Socialinio modelio įsigaliojimas gali užtrukti
Sei­mas pri­ėmė svars­ty­ti pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma iki 2017 me­tų lie­pos 1-osios ati­dė­ti kai ku­rių so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio da­lis yra Dar­bo ko­dek­sas, įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mą – tai leis­tų su­tau­py­ti apie 80 mln. eu­rų.

Už tai, kad Sei­mas pri­im­tų spren­di­mą dėl da­lies dar­bo rin­kos ir „Sod­ros“ re­for­mos nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mo ne nuo 2017 me­tų sau­sio, o nuo lie­pos, bal­sa­vo 64 Sei­mo na­riai, prieš – 14, o su­si­lai­kė 19 par­la­men­ta­rų.

Prie pa­tai­sų Sei­mas grįš gruo­džio 13-ąją, kai gaus ko­mi­te­tų iš­va­das. Sei­mas taip pat nu­ta­rė dėl siū­lo­mų pa­kei­ti­mų ne­pra­šy­ti Vy­riau­sy­bės iš­va­dos.

Pa­kei­ti­mus pri­sta­tęs So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ To­mas To­mi­li­nas ti­ki­no, kad jie rei­ka­lin­gi sie­kiant ne­pra­dė­ti re­for­mos nuo so­cia­li­nio konf­lik­to. Va­lan­čių­jų at­sto­vas ti­ki­no, kad tai­sant ko­dek­są „dar­bo san­ty­kių li­be­ra­li­za­vi­mas bus iš­lai­ko­mas“.

„Mū­sų no­ras yra įtrauk­ti kuo dau­giau so­cia­li­nių par­tne­rių į pro­ce­są. Dar pa­dis­ku­tuo­ti tam, kad tą re­for­mą bū­tų ga­li­ma va­din­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma. Tam, kad ne­pra­dė­ti re­for­mos nuo so­cia­li­nio konf­lik­to“, – tei­gė T.To­mi­li­nas.

Par­la­men­ta­ras ne­at­sa­kė į len­kų frak­ci­jos va­do­vės Ri­tos Ta­ma­šū­nie­nės klau­si­mą, ko­kios Dar­bo ko­dek­so, ku­rio ga­lio­ji­mas ati­de­da­mas pus­me­čiui, pa­tai­sos pla­nuo­ja­mos.

„Neat­sa­ki­nė­siu, kas bus kei­čia­ma. Tai ne ma­no ir ne jū­sų pre­ro­ga­ty­va. Tai de­ry­bų pre­ro­ga­ty­va. (...) Ne­no­riu at­sa­ki­nė­ti už so­cia­li­nius par­tne­rius, jie ir pa­sa­kys, ko­kie pa­kei­ti­mai dar rei­ka­lin­gi. Ir pra­šy­čiau Sei­mo na­rių ne­pul­ti re­gis­truo­ti pa­tai­sų, jei­gu vie­na ar ki­ta prof­są­jun­ga iš Pa­ne­vė­žio, Aly­taus ar Vil­niaus pa­pra­šys. Yra tri­ša­lis for­ma­tas ir vi­si lo­bis­tai – į Tri­ša­lę ta­ry­bą“, – tei­gė T.To­mi­li­nas.

Li­be­ra­las Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius su­abe­jo­jo, ar Tri­ša­lė ta­ry­ba – ta vie­ta, ku­rio­je „pro­ver­žio da­ly­kai bus su­tart ir ap­gin­ti“.

T.To­mi­li­nas pa­brė­žė, kad so­cia­li­nio mo­de­lio pa­tai­soms įstri­gus Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, liks ga­lio­ti jau pri­im­ti įsta­ty­mai.

„Jei­gu ne­bus pa­siek­tas su­si­ta­ri­mas, jei­gu bus ne­adek­va­tus dar­bas tri­ša­lia­me for­ma­te, įsi­ga­lios tai, kas da­bar su­kur­ta. Bet ati­de­da­mi Dar­bo ko­dek­są mes sie­kia­me ke­lių tiks­lų. Pir­miau­sia – grą­žin­ti au­to­ri­te­tą skaid­rioms at­vi­roms de­ry­boms dėl dar­bo są­ly­gų. Bū­tent apie tai dau­ge­lį me­tų sva­jo­jo darb­da­viai, ver­ti­nan­tys de­ry­bas, kon­trak­tus, su­si­ta­ri­mus kar­tais dar la­biau ne­gu įsta­ty­mą ir li­be­ra­liai mąs­tan­tys po­li­ti­kai ir­gi tai ver­ti­na la­bai aiš­kiai. No­ri­me grą­žin­ti au­to­ri­te­tą de­ry­boms. Ti­kroms. Ne per ko­mi­te­tus, ne per ne­skaid­rius su­si­ti­ki­mus, ne per pa­tai­sė­les, o tri­ša­liu for­ma­tu“, – kal­bė­jo T.To­mi­li­nas.

Kon­ser­va­to­rius Ed­mun­das Pu­pi­nis prie­kaiš­ta­vo, kad so­cia­li­niams par­tne­riams – darb­da­viams ir dar­buo­to­jams – ne­su­ge­bant su­si­tar­ti dėl tų nuo­sta­tų, dėl ku­rių Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo ter­mi­nas ati­de­da­mas šį kar­tą, ga­li bū­ti pra­šo­ma dar vie­no nu­kė­li­mo.

T.To­mi­li­nas pa­ti­ki­no, kad pen­si­jų in­dek­sa­vi­mas nuo 2017 me­tų sau­sio bus ir pen­si­jos di­dės 15 eu­rų.

Pa­gal „vals­tie­čių“ Ra­mū­no Kar­baus­kio, Ri­mo Baš­kie­nės ir T.To­mi­li­no bei So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do Sy­so pa­tai­sas, be Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo nu­kė­li­mo pus­me­čiui, taip pat iš Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo siū­lo­ma iš­brauk­ti nuo­sta­tą, kad iki lie­pos ter­mi­nuo­toms dar­bo su­tar­tims ne­dar­bo drau­di­mo įmo­kos ta­ri­fas bū­tų di­di­na­mas du­kart. Taip pat siū­lo­ma vi­siš­kai at­šauk­ti Sei­mo anks­čiau nu­ma­ty­tas „Sod­ros“ įmo­kų lu­bas ir val­džios įsi­pa­rei­go­ji­mą darb­da­viams kas­met po 1 pro­cen­ti­nį punk­tą ma­žin­ti darb­da­vio įmo­ką „Sod­rai „, ku­ri da­bar sie­kia 31 pro­cen­tą.

Lie­tu­va Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pra­šo nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį pri­pa­žin­ti struk­tū­ri­ne re­for­ma ir su juo su­si­ju­sioms iš­lai­doms tai­ky­ti iš­ly­gą, skai­čiuo­jant 2017 me­tų vie­šų­jų fi­nan­sų de­fi­ci­tą. Šios pla­nuo­ja­mos iš­lai­dos da­bar sie­kia 243 mln. eu­rų ir su­da­ro apie 0,6 proc. prog­no­zuo­ja­mo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.