Socialinio modelio klausimas nukeltas ketvirtadieniui
An­tra­die­nį Sei­me pla­nuo­tas svars­ty­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsi­ga­lio­ji­mo klau­si­mas nu­kel­tas ket­vir­ta­die­niui.

„Nusp­ręs­ta, kad dar nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė pa­si­žiū­rės, ir bus ket­vir­ta­die­nį“, – BNS sa­kė Sei­mo se­niū­nų su­ei­gos na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Sei­mas svars­to siū­ly­mą iki 2017 me­tų lie­pos ati­dė­ti da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio, nu­ma­tan­čio dar­bo rin­kos ir so­cia­li­nio drau­di­mo po­ky­čius, įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą – tai leis­tų ki­tą­met su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų.

Pa­gal „vals­tie­čių“ ir so­cial­de­mo­kra­tų siū­lo­mus pa­kei­ti­mus, be Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo nu­kė­li­mo pus­me­čiui, iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad iki lie­pos su­da­ro­moms ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir keis­ti val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai „, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą.

Pa­skir­ta­sis sep­ty­nio­lik­to­sios Vy­riau­sy­bės va­do­vas Sau­lius Skver­ne­lis Sei­me yra tei­gęs, kad dia­lo­gas su so­cia­li­niais par­tne­riais – pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ir darb­da­viais – lei­džia teig­ti, kad po pus­me­čio tai­sy­mo so­cia­li­nis mo­de­lis bus „vi­siš­kai ki­toks“.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Šios pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos da­bar sie­kia 243 mln. eu­rų ir su­da­ro apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Lap­kri­čio pra­džio­je bai­gian­tys ka­den­ci­ją par­la­men­ta­rai Dar­bo ko­dek­są šiek tiek pa­tai­sė. Pa­kei­ti­mai pri­im­ti, at­siž­vel­giant į pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­sta­bas. Ta­da par­la­men­ta­rai nu­ta­rė ve­to at­mes­ti, bet pa­gal pre­zi­den­tės siū­ly­mus teik­ti pa­tai­sas ir pa­to­bu­lin­ti ko­dek­są. Sei­mas pri­ėmė pa­kei­ti­mus dėl še­šių pre­zi­den­tės pa­sta­bų, o dar į 13 kol kas ne­at­siž­vel­gė.