Sociologas: skandalas atsiliepė ir „valstiečių“, ir Ramūno Karbauskio reitingams
Ki­lęs skan­da­las at­si­lie­pė tiek Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS), tiek ir jos va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio rei­tin­gams, sa­ko so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

„Po­vei­kis yra, kal­bant apie par­ti­ją, jų rei­tin­gas nu­kri­to 6 proc. punk­tais. Tie bal­sai kaž­kur nu­ėjo, da­lis – prie ne­ži­nan­čių, už ką bal­suot, to­kių pa­dau­gė­jo 7 proc. punk­tais, per mė­ne­sį tai ga­na daug, koks pro­cen­tas te­ko so­cial­de­mo­kra­tams, pro­cen­tas Li­be­ra­lų są­jū­džiui“, – BNS sa­kė dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį skel­bia­mą apk­lau­są at­li­ku­sios bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ va­do­vas V.Gai­dys.

Kaip ro­do dien­raš­čio skel­bia­ma apk­lau­sa, už LVŽS rin­ki­muo­se bal­suo­tų 25 proc. apk­laus­tų­jų, kai prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 31,5 pro­cen­to. An­tri pa­gal po­pu­lia­ru­mą –Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, už ku­riuos bal­suo­ti ža­dė­jo 10,4 proc. apk­laus­tų­jų (11,8 proc. gruo­dį).

Už Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ją bal­suo­tų 9,9 proc. res­pon­den­tų (7,8 proc.), o už Li­be­ra­lų są­jū­dį – 5 proc. (4,3 proc. gruo­dį). Ki­tos par­ti­jos ne­per­ženg­tų 5 proc. bar­je­ro, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos, Dar­bo par­ti­jos bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ rei­tin­gas yra apie 2 pro­cen­tus.

„Ne tiek daug par­ti­jų pe­rei­na bar­je­rą, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Dar­bo par­ti­ja to­liau nyks­ta, ir ne­be­si­ma­to jau jų, la­bai to­li“, – si­tua­ci­ją api­bū­di­no V.Gai­dys.

V.Gai­dys taip pat pa­žy­mė­jo, kad apk­lau­sa pra­dė­ta dar prieš ky­lant skan­da­lui dėl LVŽS at­sto­vės Gre­tos Kil­di­šie­nės, o baig­ta – jo įkarš­ty­je, tad „vals­tie­čių“ po­pu­lia­ru­mo smu­ki­mas dar ga­li vi­siš­kai ir ne­at­sis­pin­dė­ti. „Y­ra tam ti­kri niuan­sai, pra­džio­je įtam­pa ne­bu­vo to­kia di­de­lė, ji au­go kiek­vie­ną die­ną. Jei vi­sa apk­lau­sa bū­tų pa­sku­ti­nę die­ną, tas re­zul­ta­tas gal­būt bū­tų ryš­kes­nis“, – pa­brė­žė V.Gai­dys.

Pa­sak so­cio­lo­go, ly­giai tiek pat kaip ir par­ti­jos, še­šiais pro­cen­ti­niais punk­tais nu­kri­to ir pa­ties R.Kar­baus­kio rei­tin­gas, tuo tar­pu ki­tas šios po­li­ti­nės jė­gos ly­de­ris, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iš­lai­kė po­pu­lia­ru­mą, vis ge­riau ver­ti­na­mi ir ži­no­mes­ni tam­pa jo ka­bi­ne­to mi­nis­trai. „Mi­nis­trai tam­pa vis ži­no­mes­ni, ypač A.Ve­ry­gos pa­ki­lo rei­tin­gas, L.Ku­ku­rai­čio, Sei­mo pir­mi­nin­kas 10 proc. punk­tų pri­au­go, vi­si mi­nis­trai su tei­gia­mu ženk­lu“, – sa­kė V.Gai­dys.

Pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mu po­li­ti­ku iš­lie­ka LVŽS de­le­guo­tas prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­rį tei­gia­mai ver­ti­na 68,3 proc. res­pon­den­tų, ly­giai tiek, kiek ir gruo­dį. An­tra – pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ku­rią pa­lan­kiai ver­ti­na 62,7 proc. apk­laus­tų­jų (60,8 proc.), už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą Li­ną Lin­ke­vi­čių tei­gia­mai ver­ti­na 49,2 proc. (46,3 proc.) ty­ri­mo da­ly­vių.

LVŽS va­do­vą R.Kar­baus­kį pa­lan­kiai ver­ti­na 46,3 proc. res­pon­den­tų, o prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 51,7 pro­cen­to. Penk­tas rei­tin­gų len­te­lė­je yra Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, ku­rį pa­lan­kiai ver­ti­na 44,3 apk­laus­tų­jų (42,7 proc. gruo­dį).

Pa­ly­gin­ti su gruo­džio mė­ne­sio apk­lau­sos re­zul­ta­tais, aki­vaiz­džiai ki­lo Sei­mo pir­mi­nin­ko „vals­tie­čio“ Vik­to­ro Pra­nckie­čio po­pu­lia­ru­mas – nuo 28,5 proc. iki 37,7 proc. pa­lan­kių ver­ti­ni­mų, taip pat rei­tin­gų len­te­lė­je į vir­šų smar­kiai ki­lo dau­gu­ma Mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių, pvz., so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio po­pu­lia­ru­mas pa­di­dė­jo nuo 11,2 proc. iki 18 proc., švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės – nuo 13 proc. iki 20,3 proc., fi­nan­sų mi­nis­tro Vi­liaus Ša­po­kos – nuo 10,1 proc. iki 20,2 pro­cen­to.

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ at­li­ko sau­sio 12–22 die­no­mis.