi­nė­ti Lais­vės gy­nė­jų die­ną, Sau­sio 13-ąją. 

Anks­čiau Lu­kiš­kių aikš­tė­je vyk­da­vęs ren­gi­nys šie­met vy­ko prieš­ais Na­cio­na­li­nę Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ką.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai ir da­ly­viai drau­ge su­for­ma­vo ne­už­mirš­tuo­lių pie­vą iš ne­už­mirš­tuo­lės žie­dų, sim­bo­li­zuo­jan­čių at­mi­ni­mą ir pa­gar­bą tiems, ku­rie ko­vo­jo už Lie­tu­vos lais­vę.

.