Sostinėje nulupta gatvės lentelė lenkų kalba
Sos­ti­nės Var­šu­vos gat­vė­je nu­lup­ta de­ko­ra­ty­vi­nė gat­vės len­te­lė len­kų kal­ba, sa­vi­val­dy­bė apie įvy­kį pra­ne­šė po­li­ci­jai.

„Prieš va­lan­dą-pu­san­tros su­ži­no­jau, kad ta len­te­lė yra din­gu­si, tur­būt la­bai aki­vaiz­du, kad ji din­gu­si ne be pik­tų kės­lų“, – BNS sek­ma­die­nį sa­kė sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, – „Tas da­ly­kas, nors ir sim­bo­li­nis, bet ga­na rim­tas, to­dėl iš kar­to pra­ne­šė­me po­li­ci­jai ir, be abe­jo, ta len­te­lė bus at­sta­ty­ta“.

„Ar­ba tai ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo komp­lek­są jau­čian­čių žmo­nių ne­no­ras de­mons­truo­ti pa­gar­bos ženk­lus kai­my­nams ir bend­ra­pi­lie­čiams, ar­ba dar blo­giau, (dar­bas) tų žmo­nių, ku­rie ne­no­ri, kad kū­sų kai­my­nai len­kai jaus­tų bend­ru­mą su mu­mis ir, kaip ne­se­niai apk­lau­so­se pa­skelb­ta, aiš­kiai pa­sa­ky­tų, kad jie pa­si­ruo­šę gin­ti mus ag­re­si­jos at­ve­ju“, – pik­ti­no­si me­ras.

Sos­ti­nės Var­šu­vos gat­vė­je de­ko­ra­ty­vi­nė len­te­lė len­kų kal­ba bu­vo ati­deng­ta rug­sė­jį. Vil­niu­je iš vi­so yra ne­to­li de­šim­ties de­ko­ra­ty­vi­nių len­te­lių ki­to­mis kal­bo­mis – Ru­sų, Is­lan­dų, Žy­dų, To­to­rių, Vo­kie­čių gat­vė­se, Va­šing­to­no aikš­tė­je.

Šio sa­vait­ga­lio at­ve­jis – ne­be pir­ma­sis iš­puo­lis prieš dvi­kal­bes len­te­les. Rug­sė­jį pa­ka­bi­nus len­te­lę Ru­sų gat­vė­je, jau po pus­die­nio ji bu­vo už­ter­lio­ta da­žais.

Dėl dvi­kal­bių len­te­lių į teis­mą krei­pė­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Vil­niaus aps­kri­ty­je, siek­da­ma įro­dy­ti, kad de­ko­ra­ci­nės len­te­lės ka­bi­na­mos ne­tei­sė­tai. Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Vil­da Vai­čiū­nie­nė tei­gia, kad ne lie­tu­vių kal­ba už­ra­šy­tos len­te­lės prieš­ta­rau­ja tei­sės ak­tams, ku­riuo­se nu­ro­do­ma, kad Lie­tu­vo­je vie­šie­ji už­ra­šai yra vals­ty­bi­ne kal­ba.

Sa­vo ruo­žtu sa­vi­val­dy­bė ma­no, kad pa­ka­bin­tos dvi­kal­bės len­te­lės ne­pa­žei­džia įsta­ty­mų, nes jų tiks­las nė­ra in­for­ma­ci­nis – jos yra de­ko­ra­ty­vi­nės, ka­bi­na­mos ne kiek­vie­no­je gat­vė­je, skir­tos par­ody­ti pa­gar­bą tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vams, tau­tų ry­šiams.