Sociologas: pasitikėjimas kariuomene yra aukščiausias per dvylika metų
Per pa­sta­rą­jį mė­ne­sį reikš­min­gai pa­di­dė­jo gy­ven­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne ir šiuo me­tu yra aukš­čiau­sias per dvy­li­ka me­tų, sa­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius Vla­das Gai­dys.

„Pa­si­ti­kė­ji­mas ka­riuo­me­ne pa­di­dė­jo, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siu mė­ne­siu, bu­vo 53 proc. pa­lan­kių ver­ti­ni­mų, da­bar be­veik 60 proc., kas čia įvy­ko, su­nku pa­sa­ky­ti, bet ma­to­si, kad bu­vęs „auk­si­nių ša­ku­čių“ skan­da­las vi­siš­kai už­si­mir­šo, dar dau­giau, ka­riuo­me­nės rei­tin­gas yra aukš­čiau­sias per dvy­li­ka me­tų“, – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį skel­bia­mos apk­lau­sos duo­me­nis BNS ko­men­ta­vo V.Gai­dys.

„Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­tos apk­lau­sos duo­me­ni­mis, ka­riuo­me­ne pa­si­ti­ki 59,6 proc. gy­ven­to­jų, kai prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 53,1 pro­cen­to. Taip pat ba­lan­dį su­ma­žė­jo žmo­nių, ku­rie ne­pa­si­ti­ki ka­riuo­me­ne – nuo 17,9 proc. ko­vą iki 12,9 proc. šiuo me­tu. Rep­re­zen­ta­ty­vi ša­lies gy­ven­to­jų apk­lau­sa bu­vo at­lik­ta ba­lan­džio 1–9 die­no­mis.

„2005 me­tų spa­lį bu­vo ne­lem­tas in­ci­den­tas, kai ru­sų lėk­tu­vas įskri­do, nu­kri­to, čia nieks ne­pas­te­bė­jo, ir la­bai stip­riai kri­to rei­tin­gas, ku­ris bu­vo ne­at­sis­ta­tęs iki da­bar. Pa­ga­liau ka­riuo­me­nė grį­žo į sa­vo tin­ka­mą vie­tą“, – tei­gė V.Gai­dys. 2005 me­tais Ša­kių ra­jo­ne pa­sie­ny­je su Ka­ra­liau­čiaus sri­ti­mi su­du­žo Ru­si­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vas „Su-27“, pi­lo­tas sau­giai ka­ta­pul­ta­vo­si.

Ki­ti apk­lau­sos duo­me­nys ro­do, kad tra­di­ciš­kai gy­ven­to­jai la­biau­siai pa­si­ti­ki ug­nia­ge­siais (90,2 proc.), an­tro­je vie­to­je pa­gal pa­si­ti­kė­ji­mą – po­li­ci­ja (61,8 proc.). To­liau ri­kiuo­ja­si ka­riuo­me­nė, pre­zi­den­tė (59,5 proc.), Baž­ny­čia (52,1 proc.), švie­ti­mas (47,2 proc.). Ma­žiau­siai žmo­nės pa­si­ti­ki par­ti­jo­mis (9,1 proc.) bei Sei­mui (12,9 proc.).