Socialinio būsto mįslės
Vil­niaus vi­ce­me­ro Gin­tau­to Pa­luc­ko duo­me­ni­mis, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė iš­lai­ko 133 ne­ap­gy­ven­din­tus so­cia­li­nius bu­tus. Kai ku­rie jų gy­ven­to­jų lau­kia net pen­ke­rius me­tus. Me­ri­jos So­cia­li­nio būs­to sky­rius sa­vo ruo­žtu tvir­ti­na, kad vi­si so­cia­li­niai bu­tai užim­ti, esą už­trun­ka tik do­ku­men­tų tvar­ky­mas.

„Neap­gy­ven­din­tų so­cia­li­nių bu­tų šiuo me­tu yra 133. Jie sto­vi tuš­ti dėl įvai­rių prie­žas­čių: vie­nų gy­ven­to­jai iš­si­kė­lė, ir būs­tai lau­kia re­mon­to, ki­ti tu­rė­tų bū­ti pri­pa­žin­ti ne­tin­ka­mais nau­do­ti ir įra­šy­ti į pri­va­ti­za­vi­mo prog­ra­mą, dar ki­tiems rei­kia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, to­dėl svars­to­ma, ar tiks­lin­ga tam skir­ti lė­šų. Bė­da ta, kad spren­di­mai dėl kai ku­rių bu­tų ne­prii­ma­mi net po pen­ke­rius me­tus“, - LŽ tei­gė Vil­niaus vi­ce­me­ras so­cial­de­mo­kra­tas G. Pa­luc­kas.

Bu­tus skirs­tan­čio Vil­niaus me­ri­jos So­cia­li­nio būs­to sky­riaus ve­dė­jas Vi­du­tis Ba­rei­kis tvir­ti­no, kad vi­si sos­ti­nės so­cia­li­niai būs­tai yra užim­ti. Ne­va ne­su­sip­ra­ti­mas ki­lo dėl so­cia­li­nius būs­tus ad­mi­nis­truo­jan­čios sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Vil­niaus mies­to būs­tas“ po­zi­ci­jos užim­tais lai­ky­ti tik tuos bu­tus, su ku­rių gy­ven­to­jais yra pa­si­ra­šy­tos nuo­mos su­tar­tys.

„Ka­dan­gi dėl be­veik vi­sų 133 bu­tų yra par­eng­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mai, jie yra ne­lais­vi, bet jų nuo­mi­nin­kai dėl ne­ži­nia ko­kių prie­žas­čių - ap­si­lei­di­mo ar ki­tų - nė­ra su­da­rę nuo­mos su­tar­čių, to­dėl „Vil­niaus mies­to būs­tas“ juos įvar­di­ja kaip lais­vus. Pa­sa­kiau jiems šie­met, kad to­kių da­ly­kų ne­da­ry­tų, kad teik­tų prie­ra­šus su pa­sta­bo­mis, jog kon­kre­tus bu­tas lau­kia pri­va­ti­za­vi­mo, vyks­ta su­tar­ties su­da­ry­mo pro­ce­sas ir pa­na­šiai“, - LŽ aiš­ki­no val­di­nin­kas.

Ei­lė­je - 20 metų

Vi­ce­me­ro skel­bia­mi duo­me­nys yra kiek ki­to­kie nei So­cia­li­nio būs­to sky­riaus va­do­vo in­for­ma­ci­ja. Anot G. Pa­luc­ko, iš 133 ne­užim­tų bu­tų 31 yra ne­re­mon­tuo­ti­nas, dar 45-iems rei­ka­lin­gas re­mon­tas. Šiuo me­tu tvar­ko­mi 38 so­cia­li­niai būs­tai, o 19 yra tin­ka­mi gy­ven­ti jau da­bar.

Vilniaus vicemeras Gintautas Paluckas mano, kad prestižinėse vietose esančius prastos būklės socialinius butus vertėtų parduoti, o už gautus pinigus nupirkti geresnius butus kituose rajonuose. / LŽ archyvo nuotrauka

„Tar­ki­me, su­re­mon­tuo­tas bu­tas Skrob­lų gat­vė­je (Vilk­pė­dė) tuš­čias nuo 2014 me­tų spa­lio. Dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Ka­ra­liau­čiaus gat­vė­je - nuo 2014-ųjų spa­lio pa­bai­gos. Nuo šių me­tų pra­džios lais­vas ir gy­ven­ti tin­ka­mas bu­tas yra Gri­giš­kė­se. Šiuo me­tu ana­li­zuo­ja­me si­tua­ci­ją. Aiš­kė­ja, kad kai ku­rie bu­tai bu­vo siū­ly­ti nuo­mi­nin­kams, bet šie jų at­si­sa­kė, nes tai yra tik kam­ba­rys, tar­ki­me, dvie­jų kam­ba­rių bu­te. Ta­čiau yra daug ki­tų bu­tų, ku­rie net ne­bu­vo pa­siū­ly­ti. Blo­giau­sia, kad net ta­da, kai vie­ni nuo­mi­nin­kai iš bu­to iš­si­ke­lia, pra­ei­na net pu­sė me­tų, kol su­da­ro­ma nau­ja su­tar­tis. Va­di­na­si, pro­ce­sas val­do­mas ne­efek­ty­viai“, - kal­bė­jo vi­ce­me­ras.

Iš vi­so Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu val­do 3873 so­cia­li­nius būs­tus. Ga­li­my­bės juos iš­si­nuo­mo­ti lau­kia 6809 as­me­nys. Kai ku­rie iš jų ei­lė­je yra net 20 me­tų. Pra­ėju­siais me­tais lai­mė iš­si­nuo­mo­ti sa­vi­val­dy­bės būs­tą nu­si­šyp­so­jo vos 40-čiai lau­kian­čių­jų.

Liūd­nos istorijos

Pa­sak G. Pa­luc­ko, per kiek­vie­ną gy­ven­to­jų pri­ėmi­mą 8 iš 10 žmo­nių krei­pia­si bū­tent dėl ga­li­my­bės iš­si­nuo­mo­ti so­cia­li­nį bu­tą ar bent bend­ra­bu­čio kam­ba­rį. „Liūd­niau­sia, kai krei­pia­si dir­ban­tys žmo­nės, kai ku­rie jų - vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Daž­niau­siai tai bū­na vie­ni­šos ma­mos, au­gi­nan­čios vie­ną ar du vai­kus“, - aiš­ki­no vi­ce­me­ras.

Pra­šan­čių­jų būs­to is­to­ri­jos - ne­re­tai tra­giš­kos. G. Pa­luc­kas pa­sa­ko­jo apie mo­te­rį, su aš­tuon­me­te du­kre­le gy­ve­nan­čią bend­ra­bu­čiu pa­vers­tos bu­vu­sios po­lik­li­ni­kos kam­ba­rė­ly­je. Nei jų kam­ba­ry­je, nei vi­sa­me pa­sta­te nė­ra du­šo, to­dėl mer­gai­tė pra­usia­ma skar­di­nė­je skalb­tu­vė­je.

Ki­ta lan­ky­to­ja - Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to par­ei­gū­nė, pa­lik­ta vy­ro, su pa­aug­liu sū­nu­mi ir du­kre­le glau­džia­si 12 kvad­ra­ti­nių me­trų bend­ra­bu­ti­nio ti­po kam­ba­ry­je. Ber­niu­kas, ieš­ko­da­mas erd­vės sau, daž­nai už­si­da­ro spin­to­je.

Griež­ti­na­mi reikalavimai

So­cia­li­nius bu­tus ad­mi­nis­truo­jan­čio „Vil­niaus mies­to būs­to“ lai­ki­no­ji di­rek­to­rė Ro­si­ta Ži­be­lie­nė ne­slė­pė, kad jų įmo­nė ir me­ri­jos So­cia­li­nio būs­to sky­rius iš tie­sų skir­tin­gai trak­tuo­ja, kas yra lais­vas bu­tas.

„A­pie būs­tus, ku­rie tam­pa lais­vi, So­cia­li­nio būs­to sky­riui kiek­vie­ną mė­ne­sį tei­kia­me at­as­kai­tą - ta­da jie siū­lo tuos bu­tus ap­žiū­rė­ti ei­lė­je lau­kian­tiems as­me­nims. Taip, da­lis at­si­lais­vi­nu­sių būs­tų, kol pa­skel­bia­mas vie­ša­sis pir­ki­mas re­mon­to dar­bams, kol jie tvar­ko­mi, bū­na tuš­ti. Sa­ky­ti, kad yra vi­siš­kai lais­vi būs­tai, ne­ga­lė­tu­me, bet mes taip trak­tuo­ja­me, nes ne­tu­ri­me dėl jų su­da­ry­tų su­tar­čių, o So­cia­li­nio būs­to sky­rius lau­kia gy­ven­to­jų ap­sisp­ren­di­mo“, - aiš­ki­no ji.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Vis dėl­to už so­cia­li­nių būs­tų nuo­mą ir ad­mi­nis­tra­vi­mą at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nių va­do­vai ti­ki­no, kad ei­lė to­kiems bu­tams gau­ti ne­tru­kus sa­vai­me su­ma­žės. Taip esą įvyks dėl pra­de­da­mo tai­ky­ti nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­ju­sio nau­jo­jo Par­amos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mo. Pa­gal jį nuo­mo­ja­mi būs­tai iš­ski­ria­mi į sa­vi­val­dy­bės ir so­cia­li­nius bu­tus, ku­rių nuo­ma kai­nuos skir­tin­gai. Be to, ir nuo­mi­nin­kams bus ke­lia­mi griež­tes­ni rei­ka­la­vi­mai.

„Tie, ku­rie dir­ba ir ga­li iš­si­nuo­mo­ti būs­tą rin­kos kai­na, ir tu­rės tai da­ry­ti, at­lais­vin­ti sa­vi­val­dy­bės bu­tus. Kol kas yra nuo­mi­nin­kų, ku­rie gy­ve­na so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se, nors so­cia­liai rem­ti­nų as­me­nų sta­tu­so ne­ati­tin­ka. Tai ke­lia ap­lin­ki­nių pa­si­pik­ti­ni­mą: žmo­nės ži­no, kad būs­tas pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, bet ten gy­ve­na as­muo, ku­ris nė­ra so­cia­liai rem­ti­nas“, - tvir­ti­no G. Pa­luc­kas.

Es­mi­nis skir­tu­mas - kaina

Anot V. Ba­rei­kio, skai­čiuo­ja­ma, kad sa­vi­val­dy­bės bu­tų Vil­niaus mies­te yra 2656, so­cia­li­nių būs­tų - 1217. Skir­tu­mas tarp jų tik tas, pa­gal ko­kį įsta­ty­mą ir ka­da su nuo­mi­nin­kais bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys. As­me­nys, bu­tus iš­si­nuo­mo­ję iki 2002 me­tų gruo­džio 31 die­nos, pa­gal Gy­ven­to­jų ap­rū­pi­ni­mo gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis įsta­ty­mą nuo rug­sė­jo bus lai­ko­mi gy­ve­nan­čiais sa­vi­val­dy­bės būs­te, tuo me­tu nuo­mos su­tar­tis su­da­riu­sie­ji po 2003-ių­jų sau­sio 1 die­nos pa­gal Vals­ty­bės par­amos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mą bus lai­ko­mi so­cia­li­nio būs­to nuo­mi­nin­kais. Pa­grin­di­nis skir­tu­mas tarp vie­nų ir ki­tų - bū­si­ma kai­na už nuo­mo­ja­mus bu­tus: už sa­vi­val­dy­bės bu­tą, at­siž­vel­giant į tai, ko­kia­me ra­jo­ne jis yra, ko­kia jo būk­lė, ga­li tek­ti mo­kė­ti net tris kar­tus bran­giau nei už so­cia­li­nį bu­tą, ta­čiau bet ku­riuo at­ve­ju pi­giau, nei nuo­mo­jan­tis iš pri­va­čių as­me­nų.

Pa­sak R. Ži­be­lie­nės, „Vil­niaus mies­to būs­tas“ yra aps­kai­čia­vęs ti­pi­nio 66, 54 kvad­ra­ti­nio me­tro bu­to Vil­niaus Vy­dū­no gat­vė­je nuo­mos kai­ną. Jei­gu šis būs­tas bus trak­tuo­ja­mas kaip sa­vi­val­dy­bės bu­tas, jo nuo­ma kai­nuos apie 130 eu­rų, jei­gu kaip so­cia­li­nis - 57,85 eu­ro.