Socialinio modelio klausimas liko Seimo darbotvarkėje
Sei­mas ne­at­siž­vel­gė į par­la­men­ti­nės opo­zi­ci­jos pra­šy­mą šią sa­vai­tę ne­pra­dė­ti svars­ty­ti pa­siū­ly­mo pus­me­čiui ati­dė­ti da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų – dėl dar­bo rin­kos ir „Sod­ros“ re­for­mos – įsi­ga­lio­ji­mą.

Už klau­si­mo iš­brau­ki­mą iš dar­bot­var­kė bal­sa­vo 47 Sei­mo na­riai, prieš – 56, o su­si­lai­kė 11 par­la­men­ta­rų.

Ket­vir­ta­die­nį ne­pra­dė­ti pa­tai­sų svars­ty­mo pa­pra­šė opo­zi­ci­jai pri­klau­san­tys li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai. Li­be­ra­lų frak­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tei­gė, kad Sei­mas pir­miau­sia tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, o pa­skui im­tis so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų tai­sy­mo.

„Kai ma­ty­sis vi­sos nau­jo­sios val­džios veik­los gai­rės, šian­dien kai ku­rie da­ly­kai ke­lia pa­grįs­tų abe­jo­nių“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

„Nu­kė­li­mą tu­rė­tų pa­teik­ti Vy­riau­sy­bė kar­tu su biu­dže­to pro­jek­tu“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma.

Sei­mo pir­mo­ji vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė ti­ki­si, kad Sei­mui iki 2017 me­tų lie­pos ati­dė­jus da­lies so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą, Vy­riau­sy­bė ras ar­gu­men­tų įti­kin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl so­cia­li­nio mo­de­lio pri­pa­ži­ni­mo struk­tū­ri­ne re­for­ma. Anot jos, jei­gu to pa­da­ry­ti ne­pa­vyk­tų, sku­biai bū­tų pri­im­tos pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tė so­cia­li­nio mo­de­lio ve­ta­vi­mo me­tu iš­reikš­tos pa­tai­sos, į ku­rias se­no­sios ka­den­ci­jos Sei­mas ne­at­siž­vel­gė.

„Priim­si­me pa­tai­sas pa­gal pre­zi­den­tės pa­sta­bas ir so­cia­li­nis mo­de­lis pil­nu­mo­je įsi­ga­lios“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Baš­kie­nė.

Pa­gal „vals­tie­čių“ Ra­mū­no Kar­baus­kio, R.Baš­kie­nės ir To­mo To­mi­li­no bei So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so pa­tai­sas, pus­me­čiui ati­de­da­mas ir fon­do, iš ku­rio bū­tų mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos dar­buo­to­jams, iki at­lei­di­mo vie­no­je dar­bo­vie­tė­je iš­dir­bu­siems daug me­tų, veik­los pra­džia.

Iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad iki lie­pos ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai „, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą.

Tei­gia­ma, kad kai ku­rių so­cia­li­nio mo­de­lio nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mo ati­dė­ji­mas leis­tų su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Šios pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos da­bar sie­kia 243 mln. eu­rų ir su­da­ro apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.