Sostinėje minėtos karo pabaigos metinės
Ru­si­jai mi­nint per­ga­lę prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re, ke­li tūks­tan­čiai dau­giau­sia ru­siš­kai kal­ban­čių žmo­nių šeš­ta­die­nį Vil­niu­je su­si­rin­ko į An­ta­kal­nio ka­pi­nes pa­gerb­ti žu­vu­sių ir gy­vų ka­ro ve­te­ra­nų.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pri­žiū­ri­mas mi­nė­ji­mas vy­ko be in­ci­den­tų, dau­ge­lis žmo­nių rin­ko­si su rau­do­nais gvaz­di­kais, tul­pė­mis, ku­rias dė­jo ša­lia me­mo­ria­lo, skir­to pa­gerb­ti ka­ro au­kas, ar­ba do­va­no­jo jas ve­te­ra­nams.

Di­džio­ji dau­gu­ma ren­gi­nio da­ly­vių bu­vo pri­si­se­gę is­to­ri­nį Ru­si­jos ka­ri­nį sim­bo­lį - Geor­gi­jaus juo­ste­lę. Pri­si­se­gę šį ženk­lą ru­sai tei­gia, kad so­li­da­ri­zuo­ja­si su An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais žu­vu­siais ru­sų ka­riais ir gy­vais li­ku­siais ka­ro ve­te­ra­nais. Tuo me­tu kri­ti­kai sa­ko, jog Geor­gi­jaus juo­ste­lė yra įgi­ju­si Ru­si­jos ag­re­si­jos Ukrai­no­je at­spal­vį, nes jas se­gi Ru­si­jos re­mia­mi se­pa­ra­tis­tai Ukrai­no­je.

Geor­gi­jaus juo­ste­lės Ru­si­jos am­ba­sa­dos dar­buo­to­jų ir mi­nė­ji­mo da­ly­vių bu­vo da­li­ja­mos prie įėji­mo į An­ta­kal­nio ka­pi­nes.

Prie me­mo­ria­lo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ve­te­ra­nus vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai sa­kė kal­bas, jas ly­dė­jo šūks­niai, mi­nė­ji­me dai­nuo­tos ru­siš­kos ka­ri­nės ir liau­dies dai­nos.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vęs Mask­vo­je gi­męs, ta­čiau Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis Mi­chai­las, ne­no­rė­jęs at­skleis­ti sa­vo pa­var­dės, pa­sa­ko­jo, kad An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re ka­ria­vo jo tė­vas. Jis tei­gė ne­jau­čian­tis skir­tu­mo, kad Eu­ro­po­je ka­ro pa­bai­go­je mi­ni­ma ge­gu­žės 8-ąją, o Ru­si­jo­je ge­gu­žės 9-ąją, ta­čiau pats šią die­ną ren­ka­si no­rė­da­mas pa­gerb­ti į mi­nė­ji­mą at­ei­nan­čius ka­ro ve­te­ra­nus.

„Šven­čiu ge­gu­žės 9-ąją tra­di­ciš­kai. Čia vi­si ve­te­ra­nai da­ly­vau­ja, vi­sa­da šven­čia ši­tą šven­tę“, - BNS sa­kė Mi­chai­las.

Lie­tu­vos va­do­vai An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gą Eu­ro­po­je mi­nė­jo ge­gu­žės 8 die­ną. Ka­ro pa­bai­ga Lie­tu­vo­je ge­gu­žės 9-ąją bu­vo mi­ni­ma so­viet­me­čiu.

An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re žu­vo dau­giau nei 60 mi­li­jo­nų žmo­nių, ku­rių dau­gu­ma – ci­vi­liai. Į šį ka­rą bu­vo įtrauk­ta 61 vals­ty­bė.

Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui Lie­tu­va li­ko oku­puo­ta so­vie­tų. Iki 1952 me­tų į la­ge­rius ir trem­tį iš­vež­ta 275 tūkst. ša­lies pi­lie­čių, žu­vo per 20 tūkst. re­zis­ten­tų, jų šei­mų na­rių ir rė­mė­jų.