Socialinių įmonių įstatymo pakeitimai gali lemti neįgalių darbuotojų atleidimus
Sei­me svars­to­ma So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja ga­li lem­ti, kad di­de­lė da­lis so­cia­li­nė­se įmo­nė­se dir­ban­čių ne­įga­lių­jų pra­ras dar­bo vie­tas ir pa­blo­gės jų įdar­bi­ni­mo ga­li­my­bės.

„Pa­gal da­bar svars­to­mą pro­jek­tą, nu­ma­ty­ta, kad ne­įga­lie­ji ne­ga­lės dirb­ti ki­tos įmo­nės pa­tal­po­se. Tai reiš­kia, kad va­ly­to­jas va­lo ki­tos įmo­nės pa­tal­pas. Jis ne­ga­lės dirb­ti. Dėl to va­ly­to­jai tu­rės bū­ti at­leis­ti. Dar­bo ne­te­ki­mas ar­ba su­svy­ra­vi­mas ga­li­my­bei gau­ti dar­bą ne­įga­liems žmo­nėms yra la­bai skau­du. Ma­nau, kad val­džios vy­rai apie tai ne­mąs­to“, – pir­ma­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė vie­nas iš So­cia­li­nių įmo­nių stei­gi­mo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „Sop­ro con­sul­ting“ sa­vi­nin­kų Ne­ri­jus Brie­dis.

Jis tei­gė, kad so­cia­li­nės įmo­nės yra vie­nos la­biau­siai ti­kri­na­mų bend­ro­vių Lie­tu­vo­je, to­dėl jo­se su­nku pikt­nau­džiau­ti vals­ty­bės par­ama, o pri­im­tos So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo pa­tai­sos su­žlug­dys vi­sas to­kio po­bū­džio įmo­nes.

„Do­ta­ci­jos ski­ria­mos dar­bo už­mo­kes­čiui kom­pen­suo­ti. Šios do­ta­ci­jos ski­ria­mos tik ne­įga­lie­siems. To­kiu bū­du so­cia­li­nės įmo­nės yra la­bai ti­kri­na­mos. Vyk­do­mi pla­ni­niai pa­ti­kri­ni­mai. (...) Kiek­vie­nas Lie­tu­vos darb­da­vys tu­ri tas pa­čias ga­li­my­bes įdar­bin­ti ne­įga­lius žmo­nes ir gau­ti pa­na­šias ar­ba ana­lo­giš­kas kom­pen­sa­ci­jas iš vals­ty­bės kaip so­cia­li­nės įmo­nės, bet darb­da­viai to bi­jo, nes įdar­bi­nant ne­įga­liuo­sius at­si­ran­da pa­pil­do­mų da­ly­kų, pa­vyz­džiui, jų at­os­to­gos yra il­ges­nės“, – tvir­ti­no N.Brie­dis.

Sei­mas ba­lan­džio pra­džio­je pri­ėmė svars­ty­ti nau­ją So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mo re­dak­ci­ją, kad nuo šių me­tų bir­že­lio bū­tų drau­džia­ma kur­tis nau­joms so­cia­li­nėms įmo­nėms, ta­čiau ne­ga­lią tu­rin­tys gy­ven­to­jai ga­lė­tų leng­viau įsi­dar­bin­tų lais­vo­je rin­ko­je. Pa­kei­ti­mais sie­kia­ma pa­ža­bo­ti da­bar ne­są­ži­nin­gai vei­kian­čias so­cia­li­nes įmo­nes, ku­rios ne­įga­liuo­sius įdar­bi­na ne rea­liai, o tik „po­pie­riu­je“, ta­čiau už tai gau­na fi­nan­si­nę par­amą iš vals­ty­bės ir Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Pro­jek­tas nu­ma­to, kad vals­ty­bės pa­gal­ba bū­tų tei­kia­ma tik jau vei­kian­čioms so­cia­li­nėms įmo­nėms – su­bsi­di­jos dar­bo už­mo­kes­čiui ir „Sod­ros“ įmo­koms bū­tų ski­ria­mos tik už tuos dar­buo­to­jus, ku­rie bus įdar­bin­ti iki šio įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mo. Su­bsi­di­jos ne­įga­lių dar­buo­to­jų dar­bo vie­toms įsteig­ti ar pri­tai­ky­ti ir dar­bo prie­mo­nėms įsi­gy­ti nau­jai įdar­bi­nant žmo­nėms ne­bū­tų mo­ka­mos.

Mi­nė­tą pro­jek­tą par­en­gė ir pa­tei­kė svars­ty­ti 45 par­la­men­ta­rai. Tarp jų – „vals­tie­čiai“ Jus­tas Džiu­ge­lis, Ra­mū­nas Kar­baus­kis, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, kon­ser­va­to­riai Gab­rie­lius Lands­ber­gis, Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­ti Auš­ra Mal­dei­kie­nė ir kt.

Lie­tu­vo­je vei­kia 172 so­cia­li­nės įmo­nės, pus­šim­ty­je iš jų dir­ba tik ne­įga­lie­ji. Šio­se įmo­nė­se 2016-ai­siais dir­bo per 7 tūkst. žmo­nių, šios bend­ro­vės ga­vo be­veik 24 mln. eu­rų vals­ty­bės par­amos. Vie­no dir­ban­čio­jo to­kio­se įmo­nė­se iš­lai­ky­mas kai­nuo­ja 3820 eu­rų per me­tus.

Lie­tu­vo­je iš vi­so 166 tūkst. dar­bin­go am­žiaus žmo­nių tu­ri ne­ga­lią, iš jų 47 tūkst. dir­ba.

So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­mas Lie­tu­vo­je vei­kia nuo 2004 me­tų.